Busklemmen Digital-Output KL2xxx, KS2xxx, KM2xxx

Busklemmen Digital-Output KL2xxx, KS2xxx, KM2xxx

Digital-Output: KL2xxx | KS2xxx KM2xxx
Signal    
1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-/16-Kanal 2-/4-/16-/
32-/64-Kanal
5 V DC     KL2124 | KS2124    
24 V DC   KL2012 | KS2012
Imax = 0,5 A
KL2114 | KS2114
Imax = 0,5 A
KL2408 | KS2408
Imax = 0,5 A,
8-Kanal
KM2002
Imax = 0,5 A,
16-Kanal
  KL2022 | KS2022
Imax = 2,0 A
KL2134 | KS2134
Imax = 0,5 A,
Verpolungs-
schutz
 
KL2032 | KS2032
Imax = 0,5 A,
Verpolungs-
schutz
KL2184 | KS2184
Imax = 0,5 A,
N-schaltend
KL2488 | KS2488
Imax = 0,5 A,
N-schaltend,
8-Kanal
KM2004
Imax = 0,5 A,
32-Kanal
KL2212 | KS2212
Imax = 0,5 A,
Diagnose, feste Sensor-
spannung
KL2404 | KS2404
Imax = 0,5 A,
4 x 2-Leiter-
anschluss
KL2872
Imax = 0,5 A,
Flachband-
kabelanschluss,
16-Kanal
KM2008
Imax = 0,5 A,
64-Kanal
KL2442 | KS2442
Imax = 4 A,
2 x 2-/3-Leiter-
anschluss
KL2424 | KS2424
Imax = 2 A,
4 x 2-Leiter-
anschluss
KM2042
Imax =0,5 A,
D-Sub-Anschluss
  KL2904
TwinSAFE,
4 sichere Ausgänge,
SIL 3/Kat. 4
KL2808
Imax = 0,5 A,
8 x 0 V,
8-Kanal
 
    KL2828
Imax = 2,0 A,
8 x 0 V,
8-Kanal
 
    KL1859
8 Eingänge,
8 Ausgänge,
Filter 3,0 ms,
Imax = 0,5 A,
IEC 61131-2,
Typ 3, 16-Kanal
 
    KL2809
Imax = 0,5 A,
16-Kanal
 
    KL2819
Imax = 0,5 A,
mit Diagnose,
16-Kanal
 
    KL2889
Imax = 0,5 A,
Masse schaltend,
16-Kanal
 
30 V AC/DC   KL2784 | KS2784
Imax = 2,0 A, Solid-State
 
  KL2794 | KS2794
Imax = 2,0 A, Solid-State, potenzialfreie Kontakte
KL2798
Imax = 2,0 A, Solid-State, potenzialfreie Kontakte,
8-Kanal
 
120 V AC/DC KL2612 | KS2612
Relais, Wechsler
 
230 V AC KL2641
Relais, Schließer, Handbedienung, 16 A
KL2602 | KS2602
Relais, Schließer
KM2604
Relais, 16 A,
4-Kanal
KL2751 | KS2751
Universal-Dimmer-
klemme,
230 V AC,
300 VA (W)
KL2602-0010 | KS2602-0010 NEU
Relais, Schließer,
kontaktschonendes Schalten im Spannungs­nulldurchgang
KM2614
Handbedienung,
Relais, 16 A,
4-Kanal
KL2761 | KS2761
Universal-Dimmer-
klemme,
230 V AC,
600 VA (W)
KL2622 | KS2622
Relais, Schließer,
ohne Powerkontakte
KL2634 | KS2634 NEU
Relais, Schließer,
250 V AC/30 V DC
KM2642
Hand-/
Automatik-
bedienung ,
Relais-Wechsler-
kontakte, 6 A
  KL2622-0010 | KS2622-0010 NEU
Relais, Schließer,
ohne Power­kontakte,
kontakt­schonendes Schalten im Spannungs­nulldurchgang
KM2652
Hand-/
Automatik-
bedienung,
Relais-Wechsler-
kontakte, 6 A
  KL2652 | KS2652
Relais, Wechsler
KM2774
Triac-Ausgänge
für 4 Jalousien-
motoren
KL2701 | KS2701
Solid-State-
Lastrelais
KL2702 | KS2702
Solid-State-
Relais
 
KL2712 | KS2712
Triac
 
KL2722 | KS2722
Triac, gegeneinander
verriegelte Ausgänge
 
KL2732 | KS2732
Triac, gegeneinander
verriegelte Ausgänge,
ohne Powerkontakte
 
KL2692 | KS2692
Zyklusüber-
wachung (Watchdog)
 
400 V AC KL2631 | KS2631
Relais, Schießer
 
PWM KL2502 | KS2502
24 V DC, 0,1 A
 
KL2512 | KS2512
24 V DC, 1,5 A, negativ schaltend
 
KL2535 | KS2535
24 V DC, 1 A,
stromgeregelt
   
  KL2545 | KS2545
50 V DC, 3,5 A,
stromgeregelt
 
Pulse-Train KL2521 | KS2521  
Schrittmotor   KL2531 | KS2531
Imax = 1,5 A
   
KL2541 | KS2541
Imax = 5 A
 
DC-Motor   KL2532 | KS2532
24 V DC, 1 A
KL2284 | KS2284
Wendeschaltung, 0...24 V DC, 2 A
 
  KL2552 | KS2552
50 V DC, 5 A
 
AC-Motor-
Drehzahlsteller
KL2791 | KS2791
Drehzahlsteller,
100 VA, 1-Phasen-
Wechselstrom-
motor
 
KLxxxx: Standard-Busklemmen,
KSxxxx: Busklemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene