EemaldaKinnitaSulge

Privaatsustingimused

Sissejuhatus

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Saksamaal ja Beckhoff Automation OÜ Eestis (edaspidi „meie“) haldavad ettevõtte veebisaiti ning on veebisaidi kasutajate isikuandmete vastutavad töötlejad. Meie kontaktandmed on leitavad ettevõtte veebisaidi juriidilise teabe jaotisest ning isikuandmete kaitsega seotud küsimuste puhuks on siinsetes Privaatsustingimustes loetletud ka eraldi kontaktid.

Teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsmine on meile ülioluline. Me kogume, säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ranges kooskõlas Privaatsustingimuste ning kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktidega, eelkõige Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega („üldmäärus“) ja siseriiklike andmekaitsenormidega.

Privaatsustingimuste eesmärk on anda teile teavet, milliseid teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse seoses ettevõtte veebisaidi kasutamisega ning mis eesmärkidel seda tehakse.

Isikuandmed

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Nende hulka kuuluvad kõik teie isikuga seotud andmed, näiteks nimi, e-posti aadress ja postiaadress. Isikuandmete hulka ei kuulu info, mis pole teie isikuga otseselt seostatav (nt veebisaidi kasutajate arv ja muud statistilised andmed).

Veebisaidi põhifunktsioone saate te kasutada oma isikut avaldamata ja isikuandmeid andmata. Me kogume oma veebisaidil vaid üldist teavet teie külastuse kohta. Mõnede pakutavate teenuste kasutamiseks kogutakse teilt ka isikuandmeid. Neid andmeid töötleme me vaid veebisaidi kasutamisega seotud eesmärkidel, eelkõige teile soovitud teabe andmiseks. Teilt küsitakse kohustuslikus korras vaid isikuandmeid, mis on tingimata vajalikud. Soovi korral võite te vabatahtlikult anda ka muid andmeid. Andmesisestusväljade juures on märgitud, millised on kohustuslikud ja millised vabatahtlikud. Üksikasjalikumat teavet leiate Privaatsustingimuste vastavast osast.

Meie veebisaidi kasutamisel ei tehta teie isikuandmete põhjal automatiseeritud otsuseid.

Isikuandmete töötlemine

Säilitame teie andmeid spetsiaalselt kaitstud serverites, mis asuvad Euroopa Liidus. Servereid kaitstakse tehniliste ja korralduslike meetmetega, et vältida teie andmete kaotsiminekut, hävimist ja loata avaldamist kolmandatele isikutele. Teie andmetele on juurdepääs vaid piiratud isikute ringil. Need isikud täidavad serveritega seotud tehnilisi, ärilisi ja sisuhalduse ülesandeid. Hoolimata regulaarsest kontrollist pole siiski võimalik kõiki riske täielikult välistada

Teie isikuandmeid edastatakse internetis krüpteeritud kujul. Kasutame andmete edastamisel TLS/SSL krüpteeringut (Transport Layer Security/Secure Socket Layer).

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kasutame teie isikuandmeid vaid teie soovitud teenuste osutamiseks. Kui me kasutame oma teenustega seoses väliseid teenuseosutajaid, on neil andmetele juurdepääs vaid teenuste osutamise eesmärgil. Oleme võtnud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada kõigi isikuandmete kaitse normide täitmine ja kohustada selleks ka meie väliseid teenuseosutajaid.

Me ei edasta andmeid kolmandatele isikutele ja eelkõige reklaami eesmärgil ilma teie sõnaselge loata. Teie isikuandmeid edastatakse vaid juhul, kui olete andnud selleks nõusoleku või kui meil on õigusaktidest ja/või ametivõimude korraldustest tulenev õigus või kohustus andmeid edastada. Sellised olukorrad võivad seonduda õiguskaitseorganite tegevuse, ohtude ärahoidmise või intellektuaalomandi õiguste jõustamisega.

Kui me edastame teie isikuandmeid oma ettevõtte sees või väljaspool Euroopa Liitu asuvate teenuseosutajate kaudu, täidame me üldmääruse artiklite 44 jj eritingimusi ja nõuame nende täitmist ka oma teenuseosutajatelt. Seetõttu edastame me teie andmeid väljaspool Euroopa Liitu vaid riikidesse, kus on tagatud üldmäärusega samaväärne kaitse. Kaitse tagavad konkreetse riigi kohta tehtud Euroopa Komisjoni andmekaitse piisavuse otsus või üldmääruse artikli 46 lõike 2 punkti c kohased standardtingimused, millega saab tutvuda siin .

Andmete töötlemise õiguslik alus

Kui olete andnud oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku, on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a.

Kui isikuandmete töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või seoses meie ja teie muu sarnase õigussuhtega, on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

Kui isikuandmete töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks, on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c.

Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks võib olla ka üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, juhul kui teie isikuandmeid on vaja töödelda meie ettevõtte või kolmanda isiku õiguste kaitseks ning töötlemise eesmärk kaalub üles teie isikuandmete kaitsega seotud põhiõigused ja -vabadused.

Käesolevates Privaatsustingimustes on iga töötlemisviisi puhul ära märgitud teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus.

Andmete kustutamine ja säilitusaeg

Kustutame või blokeerime teie isikuandmed kohe, kui nende säilitamise põhjus on ära langenud. Andmeid võidakse säilitada kauem, kui see on ette nähtud meile kehtivate õigusaktidega, näiteks säilitamis- või dokumenteerimiskohustuste täitmiseks. Sel juhul kustutame või blokeerime teie isikuandmed kohe, kui nende säilitamine pole enam nõutav.

Meie veebisaidi kasutamine

Andmed teie arvuti kohta

Iga meie veebisaidi külastuse käigus kogume me nii registreeritud kui ka registreerimata kasutajate arvutite kohta järgmisi andmeid: teie arvuti IP-aadress, teie brauserist tehtud päring ning päringu tegemise aeg. Lisaks registreeritakse ka päringu alusel edastatud andmete liik ja maht. Kogume ka infot kasutatava brauseri liigi ja versiooni ning teie arvuti operatsioonisüsteemi kohta. Peale selle registreerime me veebisaidi, kust meie veebisaidile saabuti. Teie arvuti IP-aadressi säilitatakse vaid nii kaua, kui te meie veebisaidil viibite ja kolm kuud pärast seda, misjärel see kustutatakse või anonümiseeritakse lühendamise teel.

Kasutame seda infot veebisaidi haldamiseks, eelkõige vigade leidmiseks ja parandamiseks, veebisaidi kasutusmustrite seireks ning muudatuste ja täienduste tegemiseks. Need eesmärgid on seotud meie õigustatud huviga ning andmete töötlemise aluseks on üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Küpsiste kasutamine

Nagu enamik veebisaite, kasutame me oma ettevõtte veebisaidil küpsiseid. Küpsised on teie arvutisse salvestatavad väikesed tekstifailid, kuhu talletatakse spetsiifilised seaded ja andmed, mis lihtsustavad meie veebisaidi ja teie brauseri vahelist suhtlust. Küpsis sisaldab üldjuhul domeeni nime, kust küpsisefail saadeti, infot küpsise vanuse kohta ning tähtedest ja numbritest koosnevat identimistunnust.

Küpsised võimaldavad meil tuvastada teie arvuti ja rakendada vaikeseadeid, kui need on määratud. Selleks kasutame me mitut liiki küpsiseid.

Kohustuslikud küpsised aitavad täita põhifunktsioone ja nendeta ei toimi veebisait korrektselt. Eesmärk on seotud meie õigustatud huviga ning andmete töötlemise aluseks on üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Peale selle kasutame me turundusküpsiseid, mille abil kolmandatest isikutest teenuseosutajad kuvavad personaliseeritud reklaami, ning kolmandate isikute küpsiseid, mis võimaldavad juurdepääsu meie veebisaidil oleva sisu kaudu. Kasutame neid küpsiseid veebisaidi täiustamiseks ja teie vajadustele sobivamate teenuste pakkumiseks. Neid küpsiseid kasutame me vaid juhul, kui olete andnud sõnaselge nõusoleku. Küpsiste kasutamise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, nagu sätestatud üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis a.

Osa kasutatavaid küpsiseid on „sessiooniküpsised“, mis kustutatakse brauserisessiooni lõppemisel automaatselt. Osa küpsiseid võivad säilida ka kauem, et saaksime arvesse võtta teie vaikseadeid ja eelistusi, kui veebisaiti järgmine kord külastate.

Enamik brausereid on seadistatud küpsiseid automaatselt vastu võtma. Samas on teil võimalus küpsiste salvestamine keelata või seada brauser teavitama teid iga kord, kui küpsiseid saadetakse. Varem salvestatud küpsiseid saab brauseri seadete alt käsitsi kustutada. Palume arvestada, et kui te keelate küpsiste salvestamise või kustutate kohustuslikud küpsised, ei pruugi osa teenuseid meie veebisaidil korrektselt toimida või üldse toimida.

Privaatsusseaded

Selles jaotises saate muuta privaatsus- ja küpsiseseadeid.

Google Maps

Kasutame Google Mapsi, et koostada marsruute ja näidata teile kaardil meie esinduste asukohti. Seda teenust osutab Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Meie veebisaidile saabumisel luuakse ühendus Google'i serveriga USAs, et kuvada kaarte ja nendega seotud teksti.

Kui te käivitate meie veebisaidi külastamisel Google Mapsi, salvestab Google brauseri kaudu teie seadmesse küpsise. Google kasutab teie kasutusandmeid asukoha kuvamiseks ja juhiste andmiseks. Et seda teha, võib Google kasutada USAs asuvaid servereid.

Õiguslikuks aluseks on sel puhul üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi on veebisaidi funktsionaalsuse optimeerimine.

Google võib kasutada talle edastatud andmeid, et tuvastada veebisait, kust te päringu saatsite, ning teie IP-aadress, kuhu juhised saadetakse.

Kui te ei soovi nende andmete säilitamist ja töötlemist, tuleb teil oma brauseri seadete alt keelata küpsiste paigaldamine. Selle kohta leiate rohkem üksikasju küpsiseid käsitlevast osast.

Google Mapsi kasutamisel kehtivad Google'i kasutajatingimused ja üldtingimused. Google'i privaatsustingimused on kättesaadavad aadressil https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Kasutame oma veebisaidil videote kuvamiseks Vimeo teenust (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, edaspidi „Vimeo“).

Sellega seoses võidakse teatud isikuandmeid töödelda Vimeo USA serverites.

Õiguslikuks aluseks on sel puhul üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Välise sisu istutamiseks peate te andma nõusoleku.

Kui te annate nõusoleku Vimeo videote istutamiseks, luuakse video kuvamiseks ühendus Vimeo serveritega USAs. Selleks edastatakse Vimeole tehnilistel põhjustel teie IP-aadress ja seda töödeldakse. Lisaks salvestatakse ka konkreetse lehekülje vaatamise kuupäev ja kellaaeg

Kui te olete meie Vimeo videoid sisaldava lehekülje külastamise ajal Vimeosse sisse logitud, seob Vimeo kogutud isikuandmed teie isikliku kasutajakontoga. Selle vältimiseks tuleb teil enne meie veebilehtede külastamist Vimeost välja logida või muuta oma Vimeo konto seadeid.

Vimeo kasutab veebianalüüsiks analüütikateenust Google Analytics. Google Analytics salvestab brauseri kaudu teie seadmesse küpsiseid ning edastab Google'ile andmeid meie Vimeo videoid sisaldavate veebilehtede kasutamise kohta. Nende andmete salvestamiseks ja töötlemiseks võib Google kasutada USAs asuvaid servereid.

Kui te nende andmete säilitamist ja töötlemist ei soovi, tuleb teil oma brauseri seadete alt keelata küpsiste paigaldamine. Selle kohta leiate rohkem teavet küpsiseid käsitlevast osast.

Rohkem infot selle kohta, kuidas Vimeo andmeid kogub, kasutab ja töötleb, ning oma isikuandmetega seotud õiguste ja valikute kohta leiate aadressilt http://vimeo.com/privacy

Matomo

Kasutame oma veebisaidi kasutusstatistika analüüsiks avatud lähtekoodiga tarkvara Matomo (endine Piwik). Tegemist on veebianalüüsiteenusega. Matomo säilitab kogutud andmeid andmebaasis, et analüüsida kasutusstatistikat, mille järgi me oma veebisaiti optimeerime. Andmed, mida kogutakse, on lühendatud IP-aadress, külastuse aeg, külastatud leheküljed, veebisait, kust te meie saidile saabusite (viitaja URL), kasutatud brauser, veebisaidil viibitud aeg ning teie külastuste sagedus

Matomo koostatud analüüsid on täielikult anonümiseeritud ja nende järgi ei saa tuvastada konkreetseid isikuid. Teie andmeid, mida Matomo säilitab, ei seostata muude andmeallikatega ega edastata kolmandatele isikutele. Matomo kasutamise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, nagu sätestatud üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis a. Te saate nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne seda toimunud andmetöötlust. Te saate loobuda oma andmete töötlemisest Matomos, kasutades seda linki. Sel juhul salvestatakse brauseri kaudu teie seadmesse küpsis, mis tõkestab edasise analüüsimise. Palume arvestada, et kui te oma seadmesse salvestatud küpsised kustutate, tuleb teil uuesti kasutada eespool toodud loobumislinki.

Suunatud reklaam ja turundus

Suunatud reklaamiks ja turunduseks kasutatakse tehnilisi lahendusi, mis võimaldavad kuvada konkreetset veebisaiti külastanud isikule teemakohast reklaami ka pärast veebisaidilt lahkumist. Selleks seiratakse internetikasutajaid ka väljaspool meie veebisaiti, kasutades selleks küpsiseid ning võttes arvesse varasemat sirvimiskäitumist. Näiteks kui kasutaja vaatab teatud toodet, võidakse sellele kasutajale hiljem teistel veebisaitidel kuvada sama toodet või sarnaseid tooteid. Tegemist on kasutaja huvidele kohandatud reklaamiga. Personaliseeritud reklaami jaoks ei tuvastata kasutaja isikut, vaid ainult seda, et tegemist on sama kasutajaga. Me ei seo suunatud reklaamiks ja turunduseks kasutatavaid andmeid teie muude andmetega.

Kasutame internetis reklaamide kuvamiseks loodud tehnilisi lahendusi, mida pakuvad kolmandatest isikutest teenuseosutajad. Internetikasutajaid huvitada võivate toodete automaatseks kuvamiseks kasutame me teiste hulgas Google'i teenuseid. Sel eesmärgil kasutame me ka küpsiseid. Rohkem teavet nimetatud tehniliste lahenduste kohta leiate Google'i privaatsustingimustest aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=et. YTe saate keelata suunatud reklaami teenuste Google Remarketing ja Google AdWords Conversion Tracking küpsiste paigaldamise, muutes oma brauseri seadeid; selleks minge aadressile http://www.google.com/policies/privacy/ads/ ja määrake sobiv seade.

Eespool kirjeldatud küpsiste kasutamise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, nagu sätestatud üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis a. Te saate nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne seda toimunud andmetöötlust.

Veebiseminarid

Meie veebisaidil on erinevaid linke, mille kaudu saate osaleda meie veebiseminaridel. Kui te soovite meie veebiseminaril osaleda, töötleme me registreerimislehele sisestatud andmeid, sealhulgas nime, e-posti aadressi ning ettevõtte või organisatsiooni andmeid. Registreerimislehe kaudu saadud andmeid kasutame me vaid veebiseminari läbiviimiseks, teiega ürituse teemadel ühenduse võtmiseks ning teile veebiseminari kohta lisainfo andmiseks.

Meie webinarid toimuvad GoToWebinatr platvormil. GoToWebinat platvormi haldab GoTo Tehnologies Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Iirimaa Meil ei ole mingit mõju GoToWebinar käigus töötlevatele andmetele. Lisateavet GoToWebinar poolt töödeldavate andmetse kohta leiate https://www.goto.com/company/legal ja https://www.goto.com/company/legal/privacy.

Veebiseminaridega seoses isikuandmete kogumise ja nende töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, nagu sätestatud üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis a.

Registreerimine

Te saate registreerida end meie veebisaidi teatud funktsioonide kasutajaks. Selleks tuleb teil sisestada registreerimiseks nõutavad andmed, näiteks nimi, aadress ja e-posti aadress. Salvestame ka registreerimise kuupäeva ja kellaaja ning IP-aadressi. Küsime teilt registreerimise käigus nõusolekut nende andmete kasutamiseks. Teile on see kasulik, kuna te ei pea iga kord veebisaiti kasutades või tellimust esitades samu andmeid uuesti sisestama.

Registreerimisandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, nagu sätestatud üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis a. Kui te registreerite kasutajaks, et sõlmida meiega lepinguline suhe või seda täita, siis on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks ka üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

Registreerimisel küsitavad kohustuslikud andmed on vajalikud lepingu sõlmimiseks ja konkreetsete teenuste osutamiseks.

Registreerimisel luuakse teile kliendikonto. Säilitame kliendikonto andmeid nii kaua, kui aktiivne kliendisuhe kestab. Kui te pole olnud kliendina aktiivne kolme aasta jooksul, määratakse kliendisuhte olekuks „mitteaktiivne“. Te võite igal ajal taotleda oma kliendikonto kustutamist

Tööle kandideerimise portaal

Te saate kandideerida töökohtadele meie tööle kandideerimise portaalis. Seal pakume teile võimalust täita kandideerimisvorm ning kandideerimiseks vajalikud andmed ja dokumendid failidena üles laadida. Kandideerimisportaali kasutamine on vabatahtlik ja te saate oma kandideerimisavalduse saata ka näiteks e-kirja või postiga.

Kui te esitate meile avalduse tööle kandideerimise portaali kaudu, edastatakse teie dokumendid meie ettevõtte vastutavale töötajale. Kui te kandideerisite välja reklaamitud töökohale, kustutatakse dokumendid automaatselt kolm kuud pärast värbamisprotsessi lõppu, kui kustutamine pole vastuolus meie muude õigustatud ärihuvidega. Õigustatud ärihuviks võib olla näiteks kandidaatide võrdse kohtlemise tõendamine vastavalt Eesti soolise võrdõiguslikkuse seadusele. Kui te kandideerisite välja reklaamimata töökohale (spekulatiivne avaldus), säilitatakse teie avaldust nii kaua, kui see võib meile huvi pakkuda. Teil on igal ajal õigus taotleda avalduse kustutamist, sealhulgas enne säilitustähtaja lõppu. Kui teie avaldus osutub edukaks, säilitatakse esitatud andmeid töösuhte haldamise eesmärgil kooskõlas õigusaktide nõuetega. Kandideerimisportaalis andmete töötlemise õiguslikuks aluseks võib olla ka teie nõusolek, nagu sätestatud üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis a.

Meiega suhtlemine

Meiega suhtlemiseks on teil mitmeid võimalusi.

Uudiskiri

Kui registreerite end meie uudiskirja saajaks, kasutame teie e-posti aadressi reklaami eesmärgil kuni tellimuse lõpetamiseni. Teile saadetakse regulaarselt e-kirjaga aktuaalset infot ning teateid ürituste ja eripakkumiste kohta. Need e-kirjad võivad olla personaliseeritud teie kohta säilitatavate andmete alusel.

Uudiskirja saajaks registreerimisel kasutame me kaheastmelist kinnitamist, kui te pole meile juba varem kirjalikku nõusolekut andnud. See tähendab, et e-postiga uudiskirja saamiseks peate te esmalt sõnaselgelt kinnitama, et soovite e-uudiskirju saada. Pärast kinnitamist saadame teile e-postiga teavituskirja, milles palutakse kinnitada uudiskirja tellimus kirjas sisalduva lingi abil. Me registreerime uudiskirja avamise ja selles sisalduvate linkide klikkimised. Lisaks võime seoses uudiskirjaga töödelda järgmisi andmeid: teie e-posti tarkvara, teie operatsioonisüsteem, uudiskirja vaatamise aeg ja teie lühendatud IP-aadress.

Kui olete registreerinud end uudiskirja saajaks, on teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks teie nõusolek, nagu sätestatud üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis a. Kui õigusaktid seda lubavad, võime teile uudiskirju saata ka eelneva nõusolekuta, juhul kui olete tellinud meilt tooteid või teenuseid ja saatnud selle kohta e-kirja ega ole loobunud e-postiga info saamisest. Sel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, kuna meil on õigustatud huvi saata otsereklaami.

Kui te ei soovi meilt enam uudiskirju saada, saate varem antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja anda teada, et te ei soovi enam meie tasuta uudiskirju saada. Selleks kasutage iga uudiskirja lõpus olevat tellimusest loobumise linki või saatke teade meile või meie andmekaitsespetsialistile.

Teie õigused ja meie kontaktid

Meile on väga oluline, et teie isikuandmete töötlemisega seotud selgitused oleksid võimalikult arusaadavad ning te oleksite teadlikud ka oma õigustest. Kui soovite rohkem teavet või soovite kasutada oma õigusi, palume meiega ühendust võtta, et saaksime teie soovi täita.

Andmesubjektide õigused

Teil on oma isikuandmete töötlemisega seoses ulatuslikud õigused. Esiteks on teil õigus oma isikuandmetega vabalt tutvuda ning taotleda andmete parandamist, kustutamist või blokeerimist. Teil on ka õigus taotleda töötlemise piiramist ja esitada töötlemise suhtes vastuväiteid. Lisaks sellele on teil õigus taotleda meile antud isikuandmete ülekandmist.

Kui soovite oma õigusi kasutada või saada nende kohta rohkem teavet, palume võtta ühendust meie klienditeenindusega. Teise võimalusena võite ühendust võtta meie andmekaitsespetsialistiga.

Nõusoleku tagasivõtmine ja vastuväited

Te võite isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku hiljem igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemistoimingute seaduslikkust. Nõusoleku tagasivõtmiseks palume ühendust võtta meie klienditeeninduse või andmekaitsespetsialistiga.

Kui teie isikuandmeid ei töödelda nõusoleku alusel, vaid muul õiguslikul alusel, saate te esitada töötlemise suhtes vastuväite. Vaatame teie vastuväite läbi ja vajadusel lõpetame andmete töötlemise. Teid teavitatakse läbivaatamise tulemusest ning kui andmete töötlemist on siiski vaja jätkata, saate te meilt üksikasjalikuma põhjenduse, miks andmete töötlemine on lubatav.

Andmekaitsespetsialist ja kontakt

Oleme ametisse määranud andmekaitsespetsialisti, kes abistab meid andmekaitsega seotud küsimustes ja kellega saab soovi korral otse ühendust võtta. Meie andmekaitsespetsialist vastab teie isikuandmete töötlemisega seotud päringutele ja muudele isikuandmete kaitsega seotud küsimustele.

Andmekaitsespetsialisti kontakt
Telefon: + 49 5246 963 0
E-post: datenschutz@beckhoff.de

Kaebused

Kui leiate, et me oleme teie andmete töötlemisel rikkunud Privaatsustingimusi või kehtivaid isikuandmete kaitse õigusakte, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Teise võimalusena võite esitada kaebuse meie andmekaitsespetsialistile. Andmekaitsespetsialist vaatab asja läbi ja teavitab teid uurimise tulemustest.

Muu info ja muudatused

Lingid teistele veebisaitidele

Meie veebisaidil võib olla linke teistele veebisaitidele. Tavaliselt on need eraldi tähistatud. Me ei saa kontrollida, kas ja kuidas lingitud veebisaidid kehtivaid andmekaitsenorme järgivad. Seetõttu soovitame teil tutvuda nende veebisaitide privaatsustingimustega.

Privaatsustingimuste muudatused

Käesolevad Privaatsustingimused kehtivad alates allolevast kuupäevast. Meil on õigus Privaatsustingimusi igal ajal muuta. Muudatused võivad olla vajalikud seoses veebisaidi tehniliste muudatuste või andmekaitsenormide muutumisega. Ajakohastatud Privaatsustingimused on alati veebisaidil kättesaadavad. Soovitame teil Privaatsustingimuste muudatustega regulaarselt tutvuda.

Privaatsustingimuste versioon: november 2020