LossaFästStäng

Datasekretesspolicy

Inledning

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Tyskland och Beckhoff Automation AB, Svenska (hädanefter hänvisat till som: ”vi”, ”vår” och ”oss”) ansvarar som webbplatsoperatör för behandlingen av personuppgifter som tillhör användarna av företagets webbplats. Våra kontaktuppgifter finns i det juridiska meddelandet på vår företagswebbplats och kontakterna för frågor som rör behandling av personuppgifter listas direkt i denna datasekretesspolicy.

Vi tar skyddet av din integritet och dina personuppgifter på största allvar. Vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter i strikt överensstämmelse med innehållet i denna datasekretesspolicy och gällande datasekretessbestämmelser, särskilt dataskyddsförordningen (GDPR) och de nationella dataskyddsbestämmelserna.

Denna datasekretesspolicy har som syfte att informera dig om i vilken omfattning och för vilka ändamål som personuppgifter behandlas i samband med användningen av företagets webbplats.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta omfattar all information om din identitet, som ditt namn, din e-postadress och din postadress. Information som inte kan kopplas direkt till din identitet (till exempel statistiska uppgifter, som för antalet användare av webbplatsen) betraktas å andra sidan inte som personuppgifter.

Du kan använda webbplatsens huvudfunktioner utan att avslöja din identitet och utan att lämna ut dina personuppgifter. Vi samlar därför bara in allmän information om ditt besök på webbplatsen. Dina personuppgifter kommer dock att samlas in för vissa av de tjänster som erbjuds. Vi behandlar dessa uppgifter enbart för ändamålet att du ska kunna använda webbplatsen, särskilt för att kunna tillhandahålla begärd information. Vid insamling av personuppgifter måste du bara tillhandahålla uppgifter som är absolut nödvändiga. Även annan information kan tillhandahållas, men då frivilligt. Vi anger alltid om inmatningsfält är obligatoriska eller frivilliga. Vi informerar dig om de specifika detaljerna i relevant avsnitt i denna datasekretesspolicy.

När du använder vår företagswebbplats fattas inga automatiska beslut baserat på dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Dina uppgifter lagras av oss på särskilt skyddade servrar inom EU. Tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dessa servrar mot förlust eller destruktion av, åtkomst till och ändring av, samt spridning av dina uppgifter av obehöriga personer. Endast ett begränsat antal personer får åtkomst till dina uppgifter. Dessa individer ansvarar för den tekniska, kommersiella eller redaktionella supporten av servrarna. Trots regelbundna kontroller är det dock inte möjligt att skydda dina uppgifter fullständigt mot alla risker.

Dina personuppgifter överförs i krypterad form via internet. Vi använder TLS/SSL-kryptering (Transport Layer Security/Secure Socket Layer) för dataöverföring.

Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi använder endast dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster som du begär. Om vi anlitar externa tjänsteleverantörer för tillhandahållande av tjänster, får även de endast åtkomst till uppgifterna för ändamålet att tillhandahålla tjänster. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa efterlevnad av dataskyddsbestämmelserna och förpliktar även våra externa tjänsteleverantörer i detta avseende.

Vi kommer inte heller att överföra uppgifterna till tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, särskilt inte för marknadsföringsändamål. Dina personuppgifter överförs endast om du har lämnat ditt samtycke till det eller om vi har rätt eller skyldighet att göra det till följd av rättsliga bestämmelser och/eller officiella beslut eller domstolsbeslut. Detta kan särskilt omfatta tillhandahållande av information för brottsbekämpningsändamål, för att avvärja fara eller för att skydda immateriella rättigheter.

I den mån vi överför dina personuppgifter själva eller genom tjänsteleverantörer till länder utanför EU, följer vi de särskilda bestämmelserna i artikel 44 och efterföljande punkter i dataskyddsförordningen i detta avseende och förpliktigar på samma sätt våra tjänsteleverantörer att följa dessa bestämmelser. Vi överför därför endast dina uppgifter till länder utanför EU som är föremål för den skyddsnivå som garanteras av dataskyddsförordningen. Denna skyddsnivå säkerställs särskilt genom ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen eller genom användning av standardiserade integritetsklausuler i enlighet med artikel 46.2 c i dataskyddsförordningen, som du hittar här.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I den mån vi erhåller ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter, fungerar artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen som den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter.

I den mån vi behandlar dina personuppgifter där detta är nödvändigt för att uppfylla villkoren i ett avtal eller i samband med ett avtalsliknande förhållande med dig, fungerar artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen som den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter.

I den mån vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet, fungerar artikel 6. 1 c i dataskyddsförordningen som den rättsliga grunden för databehandling.

Artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen är dessutom tillämplig som rättslig grund för behandling av personuppgifter om behandlingen av dina personuppgifter krävs för att skydda de berättigade intressena för vårt företag eller en tredje part och om dina intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter inte kräver skydd av personuppgifterna.

För denna datasekretesspolicys ändamål anger vi alltid den rättsliga grund som vi lutar oss mot för behandling av dina personuppgifter.

Radering och lagringsperiod för uppgifter

Vi raderar eller blockerar alltid dina personuppgifter så snart som skälen till lagringen inte längre föreligger. Uppgifterna kan lagras efter denna period om detta föreskrivs i rättsliga krav som vi måste följa, till exempel i fråga om lagring enligt lagen eller dokumentationsskyldigheter. I dessa fall raderar eller blockerar vi dina personuppgifter när kraven upphör att gälla.

Användning av webbplatsen

Information på din dator

Varje gång du besöker vår webbplats samlar vi in följande information om din dator, oavsett om du har registrerat dig hos oss eller inte: datorns IP-adress, begäran från din webbläsare samt tidpunkten då denna begäran gjordes. Dessutom registreras status och mängd data som överförts som en del av denna begäran. Vi samlar också in produkt- och versionsinformation om den webbläsare som används och din dators operativsystem. Dessutom registrerar vi den webbplats från vilken webbplatsen besöktes. Din dators IP-adress sparas endast under den tid som webbplatsen används och de följande tre månaderna, varefter den raderas eller anonymiseras genom att förkorta den.

Vi använder dessa uppgifter för att driva webbplatsen, särskilt för att identifiera och avhjälpa fel, för att fastställa användningen av webbplatsen och för att göra justeringar eller förbättringar. Detta är också de ändamål för vilka vi har ett legitimt intresse av att behandla uppgifter enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

Användning av cookies

Som många andra webbplatser använder vi cookies för vår företagswebbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som sparar specifika inställningar och data för utbyte med vår webbplats via din webbläsare. En cookie innehåller i allmänhet namnet på den domän från vilken cookiefilen skickades samt information om cookiens ålder och en alfanumerisk identifierare.

Tack vare cookies kan vi identifiera din dator och göra eventuella standardinställningar tillgängliga omedelbart. Vi använder olika cookies för detta ändamål.

Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande funktioner och krävs för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Detta är också det ändamål för vilket vi har ett legitimt intresse av att behandla uppgifter enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

Dessutom använder vi marknadsföringscookies som används av tredjepartsleverantörer för att visa personanpassad reklam, samt tredjepartscookies som tillåter åtkomst från innehåll som finns implementerat på vår sida. Vi använder dessa leverantörer för att förbättra webbplatsen och erbjuda dig en bättre tjänst som är mer skräddarsydd för dina behov. Vi använder endast dessa cookies om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till det. Vår rättsliga grund för att använda sådana tjänster i detta fall är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

De cookies som vi använder kallas sessionscookies och raderas automatiskt i slutet av webbläsarsessionen. Cookies som lagras under en längre tid kan också användas ibland, så att dina standardinställningar och preferenser kan beaktas nästa gång du besöker webbplatsen.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies automatiskt. Du kan dock inaktivera lagring av cookies eller ställa in din webbläsare för att meddela dig när cookies skickas. Du kan även radera tidigare sparade cookies manuellt i webbläsarinställningarna. Observera att om du vägrar att tillåta lagring av cookies eller raderar viktiga cookies, kan det hända att vissa av de tjänster som finns på webbplatsen inte fungerar korrekt eller inte fungerar alls.

Sekretessinställningar

Du kan redigera dina sekretess- och cookiesinställningar här.

Google Maps

Vi använder Google Maps för att skapa åtkomstrutter och visa filialkontor på kartor. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

När du besöker vår webbplats upprättas en anslutning till Googles server i USA för att kunna visa kartorna och tillhörande text.

Om du startar Google Maps när du besöker vår webbplats, lagrar Google en cookie på din enhet via webbläsaren. Dina användaruppgifter behandlas av Google för att visa platsen och för att skapa vägbeskrivningar. Det är möjligt att Google använder servrar i USA för detta ändamål.

Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse är att optimera funktionaliteten på webbplatsen.

Google kan använda de uppgifter som överförs till dem för att identifiera den webbplats från vilken din begäran har skickats och den IP-adress till vilken anvisningarna ska överföras.

Om du inte samtycker till denna lagring och behandling, måste du förhindra installation av cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi hänvisar dig i detta avseende till den information som tillhandahålls om cookies.

Användning av Google Maps är föremål för Googles användarvillkor och allmänna villkor. Du hittar Googles datasekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.

Vimeo

Vi använder ”Vimeo” för att visa videor på webbplatsen (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, hädanefter hänvisat till som ”Vimeo”).

Vissa användaruppgifter behandlas på Vimeo-servrar i USA.

Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen. Du lämnar ditt samtycke genom att tillåta att externt innehåll bäddas in.

Om du lämnar ditt samtycke till att bädda in Vimeo-videor, upprättas en anslutning till Vimeo-servrar i USA för att visa videon. Din IP-adress överförs och behandlas därför av Vimeo av tekniska skäl. Dessutom registreras datum och tid för ditt besök på den relevanta sidan.

Om du är inloggad på Vimeo när du besöker en av våra webbplatser där en Vimeo-video är inbäddad, tilldelar Vimeo de insamlade användaruppgifterna till ditt personliga användarkonto. För att förhindra det måste du antingen logga ut från Vimeo innan du besöker våra webbplatser eller konfigurera kontoinställningarna i Vimeo för detta.

Vimeo använder webbanalystjänsten Google Analytics för analysändamål. Google Analytics lagrar cookies på din enhet via webbläsaren och skickar information om användningen av våra webbplatser, där en Vimeo-video är inbäddad, till Google. Det är möjligt att Google lagrar och behandlar informationen på servrar i USA.

Om du inte samtycker till denna lagring och behandling, måste du förhindra installation av cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Vi hänvisar dig i detta avseende till den information som tillhandahålls om cookies.

Mer information om Vimeos insamling, användning och behandling av uppgifter samt om dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet finns på http://vimeo.com/privacy.

Matomo

Vi använder programvaran Matomo (tidigare Piwik) med öppen källkod för att göra statistiska analyser av användningen av webbplatsen. Detta är en webbanalystjänst. De uppgifter som samlas in av Matomo lagras i en databas för ändamålet att analysera användningen, vilket vi gör för att kunna optimera webbplatsen. De uppgifter som samlas in omfattar den förkortade IP-adressen, tiden, den besökta webbplatsen, den webbplats från vilken du kom till vår (referent-URL), den webbläsare som används, hur länge du besöker vår webbplats och hur ofta du besöker den.

Analyserna som genereras med Matomo är helt anonymiserade och kan inte användas för att identifiera enskilda personer. De uppgifter som lagras av Matomo är inte kopplade till andra datakällor och överförs inte heller till tredje parter. Vår rättsliga grund för att använda Matomo är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Eventuell behandling av personuppgifter som äger rum innan du återkallar ditt samtycke påverkas inte. Du kan välja att inte få dina uppgifter analyserade av Matomo genom att följa den här länken. En cookie lagras på din enhet via webbläsaren, vilket förhindrar vidare analys. Observera att du måste bekräfta länken ovan igen om du raderar de cookies som finns lagrade på din enhet.

Retargeting och remarketing

Retargeting eller remarketing avser teknik som gör det möjligt att rikta lämpliga annonser till användare som tidigare har besökt en viss webbplats, även efter att de har lämnat webbplatsen. För att kunna göra detta måste det vara möjligt att känna igen internetanvändare utanför den egna webbplatsen, vilket kan ske med hjälp av cookies från den relevanta leverantören. Även tidigare surfbeteende beaktas. När en användare till exempel visar en specifik produkt, kan denna eller liknande produkter visas för den här användaren senare som reklam på andra webbplatser. Detta är personanpassad reklam som anpassas efter den enskilde användarens behov. Teknikerna behöver känna igen användarna men de behöver inte identifieras i övrigt för ändamålet att visa personanpassad reklam. De uppgifter som används för retargeting eller remarketing kombineras därför inte heller av oss med andra uppgifter.

Vi använder sådana tekniker för att placera annonser på internet och gör det med hjälp av tredjepartsleverantörer. Vi använder bland annat Googles tjänster för att automatiskt visa produkter som är av intresse för internetanvändare. Den här funktionen implementeras med hjälp av cookies. Mer information om den här tekniken finns i Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv. Du kan förhindra installation av cookies för Google Remarketing och Google AdWords konverteringsspårning genom att ändra en inställning i relevant webbläsarprogram. Om du vill göra det går du till http://www.google.com/policies/privacy/ads/ och ändrar den aktuella inställningen.

Vår rättsliga grund för att använda ovan beskrivna cookies är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen. Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Eventuell behandling av personuppgifter som äger rum innan du återkallar ditt samtycke påverkas inte.

Webbseminarier

Du kan använda olika länkar på vår webbplats för att delta i webbseminarier som vi håller online. Om du vill delta i ett webbseminarium behandlar vi personuppgifter som du anger i ett registreringsformulär, särskilt namn, e-postadress och företag eller organisation. Vi behandlar uppgifter som överförs via registreringsformuläret uteslutande i syfte att genomföra webbseminariet, kontakta dig i samband med evenemanget och förse dig med ytterligare information om webbseminariet.

Våra webbseminarier genomförs på GoToWebinar-plattformen. GoToWebinar-plattformen hanteras av företaget GoTo technologys Ireland Unlimited, reflektorn, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Irland. Vi har inget inflytande på de uppgifter som behandlas av GoToWebinar. Du hittar ytterligare information om databehandling av GoToWebinar på https://www.goto.com/company/legal och https://www.goto.com/company/legal/privacy.

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter i samband med hållandet av webbseminarier och avseende den information som överförs till oss av dig i detta avseende, är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

Registrering

Du kan registrera dig för att använda vissa funktioner på vår webbplats. Du måste ange de uppgifter som efterfrågas under registreringsprocessen, till exempel namn, adress och e-postadress. Dessutom samlar vi in datum och tid för registreringen och IP-adressen. Som en del av registreringsprocessen söker vi ditt samtycke till att använda uppgifterna. Fördelen för dig är att du inte behöver ange uppgifterna igen varje gång du använder webbplatsen eller gör en beställning.

Vår rättsliga grund för att behandla registreringsuppgifterna är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen. Om du registrerar dig i avsikt att fullgöra eller inleda ett avtalsförhållande med oss, utgör dessutom artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen rättslig grund för att behandla uppgifterna.

Den obligatoriska information som begärs som del av registreringsprocessen, krävs för att uppfylla eller initiera ett avtal med oss för specifika tjänster.

Ett kundkonto skapas åt dig när du registrerar dig. Vi lagrar uppgifterna på kundkontot så länge som det finns en aktiv kundrelation. Om ingen ytterligare aktivitet kan fastställas under en period om tre år, anges statusen för kundrelationen som inaktiv. Du kan när som helst begära att vi raderar ditt kundkonto.

Jobbsökarportal

Du kan söka jobb via jobbsökarportalen. I det här avseendet erbjuder vi dig möjligheten att fylla i ett ansökningsformulär och skicka in den information och de dokument som krävs för att göra en ansökan hos oss med hjälp av en filuppladdning. Det är frivilligt att använda jobbsökarportalen. Du kan också skicka din ansökan till oss på andra sätt, till exempel via e-post eller vanlig post.

När du skickar in din ansökan via jobbsökarportalen, vidarebefordras dina dokument elektroniskt till den ansvariga medarbetaren på vårt företag. Om du söker en utannonserad tjänst raderas dokumenten automatiskt tre månader efter att rekryteringsprocessen har avslutats, förutsatt att raderingen inte strider mot andra legitima affärsintressen. Sådana legitima intressen i denna mening inbegriper till exempel bevis på likabehandling av sökanden enligt den tyska lagen om allmän likabehandling (AGG). Om en ansökan avser en oannonserad tjänst (ansökning i spekulationssyfte) sparas ansökan så länge som den kan vara av intresse. Du kan när som helst begära att din ansökan ska raderas, även innan de schemalagda lagringsperioderna löper ut. Om en ansökan godkänns, lagras de överförda uppgifterna för ändamålet att behandla anställningsförhållandet, med vederbörlig hänsyn till eventuella lagstadgade krav. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter i detta avseende är avsnitt 26.1 på sidan 1 i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG). Dessutom kan ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen användas som rättslig grund för behandling av personuppgifter i jobbsökarportalen.

Kommunicera med oss

Du kan kontakta oss på flera olika sätt.

Nyhetsbrev

När du registrerar dig för vårt e-nyhetsbrev, används din e-postadress för våra egna marknadsföringsändamål tills du avslutar prenumerationen. Du får regelbundet information via e-post i detta avseende om aktuella ämnen samt e-post om specifika evenemang och kampanjer. E-postmeddelandena kan vara personanpassade och individualiserade baserat på den information som sparats om dig.

Vi använder den dubbla processen för att välja att delta när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, förutsatt att du inte har gett oss ditt samtycke skriftligen. Detta innebär att vi endast skickar nyhetsbrev via e-post till dig om du i förväg uttryckligen har bekräftat att vi ska aktivera utskicket av nyhetsbrevet. Därefter skickar vi ett e-postmeddelande till dig där vi ber dig bekräfta att du vill ha vårt nyhetsbrev genom att klicka på en länk i meddelandet. Vi registrerar att prenumerationen på nyhetsbrevet har öppnats samt eventuella länkar i det. Dessutom behandlar vi följande uppgifter i förhållande till användningen av nyhetsbrevet: det e-postprogram som du använder, ditt operativsystem, åtkomsttiden och din förkortade IP-adress.

Vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen, om du uttryckligen har registrerat dig för nyhetsbrevet. Det kan också vara möjligt inom ramen för lagkraven att du får nyhetsbrevet från oss utan ditt uttryckliga samtycke, eftersom du har beställt varor eller tjänster från oss, vi har tagit emot din e-post i detta avseende och du inte har valt att inte ta emot information via e-post. Vårt berättigade intresse av att förmedla direktreklam enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen kan ses som den rättsliga grunden i detta fall.

Om du inte längre vill få nyhetsbrev från oss i allmänhet, kan du återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden och invända mot ytterligare mottagande av nyhetsbrevet, utan att några kostnader uppstår utöver den grundläggande kostnaden för överföringen. Du behöver bara använda länken för att avsluta prenumerationen som finns i varje nyhetsbrev eller skicka ett meddelande till oss eller till vårt dataskyddsombud.

Dina rättigheter och kontakt

Vi är mycket noga med att se till att behandlingen av dina personuppgifter förklaras så öppet som möjligt och att du också informeras om dina rättigheter. Om du behöver mer detaljerad information eller vill utöva de rättigheter som du har, kan du kontakta oss när som helst så att vi kan ta hand om din begäran.

Rättigheter för registrerade

Du har omfattande rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. Först och främst har du en omfattande rätt till åtkomst och kan begära att dina personuppgifter ska korrigeras och/eller raderas eller blockeras vid behov. Du har också rätt att begränsa behandlingen och att invända mot den. Dessutom har du rätt till dataportabilitet för de personuppgifter som du överför till oss.

Kontakta vår kundtjänstavdelning om du vill hävda en av dina rättigheter och/eller få mer detaljerad information om detta. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud.

Återkallande av samtycke och invändning

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke igen med verkan för framtiden. Om du återkallar ditt samtycke påverkas inte lagligheten för den behandling som har utförts på grundval av samtycket fram till tidpunkten för återkallandet. Dina kontakter i detta avseende är även i det här fallet vår kundtjänst och vårt dataskyddsombud.

Om dina personuppgifter inte behandlas baserat på samtycke utan på annan rättslig grund, kan du invända mot denna behandling av personuppgifter. Din invändning resulterar i en utvärdering och, om så är nödvändigt, att behandlingen av personuppgifterna avslutas. Du informeras om resultatet av utvärderingen och om behandlingen av personuppgifter ändå ska fortsätta trots din invändning, får du mer detaljerad information från oss om varför behandlingen av personuppgifterna är tillåten.

Dataskyddsombud och kontakt

Vi har utsett ett dataskyddsombud för stöd i datasekretessfrågor som du också kan ta direktkontakt med. Dataskyddsombudet hanterar frågor som rör vår hantering av personuppgifter och kan också tillhandahålla annan information om datasekretessfrågor:

Data privacy contact
Telefon: +49 5246 963-0
E-post: datenschutz@beckhoff.de

Klagomål

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna datasekretesspolicy eller gällande dataskyddsbestämmelser, har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. Du kan också lämna in ett klagomål till vårt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontrollerar då ärendet och informerar dig om resultatet av utredningen.

Ytterligare information och ändringar

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar identifieras i allmänhet som länkar. Vi har inget inflytande över den utsträckning i vilken tillämpliga dataskyddsbestämmelser följs på de länkade webbplatserna. Vi rekommenderar därför att du också bekantar dig med respektive datasekretesspolicy på de andra webbplatserna.

Ändringar av denna datasekretesspolicy

Statusen för denna datasekretesspolicy anges med datumet (nedan). Vi förbehåller oss rätten att ändra denna datasekretesspolicy när som helst med verkan för framtiden. Ändringar kan ske särskilt i samband med tekniska modifieringar av webbplatsen eller revideringar av dataskyddsbestämmelserna. Den uppdaterade versionen av datasekretesspolicyn är alltid tillgänglig direkt på webbplatsen. Vi rekommenderar att du regelbundet bekantar dig med eventuella ändringar i datasekretesspolicyn.

Version av datasekretesspolicyn: November 2020