Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

IL23xx-Cxxx | PLC Box, digital combi

IL23xx-Cxxx | Digital combi

IL23xx-Cxxx | Digital combi

8-channel
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IL2300-Cxxx
4 inputs + 4 outputs, 8 x Ø8
IL2301-Cxxx
8 x M8
IL2302-Cxxx
4 x M12