LossaFästStäng

Visselblåsarsystem

Beckhoff Automation ger anställda, kunder, leverantörer och andra berörda parter möjligheten att rapportera problem och allvarliga klagomål som inte går att hantera öppet via konfidentiell kanal. Sådana meddelanden t.ex. om regelbrott eller oetiskt beteende kan bidra positivt till Beckhoffs företagskultur och ge företaget möjlighet att utreda överträdelser av företagets normer och värderingar. Beckhoff uppfyller därmed kraven i EU-direktivet nr 2019/1937 ("Whistleblower-Directive")

Visselblåsarsystemet går att använda för att inrapportera information om överträdelser inom följande områden:

  • stöld, mutor och finansiella förmåner
  • bedrägeri, förskingring
  • intressekonflikter
  • insiderhandel
  • antitrustärenden (brott mot antitrust- och/eller konkurrenslagstiftning)
  • penningtvätt
  • manipulation inom ramen för redovisningen
  • miljöskydd
  • hälsa, arbetsskydd och driftsäkerhet

Beckhoff Automation granskar inlämnad information och svarar visselblåsare inom de lagstadgade tidsramarna. Hanteringen sker konfidentiellt. Genom att tillhandahålla kontaktinformation kan personer som slår larm bidra under hanteringsprocessen.

Beckhoff Automation välkomnar den nya digitala kommunikationskanalen för inrapportering, åtar sig att göra klargöranden utan förutfattade meningar och utgår från att mottagna rapporter lämnats i god tro, är korrekta så långt visselblåsaren vet och utan avsikt till falska anklagelser.

Knappen "Skicka in rapport" tar dig till visselblåsarsystemet som drivs på en extern webbsida av EQS Integrity Line: