FrigørFastgørLuk

Privatslivspolitik

Indledning

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (i det følgende kaldet: „vi“, ”vores”, ”os” m.v.) er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, der indsamles via denne hjemmeside.

Vores kontaktoplysninger er:

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Tyskland

Telefon: +49 5246 963-0
E-mail: info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/en-en/

Endvidere kan kontaktoplysningerne findes i hjemmesidens kolofon. Vores DPOs kontaktoplysninger fremgår direkte af denne privatlivspolitik, jf. nedenfor.

Vi har fælles dataansvar med:

Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding

Telefon: +45 43201570
E-mail: info@beckhoff.dk
www.beckhoff.com/da-dk/

Det betyder, at vi sammen med Beckhoff Automation ApS skal fordele og fastlægge ansvaret for at overholde databeskyttelsesreglerne.

Beskyttelsen af din privatsfære og dine personoplysninger ligger os meget på sinde. Vi indsamler, gemmer og benytter kun dine personoplysninger i overensstemmelse med indholdet i denne privatlivspolitik samt databeskyttelseslovgivningen, herunder Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og national databeskyttelseslovgivning.

Med denne privatlivspolitik vil vi orientere dig om, i hvilket omfang og til hvilket formål personoplysninger behandles i forbindelse med din brug af vores hjemmeside.

Personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Herunder hører alle informationer om din identitet, som f.eks. dit navn, din e-mailadresse eller din adresse. Informationer, der ikke kan sættes i forbindelse med din identitet (såsom statistiske oplysninger, f.eks. vedrørende antallet af brugere af hjemmeside), anses derimod ikke som personoplysninger.

Du kan benytte vores hjemmeside uden at skulle afsløre din identitet og uden at angive dine personoplysninger. Vi vil så kun indsamle generel information om dit besøg på vores hjemmeside.

Indsamling af dine personoplysninger vil imidlertid ske ved en del af de udbudte tjenester. Disse oplysninger vil vi udelukkende anvende til formål, der angår brugen af denne hjemmeside; det gælder navnlig tilvejebringelse af den ønskede information. Ved indsamlingen af personoplysninger kræves det kun, at du angiver de oplysninger, som er tvingende nødvendige. Derudover kan der anmodes om yderligere oplysninger, hvilke dog er frivilligt. Vi vil i hvert enkelt tilfælde orientere dig om, hvorvidt det drejer sig om obligatoriske eller frivillige oplysninger. Du vil så kunne læse om de nærmere detaljer i det pågældende afsnit i denne privatlivspolitik.

Afgørelser baseret på en automatisk behandling af dine personoplysninger vil ikke forekomme i forbindelse med brugen af vores hjemmeside.

Behandling af personoplysninger

Dine data gemmer vi på særligt beskyttede servere placeret i den Europæiske Union (EU). Tekniske og organisatoriske forholdsregler beskytter serverne, så dine data ikke mistes eller tilintetgøres, tilgås, ændres eller udbredes af uvedkommende. Kun et fåtal af autoriserede personer har adgang til dine data. Disse personer er ansvarlige for den tekniske, forretningsmæssige eller redaktionelle vedligeholdelse af serverne. En fuldstændig beskyttelse over for alle risici er dog, trods en regelmæssig kontrol, ikke mulig.

Dine personoplysninger overføres krypteret over internettet. Til dataoverførsel benytter vi en TLS-/SSL-kryptering (Transport Layer Security/Secure Socket Layer).

Overdragelse af personoplysninger til tredjepart

Det gælder grundlæggende, at vi udelukkende anvender dine personoplysninger i forbindelse med tilvejebringelsen af de af dig ønskede ydelser. For så vidt vi gør brug af eksterne serviceudbydere i forbindelse med tilvejebringelse af vores ydelser, vil deres tilgang til dine data ligeledes udelukkende ske med tilvejebringelse af din ønskede ydelse for øje. Ved hjælp af tekniske og organisatoriske forholdsregler sikrer vi, at databeskyttelseslovgivningen overholdes, hvilket vi også forpligter vores eksterne serviceudbydere til.

Derudover overdrager vi ikke dine oplysninger til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke, navnlig ikke til markedsføringsformål. Overdragelse af dine personoplysninger vil kun ske, efter at du selv har indvilliget i, at dine oplysninger videregives, eller for så vidt vi i medfør af gældende lovbestemmelser og/eller pålæg fra myndigheder eller domstole er hhv. berettiget eller forpligtet hertil. Det kan her navnlig dreje sig om videregivelse af oplysninger med strafforfølgelse for øje; for at afværge en fare eller med henblik på at håndhæve en ejendomsret.

Såfremt vi eller vores serviceudbydere overdrager dine personoplysninger til lande uden for EU, vil de særlige bestemmelser, der følger af GDPR art. 44 ff., blive overholdt; vi forpligter ligeledes vores serviceudbydere til at overholde disse bestemmelser. Vi vil derfor kun overføre dine oplysninger til lande uden for EU, såfremt det ikke medfører en forringelse af dine rettigheder og det i GDPR fastsatte beskyttelsesniveau. Dette beskyttelsesniveau garanteres navnlig af den af EU-kommissionen foretagne vurdering af beskyttelsesniveauets tilstrækkelighed eller ved anvendelse af standardbestemmelser om databeskyttelse i medfør af GDPR art. 46, stk. 2, lit. c).

Databehandlingens retsgrundlag

Såfremt vi har indhentet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, anvendes GDPR art. 6, stk. 1, lit. a) som retsgrundlag for databehandlingen.

Såfremt vi behandler dine personoplysninger, fordi dette er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt eller et kontraktlignende forhold med dig, anvendes GDPR art. 6, stk. 1, lit. b) som retsgrundlag for databehandlingen.

Såfremt vi behandler dine personoplysninger, fordi dette er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, anvendes GDPR art. 6, stk. 1, lit. c) som retsgrundlag for databehandlingen.

Som retsgrundlag for databehandlingen kommer endvidere GDPR art. 6, stk. 1, lit. f) i betragtning, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig, for at vores virksomhed eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse, og dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder her ikke går forud for beskyttelsen af dine personoplysninger.

Inden for denne privatlivspolitiks rammer henviser vi altid til, hvilket retsgrundlag vi støtter behandlingen af dine personoplysninger på.

Datasletning og opbevaringstid

Vi sletter eller blokerer dine personoplysninger, så snart formålet med lagringen er bortfaldt. Lagring kan dog finde sted, hvis dette er fastsat i retlige bestemmelser, som vi er underlagt, såsom vores forpligtelse til at opbevare og dokumentere oplysninger. I et sådant tilfælde sletter eller blokerer vi dine personoplysninger, når det os pålagte tidsrum er udløbet.

Brug af vores hjemmeside

Informationer om din computer

Hver gang du besøger vores hjemmeside, indsamler vi uafhængigt af din registrering følgende informationer om din computer: Din computers IP-adresse, din browsers forespørgsel samt tidspunktet for forespørgslen. Endvidere registreres status og den overførte datamængde i forbindelse med denne forespørgsel. Vi indsamler også produkt- og versionsoplysninger om den anvendte browser og computerens styresystem. Vi registrerer endvidere, hvilket website tilgangen til vores hjemmeside sker fra. Din computers IP-adresse vil her kun blive gemt i det tidsrum, du benytter hjemmeside og de følgende tre måneder, hvorefter den slettes eller anonymiseres gennem afkortning.

Disse oplysninger anvender vi i forbindelse med driften af vores hjemmeside, navnlig til at konstatere og afhjælpe fejl, til registrering af hjemmesides belastningsgrad samt til at foretage tilpasninger eller forbedringer. Inden for rammerne af disse formål ligger også vores legitime interesse i databehandlingen iht. GDPR art. 6, stk. 1, lit. f).

Brug af cookies

Vores hjemmeside gør - som mange andre hjemmesider - brug af cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gemmer bestemte indstillinger og oplysninger, der bruges til dataudvekslingen med vores hjemmeside via din browser. En cookie indeholder som regel navnet på det domæne, som cookie-filen er blevet sendt fra, samt oplysninger om cookiens alder og et alfanumerisk identifikationstegn.

Cookies gør det muligt for os at identificere din computer og gøre eventuelle standardindstillinger tilgængelige øjeblikkeligt. Så vidt det er muligt, anvender vi sessionscookies, som automatisk slettes ved afslutningen af browser-sessionen. I visse tilfælde kan vi også anvende cookies med længere opbevaringsvarighed, så dine standardindstillinger og præferencer tages i betragtning næste gang, du besøger vores hjemmeside.

De fleste browsere er indstillet til automatisk at acceptere cookies. Du kan dog deaktivere lagringen af cookies eller justere dine browserindstillinger, så den informerer dig, så snart der sendes cookies. Det er også muligt manuelt at slette tidligere gemte cookies via browserindstillingerne. Vær opmærksom på, at din brug af vores hjemmeside kan blokeres eller begrænses, hvis du ikke samtykker til lagringen af cookies, eller hvis du sletter nødvendige cookies.

Hvis cookies ikke er nødvendige for vores hjemmeside, anmoder vi om, at du samtykker til brugen af cookies første gang, du besøger hjemmesiden. I hvert tilfælde er det retlige grundlag for den tilknyttede databehandling, herunder deling af data med tredjeparter, dit samtykke i henhold til artikel GDPR 6, stk. 1, lit. a). Når samtykke er givet, kan det til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden, især ved at ændre de valgte indstillinger.

Det retlige grundlag for brugen af nødvendige cookies er vores legitime interesse i den korrekte levering af vores hjemmeside i overensstemmelse med GDPR artikel 6, stk. 1, lit. f), og - hvis der indgås eller udføres kontrakter via vores hjemmeside - udførelsen af en kontrakt i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, lit. b) i GDPR.

Registrering

Du kan registrere dig for at bruge vores hjemmeside under "myBeckhoff." For at gøre dette skal du dele de data, der anmodes om under registreringsprocessen, såsom dit navn, adresse og e-mailadresse. Vi registrerer også datoen og tidspunktet for registrering samt IP-adressen. Under registreringsprocessen indhenter vi dit samtykke til brugen af dataene. Dette giver dig den fordel, at du ikke behøver at indtaste disse data hver gang, du bruger hjemmesiden eller afgiver en ordre.

Det retlige grundlag for behandlingen af data til registreringsformål er GDPR artikel 6, stk. 1, lit. a), når der gives samtykke. Hvis du registrerer dig hos os med henblik på udførelse eller indgåelse af en kontrakt, er det yderligere retlige grundlag for behandlingen af data GDPR artikel 6, stk. 1, lit. b.

De oplysninger, der anmodes om under de obligatoriske felter i registreringsprocessen, er nødvendige for udførelse eller indgåelse af en kontrakt med os om specifikke tjenester. Du er dog ikke forpligtet til at registrere dig. Det er også muligt at indgå en kontrakt uden registrering.

Når du registrerer dig, oprettes en kundekonto til dig. Vi gemmer dataene i kundekontoen, så længe der eksisterer et aktivt kundeforhold. Hvis der ikke kan identificeres nogen aktivitet i en periode på tre år, indstilles status for kundeforholdet til inaktiv. Du kan til enhver tid anmode om, at din kundekonto slettes.

Matomo

Vores hjemmeside gør brug af open-source-softwaren Matomo (tidligere Piwik) til statistisk analyse af brugeradfærden. Der er her tale om en webanalysetjeneste. De oplysninger, som Matomo har indsamlet, gemmes i en database til analyseformål vedrørende brugeradfærden, hvilket tjener til at optimere vores hjemmeside. De indsamlede oplysninger er den forkortede IP-adresse, klokkeslæt, den fremkaldte hjemmeside, den hjemmeside, hvorfra du har åbnet vores hjemmeside, den anvendte browser, det anvendte tidsforbrug på vores hjemmeside samt brugshyppigheden.

De analyser, der genereres med Matomo, er fuldstændigt anonymiserede og kan ikke benyttes til identifikation af enkelte personer. En sammenkædning af de oplysninger, som Matomo har gemt, med andre datakilder eller overdragelse til tredjepart, finder ikke sted. Vores retsgrundlag for brug af Matomo er dit samtykke iht. GDPR art. 6, stk. 1, lit. a). Dette samtykke kan når som helst tilbagekaldes. Databehandlingsprocesser, der finder sted før din tilbagekaldelse, vil ikke være berørt heraf. Matomos ret til at analysere dine oplysninger kan du tilbagekalde via dette link.

Privatlivsindstillinger

Du kan redigere dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger og de enkelte cookies her.

Integration af tredjepartstjenester

For visse funktioner på vores hjemmeside får vi adgang til tredjepartstjenester. Disse tjenester er primært valgfrie funktioner, som du aktivt skal tilvælge eller bruge. Vi har indgået aftaler med de relevante udbydere om levering eller integration af deres tjenester, og vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at tredjepartsudbyderne giver transparente oplysninger om, i hvilket omfang personoplysninger behandles, og overholder databeskyttelsesbestemmelserne.

Google Maps

Til oprettelse af rutevejledninger samt visning af filialernes placeringer på landkort anvender vi Google Maps via en API. Dette er en service fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (herefter ”Google”).

Til visning af kort og tekst oprettes en forbindelse til Google-serveren i USA, når du åbner vores hjemmeside.

Hvis du åbner Google Maps, når du besøger vores hjemmeside, gemmer Google en cookie på din brugerenhed via din browser. Til visning af din placering og oprettelse af en rutevejledning behandles dine brugerdata af Google. Det er muligt, at Google hertil benytter sig af servere i USA.

Det retlige grundlag for brugen er dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, lit. a). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden.

Google kan bruge de data, der transmitteres til Google, til at identificere den webside, hvorfra din anmodning blev sendt, og IP-adressen, til hvilken rutevejledningerne skal transmitteres. Hvis du ikke accepterer lagring og behandling af dine data, er det nødvendigt at forhindre installationen af cookies. Du kan gøre dette ved at konfigurere de relevante indstillinger i din browser. I den forbindelse henviser vi til afsnittet om cookies. Brugen af Google Maps er underlagt Googles servicevilkår samt de generelle vilkår og betingelser. Googles privatlivspolitik kan findes på https://policies.google.com/privacy.

Vimeo

Til visning af videoer på vores hjemmeside bruger vi "Vimeo" (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, herefter benævnt "Vimeo").

I nogle tilfælde behandles brugerdata på Vimeos servere i USA.

Det retlige grundlag er GDPR art. 6, stk. 1, lit. a). Du giver dit samtykke ved at tillade integrationen af eksternt indhold.

Hvis du giver dit samtykke til indlejring af videoer fra Vimeo, oprettes der forbindelse til Vimeos servere i USA for at vise videoen. Af tekniske årsager transmitteres din IP-adresse til Vimeo og behandles af Vimeo til dette formål. Derudover registreres den dato og det tidspunkt, du besøgte den relevante side.

Hvis du er logget ind på Vimeo, når du besøger vores hjemmesider, hvor en Vimeo-video er indlejret, tilknytter Vimeo de indsamlede brugerdata til din personlige brugerkonto. For at forhindre dette skal du enten logge ud af Vimeo, inden du besøger vores websider, eller konfigurere kontoindstillingerne på Vimeo tilsvarende.

Vimeo bruger Google Analytics til webanalyseformål. Google Analytics gemmer cookies på din enhed via din webbrowser og sender Google oplysninger om brugen af vores websider, hvor en Vimeo-video er indlejret. Google kan gemme og behandle oplysningerne på servere i USA.

Hvis du ikke accepterer lagring og behandling af dine data, er det nødvendigt at forhindre installationen af cookies. Du kan gøre dette ved at konfigurere de relevante indstillinger i din browser. I den forbindelse henviser vi til vores afsnit om cookies.

Yderligere oplysninger om indsamling, brug og behandling af data af Vimeo samt om dine rettigheder og måder at beskytte din privatliv kan findes på http://vimeo.com/privacy.

Retargeting og remarketing

Retargeting eller remarketing henviser til teknologier, der viser passende annoncer til brugere, der tidligere har besøgt en bestemt hjemmeside, selv efter at de har forladt hjemmesiden. Til dette formål er det nødvendigt at genkende internetbrugere igen, efter at de har forladt hjemmesiden, hvilket er grunden til, at cookies fra de relevante tjenesteudbydere bruges; tidligere brugsadfærd tages også i betragtning. Hvis en bruger f.eks. ser på visse produkter, kan de senere blive vist disse eller lignende produkter som annoncer på andre websider. Disse annoncer tilpasses til de individuelle brugeres behov. For disse tilpassede annoncer er det ikke nødvendigt, at brugeren identificeres ud over den initielle genkendelse. Dette betyder, at vi ikke kombinerer de data, der bruges til retargeting eller remarketing, med andre data.

Vi bruger teknologier af denne type til at placere annoncer på internettet. Vi bruger tredjepartsudbydere til at placere annoncerne. Vi bruger tjenester fra bl.a. Google til at muliggøre, at produkter, der er af interesse for internetbrugere, vises automatisk. Denne funktion implementeres ved hjælp af cookies. Muligheden for, at data kan transmitteres til Google i USA i denne proces, og at amerikanske sikkerhedsagenturer kan få adgang til disse data, kan ikke udelukkes. Yderligere information om denne teknologi kan findes i Googles privatlivspolitik på https://policies.google.com/privacy. Installationen af cookies til Google remarketing og Google AdWords-konverteringssporing kan forhindres ved at konfigurere indstillingerne i den relevante browser-software ved at få adgang til webstedet http://www.google.com/policies/privacy/ads/ og ændre de tilsvarende indstillinger.

Vores juridiske grundlag for brugen af de beskrevne cookies er dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, lit. a). Du har ret til at tilbagekalde dette samtykke når som helst. Databehandlingsprocesser, der er gennemført, før samtykket tilbagekaldes, vil ikke være berørt heraf.

Webinars

Du har mulighed for at deltage i online-webinarer, som vi arrangerer, ved at følge forskellige links på vores hjemmeside. Hvis du ønsker at deltage i et webinar, behandler vi personoplysninger, som du indtaster i en registreringsformular, især dit navn, e-mailadresse og virksomhed eller organisation. Vi behandler de data, der overføres via registreringsformularen, udelukkende med henblik på at afholde webinaret, kontakte dig vedrørende begivenheden og sende dig yderligere oplysninger vedrørende webinaret.

Webinaret vil blive afholdt på GoToWebinar-platformen. Kontrolen med denne GoToWebinar-platform er GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Irland. Vi har ingen indflydelse på behandlingen af data hos GoToWebinar. Yderligere oplysninger om databehandling hos GoToWebinar kan findes på https://www.goto.com/company/legal og https://www.goto.com/company/legal/privacy.

Vores juridiske grundlag for databehandling i forbindelse med afholdelse af webinarer og med hensyn til de oplysninger, du transmitterer til os i denne sammenhæng, er dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, lit. a).

Amazon Web Services

Vi bruger Amazon Web Services til at gemme de data, vi indsamler. Dette er en webhostingtjeneste fra Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA.

Vi bruger denne tjeneste til at gemme vores data på Amazons servere. Hvis du transmitterer data til os, eller hvis der lovligt indsamles data fra dig, gemmes disse data i skyen. Da dataene opbevares på servere i USA, kan muligheden for, at sikkerhedsagenturer i USA kan få adgang til dem, ikke udelukkes. Amazon er en aktiv deltager i EU-US Data Privacy Framework, som regulerer den korrekte og sikre overførsel af personoplysninger for EU-borgere til USA.

Det juridiske grundlag er GDPR art. 6, stk. 1, lit. f). Vores legitime interesse er at sikre en hurtig og sikker hjemmeside.

Yderligere oplysninger om databehandling kan findes i Amazon Privacy Notice på https://aws.amazon.com/privacy/.

Jobportal

Du kan ansøge om et job i vores virksomhed via jobportalen. Dette giver dig mulighed for at udfylde et ansøgningsskema og sende de nødvendige oplysninger og dokumenter til os via dokumentupload. Brugen af jobportalen er frivillig; du kan også sende din ansøgning til os på en anden måde, f.eks. via e-mail eller post. Når du sender en ansøgning via jobportalen, sendes dine dokumenter elektronisk til de ansvarlige medarbejdere i vores virksomhed. Hvis du har ansøgt om en annonceret stilling, slettes dokumenterne automatisk 6 måneder efter afslutningen af ansættelsesprocessen, såfremt sletningen ikke er i strid med andre legitime interesser.

Ansøgninger, der indgår uden reference til en opslået stilling (uopfordret ansøgning), vil blive opbevaret så længe, det skønnes, at ansøgningen kan være af interesse. I disse tilfælde indhentes dit samtykke til opbevaringen. Du kan til enhver tid anmode om, at din ansøgning slettes, herunder før de planlagte opbevaringsperioder er udløbet. Såfremt din ansøgning imødekommes, vil de overførte data blive gemt med det formål at behandle ansættelsesforholdet. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger på jobportalen er GDPR art. 6, stk. 1, lit. f), GDPR art. 9, stk. 2, litra f, databeskyttelseslovens § 8 og/eller databeskyttelseslovens § 12.

Kommunikation med os

Du kan kontakte os på flere måder, herunder via kontaktformularen på vores hjemmeside. Vi sender også gerne regelmæssig information pr. e-mail i vores nyhedsbrev.

Kontaktformular

Hvis du ønsker at kontakte vores salgs-, tekniske support- eller serviceteams direkte, kan du bruge online kontaktformularen. Hvis du ønsker at bruge kontaktformularen, registrerer vi de personoplysninger, som du indtaster i kontaktformularen, særligt dit navn og din e-mailadresse. Vi gemmer også IP-adressen og datoen og klokkeslættet for anmodningen. Vi behandler de data, der transmitteres via kontaktformularen, udelukkende med henblik på at svare på din forespørgsel. Du kan vælge, hvilke oplysninger du vil sende via kontaktformularen. Det juridiske grundlag for behandlingen af dine data er dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, lit. a). Når vi har behandlet sagen, gemmes dataene først, hvis der er eventuelle yderligere forespørgsler. Du kan til enhver tid anmode om, at dataene slettes, ellers sletter vi oplysningerne, når sagen er fuldt afsluttet; eventuelle lovmæssige opbevaringsforpligtelser forbliver upåvirket i sådanne tilfælde.

Nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil din e-mailadresse blive brugt til vores egne markedsføringsformål, indtil du afmelder dig. Du vil modtage regelmæssig information pr. e-mail om aktuelle emner samt e-mails vedrørende specifikke begivenheder, såsom særlige kampagner. E-mailsene kan personaliseres og individualiseres på basis af vores information om dig.

I forbindelse med tilmeldingen til vores nyhedsbrev anvender vi - hvis ikke du har givet os dit skriftlige samtykke - den såkaldte Double-Opt-In-metode; det betyder, at vi ikke sender dig et nyhedsbrev pr. e-mail, førend du forinden udtrykkeligt har bekræftet, at vi skal aktivere forsendelsen af nyhedsbrevet. Vi vil så sende dig en orienterende e-mail, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker at modtage vores nyhedsbrev; dette gør du ved at klikke på et link i e-mailen. Vi registrerer åbningen af nyhedsbrevet og eventuelle links, som dette kan indeholde. Endvidere behandler vi følgende data i forbindelse med brugen af nyhedsbrevet: Det af dig anvendte e-mailprogram, dit styresystem, tidspunktet for åbningen af brevet samt din forkortede IP-adresse.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er dit samtykke iht. GDPR art. 6, stk. 1, lit. a), såfremt du udtrykkeligt har tilmeldt dig nyhedsbrevet. Inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser kan det også forekomme, at du modtager vores nyhedsbrev uden forudgående udtrykkeligt samtykke, fordi du har bestilt varer eller serviceydelser hos os, og vi i den forbindelse har modtaget din e-mailadresse og du ikke har modsat dig at få information pr. e-mail. I dette tilfælde er retsgrundlaget vores legitime interesse i at drive direkte markedsføring iht. GDPR art. 6, stk. 1, lit. f).

Ønsker du ikke længere at modtage nogen form for nyhedsbreve fra os, kan du når som helst trække det samtykke, du en gang har givet, tilbage med fremadrettet virkning, eller frabede dig modtagelsen af nyhedsbrevet fremover, uden at der i den forbindelse opstår andre omkostninger end de, der er forbundet med selve kontaktoptagelsen i henhold til den gældende basistarif. Du skal bare klikke på det afmeldingslink, der følger med alle nyhedsbreve, eller sende en meddelelse til os eller vores databeskyttelsesrådgiver.

Sociale medier

Ud over vores hjemmeside bruger vi forskellige sociale mediekanaler til informationsformidling og kommunikation. Du finder links til disse kanaler på vores hjemmeside og links til vores hjemmeside på disse kanaler. Specifikt bruger vi de sociale netværk Facebook og Instagram, karrierenetværket LinkedIn samt YouTube- og Vimeo-platformene. Linkene kan identificeres ved den relevante udbyders logo.

Ved at klikke på linkene åbnes de relevante sociale mediewebsites, som generelt er underlagt de relevante udbydervilkår og betingelser samt fortrolighedspolitikker. Vi har nedfor angivet en oversigt over privatlivspolitikkerne fra hver udbyder:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Ingen personoplysninger transmitteres til de relevante udbydere, før de tilsvarende links åbnes. Når du åbner det tilknyttede websted, er dette også grundlaget for databehandling for de relevante udbydere. Bemærk også, at Forbrugerrådet giver generelle oplysninger om sikker brug af sociale netværk på sin hjemmeside på https://taenk.dk/forbrugerliv/elektronik-og-digitale-tjenester/facebook-instagram-og-tiktok-beskyt-dine-data-paa.

Vores brug af sociale mediekanaler er også underlagt følgende vedrørende behandling af dine personoplysninger.

Facebook-fan-side

Ud over vores hjemmeside driver vi også en fan-side på det sociale netværk Facebook. Fan-siden giver information om vores aktiviteter samt stiller en kommunikationskanal til rådighed. Operatøren af det sociale netværk Facebook er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (herefter benævnt "Meta"). Vi får adgang til Meta's tekniske platform og tjenester.

Ansvarsfraskrivelse

Bemærk venligst, at du bruger fan-siden og dens funktioner på eget ansvar, især med hensyn til interaktive funktioner som kommentarer, delinger eller vurderinger. Alternativt kan du få adgang til de oplysninger, der er angivet på fan-siden, via vores hjemmeside.

Så vidt det er muligt på Facebook, forsøger vi at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Hvis vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på fan-siden, gælder reguleringen i denne privatlivspolitik uden begrænsning. Bemærk også, at personoplysninger behandles af Meta samtidig med, at fan-siden integreres på Facebook-webstedet. Når du besøger fan-siden, registrerer Meta data om dig såsom din IP-adresse samt andre personoplysninger, der kan gemmes på den enhed, du bruger, eller i den relevante browser i form af cookies. Vi har ingen indflydelse på behandlingen af data hos Meta; Facebook er ikke databehandler for os og ikke under vores ansvar som dataansvarlig. Ifølge oplysninger fra Meta er databehandling hos Facebook underlagt Facebook's privatlivspolitik, som kan findes på

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.

Bemærk venligst, at de oplysninger om dig, der indsamles af Meta i denne sammenhæng, også kan overføres uden for EU.

Fra et databeskyttelsesretligt synspunkt er der fælles dataansvar mellem Meta og os med hensyn til driften af fan-siden eller evalueringen af brugerdata, når du besøger fan-siden. I overensstemmelse med kravene i databeskyttelseslovgivningen har vi indgået en intern aftale med Meta vedrørende fælles dataansvar.

Facebook Insights

Meta giver operatører af fan-sider mulighed for at få et overblik over brugen af fan-siden og dens brugere via Page Insights-funktionen. Page Insights kan især bruges til at få adgang til og evaluere statistiske data. Vi bruger dataene fra Page Insights til at gøre fan-siden så attraktiv og effektiv som muligt. Til dette formål giver Meta os data, som Meta selv har genereret. Facebook giver yderligere oplysninger om funktionaliteten af Page Insights-funktionen og de relevante ansvarsområder på https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Messenger

Brugere, der er registreret på Facebook, har også mulighed for at kommunikere direkte via Facebook Messenger. Hvis du kontakter os via Messenger, gemmes og bruges de transmitterede data af os udelukkende til at svare på din anmodning. Det juridiske grundlag for behandling af dine data er dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, lit. a) samt vores legitime interesse i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, lit. f). Vores legitime interesse er registrering og behandling af kundehenvendelser, evaluering af kundehenvendelser samt overvågning af unfair praksis.

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, som de blev indsamlet til. For dine personoplysninger er dette tilfældet, når den relevante samtale er afsluttet. Samtalen afsluttes for os, når det kan ses ud af kommunikationen, at den relevante sag er løst. Du har mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger når som helst; i dette tilfælde vil vi straks slette dataene, såfremt der ikke er grundlag for fortsat opbevaring.

Yderligere information på Facebook

Hvis du har spørgsmål om vores brug af personoplysninger i forbindelse med brugen af fan-siden på Facebook, kan du kontakte os og vores databeskyttelsesrådgiver når som helst. Kontaktoplysninger og kommunikationskanaler findes i vores privatlivspolitik. Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse på Facebook, bedes du kontakte Meta direkte.

Instagram-konto

Vi har også en konto på det sociale netværk Instagram. Instagram-kontoen giver information i form af publikationer om vores aktiviteter og tilbyder en anden kommunikationskanal for os. Det sociale netværk Instagram drives af Meta .

Bemærk venligst, at du bruger Instagram og dets funktioner på eget ansvar, især med hensyn til interaktive funktioner såsom kommentarer, delinger eller vurderinger.

Ansvar i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Vi forsøger at beskytte dit privatliv og dine personlige data på Instagram i videst muligt omfang. Hvis vi behandler dine personlige data i forbindelse med dit besøg på Instagram-kontoen, gælder reguleringen i denne privatlivspolitik uden begrænsninger. Bemærk også, at personlige data behandles af Meta samtidig med, at kontoen er integreret i Meta-tjenesterne. Når du tilgår vores Instagram-indhold, registrerer Meta data såsom din IP-adresse samt andre personoplysninger, der kan gemmes på den enhed, du bruger, eller i den relevante browser i form af cookies. Vi har ingen indflydelse på behandlingen af data hos Meta; Facebook er ikke databehandler for os og ikke under vores ansvar som dataansvarlig. Ifølge oplysninger fra Meta er databehandlingen af Meta underlagt Facebooks politik, som kan tilgås på https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388. Bemærk venligst, at data om dig, der indsamles af Meta i denne sammenhæng, også kan blive transmitteret uden for EU.

Fra et databeskyttelsesretligt synspunkt kan der antages separat dataansvar for Meta og os vedrørende driften af Instagram-kontoen og de tilknyttede kommunikations- og evalueringsoptioner. Hvis vi behandler dine data i forbindelse med dit besøg på vores Instagram-side, og vi alene beslutter formål og midler til denne databehandling, er vi ansvarlige for denne databehandling. Dette gælder generelt, hvis du kommunikerer direkte med os via Instagram Direct Messaging-funktionen og transmitterer dine data til os i processen. Hvis Meta behandler dine data, og Meta alene beslutter formål og midler til denne databehandling, er Meta alene ansvarlig for denne databehandling. Dette gælder især for evaluering af brugeradfærd ved Meta til deres egne formål.

Instagram Direct Messaging

På Instagram har du mulighed for at kommunikere direkte med os via Instagram Direct Messaging-funktionen. Hvis du kontakter os via Instagram Direct Messaging-funktionen, gemmes og bruges de transmitterede data af os udelukkende til at svare på din anmodning. Det juridiske grundlag for behandling af dine data er dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, lit. a) samt vores legitime interesse i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, lit. f). Vores legitime interesse er registrering og behandling af kundehenvendelser, evaluering af kundehenvendelser samt overvågning af unfair praksis.

Dataene slettes, så snart det ikke længere er nødvendigt for at opnå det formål, som de blev indsamlet til. For dine personoplysninger er dette tilfældet, når den relevante samtale er afsluttet. Samtalen afsluttes for os, når det kan ses ud fra kommunikationen, at den relevante sag er fuldt afklaret. Du har mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger på ethvert tidspunkt; i så fald vil vi slette dataene øjeblikkeligt, forudsat at der ikke er juridisk grundlag for at fortsætte med at lagre dem.

Yderligere information om Instagram

Hvis du har spørgsmål om vores brug af personoplysninger i forbindelse med brugen af vores Instagram-konto, kan du kontakte os og vores databeskyttelsesrådgiver når som helst. Kontaktoplysningerne og kommunikationskanalerne findes i vores privatlivspolitik. Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse på det sociale netværk Instagram, som leveres af Meta, bedes du kontakte Meta direkte.

LinkedIn-konto

Ud over vores hjemmeside driver vi også en konto på karrierenetværket LinkedIn. Kontoen giver information om vores virksomhed og aktiviteter og tilbyder en kommunikationskanal. Karrierenetværket LinkedIn drives af LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn").

Bemærk venligst, at du bruger karrierenetværket og dets funktioner på eget ansvar. Dette gælder især for brugen af interaktive funktioner (f.eks. likes, delinger, kommentarer).

Behandling af personoplysninger

Oplysninger om dig, der indsamles under brug af tjenesten, behandles af LinkedIn. Det er muligt, at data også kan transmitteres til lande uden for Den Europæiske Union. De behandlede data inkluderer, men er ikke begrænset til, de data, du frivilligt indtaster, såsom dit navn, brugernavn, e-mailadresse, telefonnummer, karriereoplysninger, profildata, indhold, du opretter, uploader eller modtager, samt kommentarer, din IP-adresse, oplysninger om den endelige enhed, du bruger, oplysninger om websider og indhold, der tilgås, og din placering. Vi har ingen indflydelse på typen og omfanget af de data, der behandles af LinkedIn, typen af behandling eller delingen af disse data med tredjeparter. Du finder oplysninger om, hvilke typer data der behandles af LinkedIn, og til hvilke formål de bruges i LinkedIns privatlivspolitik på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vi behandler de data, du indtaster på LinkedIn, i det omfang, vi liker, kommenterer eller deler dine indlæg eller kontakter dig og interagere med dig. På denne måde integreres de oplysninger, der frit offentliggøres og distribueres af dig på LinkedIn, af os i vores tilbud.

De generelle indstillinger for din LinkedIn-konto tilbyder måder at begrænse behandlingen af dine data på. Derudover tillader indstillingsmulighederne på mobile enheder dig at begrænse adgangen til LinkedIn til kontakt- og kalenderoplysninger, fotos, placering osv. Dette afhænger dog af det anvendte operativsystem. Yderligere information om indstillingerne for databeskyttelse på LinkedIn kan findes her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Analytics

LinkedIn giver operatører af LinkedIn-konti mulighed for at få et overblik over brugen af kontoen og dens brugere. Især kan analytics-funktionen bruges til at få adgang til og evaluere statistiske data. Vi bruger dataene til at gøre vores konto så attraktiv og effektiv som muligt. Til dette formål giver LinkedIn os data, som LinkedIn selv har genereret under eget dataansvar. De data, vi modtager fra LinkedIn, er hovedsageligt anonymiserede data og statistikker. Hvis vi modtager personoplysninger i denne sammenhæng, er vi ansvarlige for vores yderligere behandling af disse data med henblik på evaluering af brugen af vores LinkedIn-konto. Yderligere information findes i LinkedIns privatlivspolitik på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Kommunikation

På LinkedIn har du mulighed for at kommunikere direkte med os. Hvis du kontakter os via LinkedIn, gemmes og bruges de transmitterede data udelukkende til at svare på din anmodning. Det juridiske grundlag for behandling af dine data er dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, lit. a) samt vores legitime interesse i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, lit. f). Vores legitime interesse er i registrering og behandling af henvendelser, evaluering af henvendelser samt overvågning af unfair praksis.

Data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, hvortil de blev indsamlet. For dine personoplysningers vedkommende er dette tilfældet, når den relevante samtale er afsluttet. Samtalen afsluttes for os, når det kan ses ud fra kommunikationen, at den relevante sag er blevet fuldt afklaret. Du har mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af personoplysninger på et hvilket som helst tidspunkt; i så fald sletter vi dataene øjeblikkeligt, forudsat at der ikke er grundlag for at fortsætte med at opbevare dem.

Yderligere oplysninger om LinkedIn

Hvis du har spørgsmål om vores brug af personoplysninger i forbindelse med brugen af vores LinkedIn-konto, kan du kontakte os og vores databeskyttelsesrådgiver når som helst. Kontaktoplysninger og kommunikationskanaler findes i vores privatlivspolitik. Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse hos LinkedIn, bedes du kontakte LinkedIn direkte.

YouTube-kanal

Vi driver også en kanal på YouTube-videoplatformen. Kanalen giver information om vores aktiviteter samt en kommunikationskanal. YouTube-videoplatformen drives af Google .

Bemærk venligst, at du bruger videoplatformen og dens funktioner på eget ansvar. Dette gælder især for brugen af interaktive funktioner (f.eks. diskussioner, kommentarer).

Behandling af personoplysninger

Dataene om dig, der indsamles under brug af tjenesten, behandles af Google og kan også transmitteres til lande uden for Den Europæiske Union. De behandlede data inkluderer, men er ikke begrænset til, de data, du frivilligt indtaster, såsom dit navn, brugernavn, e-mailadresse og telefonnummer, samt det indhold, du uploader eller modtager, såsom fotos og videoer, dokumenter og tabeller, samt kommentarer, din IP-adresse, oplysninger om den endelige enhed, du bruger, oplysninger om websider og indhold, der tilgås, og din placering og mobiludbyder. Vi har ingen indflydelse på typen og omfanget af de data, der behandles af Google, typen af behandling eller delingen af disse data med tredjeparter. Du vil finde oplysninger om, hvilke typer data der behandles af Google, og til hvilke formål de bruges, i Googles privatlivspolitik på https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Vi behandler de data, du indtaster på YouTube, især dit brugernavn og det indhold, der er offentliggjort på din konto, i det omfang, vi linker til dine indlæg eller svarer på disse indlæg eller opretter vores egne indlæg, der henviser til din konto. På denne måde integreres de oplysninger, der frit offentliggøres og distribueres af dig på YouTube, af os i det indhold, vi tilbyder, og som gøres tilgængelige for vores følgere.

De generelle indstillinger for din Google-konto tilbyder måder at begrænse behandlingen af dine data på. Derudover tillader indstillingsmulighederne på mobile enheder dig at begrænse adgangen for Google til kontakt- og kalenderoplysninger, fotos, placering osv. Dette afhænger dog af det anvendte operativsystem. Ud over disse værktøjer tilbyder Google specifikke privatlivsindstillinger for YouTube. Du kan lære mere her: https://policies.google.com/privacy#infochoices.

YouTube Analytics Google giver operatører af YouTube-kanaler mulighed for at få et overblik over brugen af kontoen og dens brugere via funktionen "YouTube Analytics". Især kan YouTube Analytics bruges til at få adgang til og evaluere statistiske data. Vi bruger dataene fra YouTube Analytics til at gøre YouTube-kanalen så attraktiv og effektiv som muligt. Til dette formål giver Google os data, som Google har genereret selv under eget dataansvar. De data, vi modtager fra Google, er hovedsagelig anonymiserede data og statistikker. Hvis vi modtager personoplysninger i denne sammenhæng, er vi ansvarlige for vores yderligere behandling af disse data med henblik på evaluering af brugen af vores YouTube-kanal. Google giver yderligere information om YouTube Analytics på https://support.google.com/youtube/answer/9002587?hl=en.

YouTube Analytics

Google giver operatører af YouTube-kanaler mulighed for at få et overblik over brugen af kontoen og dens brugere via funktionen "YouTube Analytics". Især kan YouTube Analytics bruges til at få adgang til og evaluere statistiske data. Vi bruger dataene fra YouTube Analytics til at gøre YouTube-kanalen så attraktiv og effektiv som muligt. Til dette formål giver Google os data, som Google selv har genereret under sit eget dataansvar. De data, vi modtager fra Google, er primært anonymiserede data og statistikker. Hvis vi modtager personoplysninger i denne sammenhæng, er vi ansvarlige for vores yderligere behandling af disse data med henblik på evaluering af brugen af vores YouTube-kanal. Google giver yderligere oplysninger om YouTube Analytics på https://support.google.com/youtube/answer/9002587?hl=da.

Yderligere oplysninger om YouTube

Hvis du har spørgsmål om vores brug af personoplysninger i forbindelse med brugen af YouTube-kanalen, kan du kontakte os og vores databeskyttelsesrådgiver når som helst. Kontaktoplysninger og kommunikationskanaler findes i vores privatlivspolitik. Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse hos Google, bedes du kontakte Google direkte.

Vimeo-kanal

Ud over vores hjemmeside driver vi også en kanal på Vimeo-videoplatformen. Kanalen giver information om vores aktiviteter samt en kommunikationskanal. Denne kanal drives af Vimeo .

Bemærk venligst, at du bruger Vimeo-platformen og dens funktioner på eget ansvar. Dette gælder især for brugen af interaktive funktioner (f.eks. kommentarer).

Behandling af personoplysninger

Data om dig, der indsamles under brugen af tjenesten, behandles af Vimeo og kan også blive overført til lande uden for Den Europæiske Union. De behandlede data inkluderer, men er ikke begrænset til, de data, du frivilligt indtaster, såsom dit navn, brugernavn, e-mailadresse og telefonnummer, samt det indhold, du uploader eller modtager, såsom fotos og videoer, dokumenter og tabeller, samt kommentarer, din IP-adresse, oplysninger om den enhed, du bruger, oplysninger om de websteder og indhold, du tilgår, samt din placering og mobiludbyder. Vi har ingen indflydelse på typen og omfanget af de data, der behandles af Vimeo, typen af behandling eller delingen af disse data med tredjeparter. Yderligere oplysninger om databehandling hos Vimeo kan findes på https://vimeo.com/privacy.

Vi behandler de data, du indtaster på Vimeo, særligt dit brugernavn og det indhold, der offentliggøres på din konto, i det omfang, vi linker til dine indlæg eller svarer på disse indlæg eller opretter vores egne indlæg, der henviser til din konto. På denne måde integreres de oplysninger, der frit offentliggøres og distribueres af dig på Vimeo, af os i det indhold, vi tilbyder, og som gøres tilgængelige for vores følgere.

De generelle indstillinger for din Vimeo-konto tilbyder måder at begrænse behandlingen af dine data på. Derudover giver indstillingsmulighederne på mobile enheder dig mulighed for at begrænse adgangen for Vimeo til kontaktoplysninger, kalenderoplysninger, fotos, placeringsoplysninger osv. Dette afhænger dog af det anvendte operativsystem.

Direkte beskeder

På Vimeo har du mulighed for at kommunikere direkte med os ved hjælp af "Besked" -funktionen. Hvis du kontakter os via denne funktion, gemmes og bruges de transmitterede data udelukkende til at svare på din anmodning. Den retlige grund til behandling af dine data er dit samtykke i henhold til GDPR art. 6, stk. 1, lit. a) samt vores legitime interesse i henhold til GDPR art. 6, stk. 1, lit. f). Vores legitime interesse er i registrering og behandling af kundeforespørgsler, evaluering af kundeforespørgsler samt overvågning af unfair praksis.

Data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, hvortil de blev indsamlet. For dine personoplysningers vedkommende er dette tilfældet, når den relevante samtale er afsluttet. Samtalen afsluttes for os, når det kan ses ud fra kommunikationen, at den relevante sag er blevet fuldt afklaret. Du har mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af personoplysninger på et hvilket som helst tidspunkt; i så fald sletter vi dataene øjeblikkeligt, forudsat at der ikke er grundlag for at fortsætte med at opbevare dem.

Vimeo Analytics

Vimeo giver operatører af Vimeo-kanaler mulighed for at få et overblik over brugen af kontoen og dens brugere via funktionen "Vimeo Analytics". Især kan Vimeo Analytics bruges til at få adgang til og evaluere statistiske data. Vi bruger dataene fra Vimeo Analytics til at gøre Vimeo-kanalen så attraktiv og effektiv som muligt. Til dette formål giver Vimeo os data, som Vimeo selv har genereret under sit eget dataansvar. De data, vi modtager fra Vimeo, er primært anonymiserede data og statistikker. Hvis vi modtager personoplysninger i denne sammenhæng, er vi ansvarlige for vores yderligere behandling af disse data med henblik på evaluering af brugen af vores Vimeo-kanal. Vimeo giver yderligere oplysninger om Vimeo Analytics på https://vimeo.com/features/video-analytics.

Dine rettigheder og kontakt

Vi mener, at det er meget vigtigt at være så gennemsigtige som muligt, når vi forklarer, hvordan dine personoplysninger behandles, og at informere dig om dine rettigheder. Hvis du ønsker at modtage flere oplysninger eller udøve dine rettigheder, kan du kontakte os når som helst, så vi kan tage os af din anmodning.

Registreredes rettigheder

Du har en lang række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. For det første har du omfattende indsigtsrettigheder og kan anmode om, at dine personoplysninger berigtiges og/eller slettes eller blokeres, hvis det er nødvendigt. Du kan også anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, og du har ret til at gøre indsigelse. Med hensyn til de data, der er transmitteret til os fra dig, har du også ret til dataportabilitet.

Hvis du ønsker at udøve en af dine rettigheder og/eller ønsker at modtage flere oplysninger i denne forbindelse, bedes du kontakte vores kundeserviceteam. Alternativt kan du også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Tilbagekaldelse af samtykke og indsigelse

Et samtykke, som du en gang har givet, kan når som helst trækkes tilbage med fremadrettet virkning. Tilbagekaldelsen af dit samtykke vil ikke berøre lovligheden af den behandling, der har fundet sted på baggrund af det samtykke, du har givet inden tilbagekaldelsen. Kontaktpersoner er her ligeledes vores kundeserviceteam og vores databeskyttelsesrådgiver.

Såfremt behandlingen af dine personoplysninger ikke beror på et samtykke, men hviler på et andet retsgrundlag, kan du gøre indsigelse mod denne databehandling. Din indsigelse vil føre til en efterprøvning og i givet fald til ophør af databehandlingen. Du vil blive orienteret om resultatet af efterprøvningen og vil – for så vidt databehandlingen alligevel skal fortsætte – modtage nærmere information fra os med en forklaring på, hvorfor databehandlingen er lovlig.

Databeskyttelsesrådgiver og kontakt

Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, der understøtter os i databeskyttelsesretlige emner, og som du også kan henvende dig direkte til. Spørgsmål angående vores håndtering af personoplysninger eller yderligere information om databeskyttelsesretlige emner kan rettes til vores databeskyttelsesrådgiver:

Navn: Mr. Hans-Peter Jacobfeuerborn
Telefon: + 49 5246 963-0
E-mail: datenschutz@beckhoff.de

Klager

Hvis du er af den opfattelse, at vores behandling af dine personoplysninger ikke sker i overensstemmelse med denne privatlivspolitik eller relevante databeskyttelsesbestemmelser, har du ret til at indgive en klage hos en tilsynsmyndighed. Dette kan ske til:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan også fremsætte din klage over for vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren vil så efterprøve din henvendelse og orientere dig om resultatet.

Yderligere information og ændringer

Links til andre websites

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites. Disse links er som regel markerede som sådanne. Vi har ingen indflydelse på, hvorvidt gældende databeskyttelsesbestemmelser overholdes på de linkede hjemmesider. Vi anbefaler derfor, at du også orienterer dig via de respektive privatlivspolitikker på andre websites.

Ændringer i denne privatlivspolitik

Status for nærværende privatlivspolitik fremgår af datoangivelsen (nederst). Vi forbeholder os retten til når som helst at foretage ændringer i denne privatlivspolitik med fremadrettet virkning. Ændringer foretages navnlig i forbindelse med tekniske tilpasninger af hjemmeside eller ved ændringer i de databeskyttelsesretlige bestemmelser. Den til enhver tid værende aktuelle version af privatlivspolitikken kan altid hentes direkte via hjemmeside. Vi anbefaler, at du med jævne mellemrum orienterer dig om ændringer i denne privatlivspolitik.

Status for nærværende privatlivspolitik: Ændret februar 2024.