LossaFästStäng
 © Goldwind
© Goldwind

Hållbarhet och tillväxt

Vi blir allt fler på jorden och glädjande nog ökar även välståndet globalt. Med ökar dock även behovet av råmaterial och energi som vår planet inte har i oändliga mängder. För att fylla alla människors behov krävs därför löpande förbättrade produktionsprocesser som hjälper till att reducera energi och materialbehov. Den utmaningen skall ingenjörer i teknikens alla områden klara av på hela världen, oberoende om det handlar om maskinbyggnaden, vattenberedning, medicinsk teknik eller energimanagement för att bara nämna några exempel. Därför är Beckhoff övertygad att „… ingenjörerna måste rädda världen!“

Och Beckhoff Automation levererar den erforderliga basteknologin för det.Vår PC-baserade styrning ger möjlighet till ytterst korta cykeltider, som förbättrar maskiners genomströmning och ökar på så sätt deras effektivitet; våra högpresterande CPUs ger möjligheten för realisering av komplexa optimeringsalgoritmer; samspelet mellan informationsteknologin och automatiseringstekniken kombinerar det bästa från två världar och tillåter en mycket enkel integration i moderna Cloud- och edge-applikationer. De senaste vetenskapliga rön kan med Beckhoff Scientific Automation tillämpas direkt på styrningen, Artificiell Intelligens och Machine Learning är integrerade beståndsdelar av vår styrningsteknik.

Alla dessa tekniker hjälper att optimera processers effektivitet; det betyder att reducera energi- och råvaruförbrukningen och att förbättra kvalitet och ekonomin. Ekologiska och ekonomiska krav kan uppfyllas samtidigt och står inte i motsats till varandra!

Beckhoff-teknologin används i många tillämpningar som gör världen mer hållbart som t.ex. i vindkraftverk.
Beckhoff-teknologin används i många tillämpningar som gör världen mer hållbart som t.ex. i vindkraftverk.

Producera ”grön energi” med Beckhoff

Vårt företags största bidrag till skyddet av vår planet är våra innovationer. Många av dessa innovationer används därför också inom produktionen av ”grön energi” både i vindkraftverk, solar- och biogasanläggningar. Speciellt inom området vindkraftverk används Beckhoff-styrningar i en stor del av världens vindkraftverk för den optimerade styrningen av vindturbinerna. Vindtekniken är hos Beckhoff en teknologisk tyngdpunkt; erfarna ingenjörer och vetenskapsmän arbetar för en löpande optimering av energiutvinningen.

Men även utanför våra produktrelaterade teknologiprojekt är vi engagerade i många åtgärder för att skydda vår miljö och CO2-neutralitet samt en hållbar hantering av naturresurser.

Åtgärder för att sänka koldioxidutsläppen

Med framtidsorienterade produkter och tekniker möjliggör vi en hållbar produktion och effektiv resursanvändning för våra kunder. Dessa mål återspeglas även i vårt eget agerande. Beckhoff Automation producerar och hushåller klimatneutralt med resurserna på alla sina anläggningar runt om i världen.

Internationell energihanteringsstandard ISO 50001

Sedan 2016 bedriver Beckhoff Automation och Beckhoff-gruppens dotterbolag Smyczek GmbH ett energihanteringssystem med goda resultat. Båda företag är certifierade enligt den internationella energihanteringsstandarden ISO 50001. Ett annat dotterbolag till företagsgruppen, Fertig Motors GmbH, genomför regelbundet en energiöversyn enligt DIN 16247. En framgångsrik energihantering innebär att energiförbrukningen på företaget ses över, att energibesparande åtgärder vidtas och att energieffektiviteten kontinuerligt förbättras. Under de senaste åren kunde vi till exempel öka energieffektiviteten i våra fastigheter och vår infrastruktur. Vi har förverkligat detta genom att använda energieffektiv belysning, fastighetsisolering vid takrenoveringen och montering av automatisk nattkylning, som under sommarmånaderna hjälper till att hålla produktionshallarna svala. Beckhoff Automation uppfyller därmed de lagstadgade kraven och bidrar till att genomföra kravet från den tyska förbundsregeringen om bättre energieffektivitet.

Konsekvent övergång till miljövänlig el

På alla våra anläggningar i Tyskland och hos Smyczek GmbH och Fertig Motors GmbH har vi ställt om vår elförsörjning på ca 10 gigawattimmar till el från 99 % förnybara energikällor. Den miljövänliga elen genereras i nya anläggningar med vindkraft och solceller. Av vårt totala elbehov genereras 9 %, ca 970 megawattimmar per år, i våra egna solcellsanläggningar. Genom omställningen till miljövänlig el bidrar vi till att mer ström utvinns ur förnybara energikällor och därmed att koldioxidutsläppen sänks. Genom att använda förnybar energi sparar vi ca 6 400 ton koldioxid varje år.

Hållbarhet i företagsvardagen

Vid alla stora åtgärder finns det även många detaljer som utgör en ansvarsfull hantering av vår miljö. Tillsammans med våra medarbetare jobbar vi varje dag med bli en aning mer miljövänliga. I vår företagsrestaurang använder vi endast lokala, färska varor. På så sätt sparar vi onödiga transportvägar. Dessutom använder vi oss av hållbara förpackningar av t.ex. bränt socker eller majsstärkelse för våra to-go-produkter.
Vår fordonsflotta ställer vi om mer och mer till hybrid- och elfordon. För närvarande är 35 % av våra fordon el- eller hybridfordon. Vi planerar att införskaffa ännu fler elfordon. Samtidigt jobbar vi på att kontinuerligt expandera laddningsinfrastrukturen i Verl. Över 146 laddpunkter har redan installerats, och fler är på gång.

Våra växthusgasutsläpp

Vi kontrollerar varje år vår förbrukning och beräknar de oundvikliga utsläppen i koldioxidekvivalenten. Våra siffror omfattar alla utsläpp som uppstår direkt på våra anläggningar runt om i världen genom vår verksamhet. Det innebär att de omfattar alla energibärare, vattenbehovet, nödvändigt material, avfall och återvinning, mat och dryck, tjänsteresor och pendling till arbetsplatsen.

På bilden till höger anges 2020 års aktuella växthusgasbalans för Beckhoff Automation över hela världen, Fertig Motors och Smyczek. Totalt släpptes 13 763 ton CO2-ekvivalenter ut.

Växthusgasbilansen baseras på den internationellt vedertagna standarden ”GHG Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard” och omfattar de klimatrelevanta växthusgaserna som omfattas av företagets ”operativa kontroll”. Grunden för databeräkningarna kommer från ecoinvent 2.2 och bedömningsmetoden IPCC 2007 (GWP 100a).

Organisationen myclimate erbjuder projekt för frivillig kompensation av CO2-emissioner: Vi sponsrar till exempel solarkokare för människor på Madagaskar.
Organisationen myclimate erbjuder projekt för frivillig kompensation av CO2-emissioner: Vi sponsrar till exempel solarkokare för människor på Madagaskar.

Koldioxidneutral produktion på alla anläggningar i världen – vårt bidrag till klimatskydd

För att kompensera för oundvikliga koldioxidutsläpp stödjer vi stiftelsen myclimate Deutschland gGmbH, som erbjuder frivilliga kompensationsåtgärder för företag gällande koldioxid och kontrollerar växthusgasbilansen för företag enligt GHG-protokollet.

Klimatskyddsprojekten består bl.a. av skogsplantering eller tillhandahållande av energieffektiva tekniker, som inte går att förverkliga utan subventioneringen från kompensationseffekten. På så sätt kan utsläpp minskas på andra platser, vilka uppstår genom användning av fossila energibärare. Vi engagerar oss konkret i projektet ”Med energisnåla och solcellsdrivna stormkök tillbaka till grönskan” (Madagaskar), som är erkänt av den globala guldstandarden för certifiering av klimatskyddsprojekt och bidrar till hållbar utveckling.

Projektet organiserar försäljning av subventionerade, effektiva stormkök till befolkningen på Madagaskar. Därmed minskar den snabbt ökande trädfällningen av öns skogar. De effektiva stormköken minskar träbehovet jämfört med öppna spisar. För varje sålt stormkök sparas ca 2,3 ton koldioxid per år över dess livslängd på fem år. Mer information om vårt bidrag till klimatskydd i projektet och om hållbar utveckling på plats finns i SDG Impact Report.

Med anledning av kompensationen av samtliga oundvikliga utsläpp från företagen Beckhoff Automation inklusive alla internationella filialer och kontor samt från Smyczek GmbH och Fertig Motors GmbH kan vi titulera oss klimatneutrala på global nivå.

Med inhyrda bisamhällen ger vi ett bidrag till att bevara vårt ekosystem och den biologiska mångfalden.
Med inhyrda bisamhällen ger vi ett bidrag till att bevara vårt ekosystem och den biologiska mångfalden.

Våra bin

”När bin i framtiden försvinner från jorden har människan bara fyra år kvar att leva. Inga fler bin, ingen pollinering längre, inga växter längre, inga djur längre, inga människor längre.” detta citat av Albert Einstein från året 1949 beskriver den stora betydelsen av de små svart-gula insekterna.

Det västra honungsbiet (Apis mellifera) lever främst i Europa, främre Asien och Afrika. Det producerar inte bara honung och vax men lämnar genom att pollinera blommor ett avgörande bidrag till människans näringstillgång. Honungs- och vilda bin men även många andra insekter pollinerar en stor del av de inhemska nytto- och vilda växterna t.ex. Fruktträd, gurkor, jordgubbar och solrosor.

Bidöden har många orsaker

Idag förekommer bidöden överallt. Det finns bara få viltlevande bin kvar. Utan biodlare skulle de små djuren inte kunna leva längre för det hotas av många olika faktorer. Insekticider och gifter från bland annat jordbruket; monotona jordbruksarealer; klimatförändringen men även överdriven avel av bin är bidragande att bipopulationerna sjunker över hela världen. Det är skäl nog för oss att hämta 50 000 av de små biologiska mikroagenterna till företagets central i Verl för att stödja bevarandet av honungsbiet.

Bisamhällen för uthyrning

Biodlaren Marion Domke har kommit på ett spännande koncept för att bevara biet och hyr ut bisamhällen till företag, föreningar och privatpersoner. Hennes engagemang övertygade oss direkt och därför flyttade de första två bisamhällen i april 2018 in i sitt nya hem på företagets område i Verl. Numera hyr vi åtta bisamhällen, och biodlaren Marion Domke besöker de regelbundet för att se till att allt står rätt till.