OdepnijPrzypnijZamknij

Siedziba Główna Polska
Beckhoff Automation Sp. z o.o.

Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno, Polska

+48 22 750 47 00
info@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Niemcy, oraz Beckhoff Automation SP zoo, Polska, jako operatorzy strony internetowej, są odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej. Nasze dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej strony internetowej; w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych — osoby do kontaktu wskazano bezpośrednio w niniejszej polityce prywatności.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę prywatności oraz ochronę danych osobowych. Zbieramy, zapisujemy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz krajowymi regulacjami w sprawie ochrony danych.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Obejmuje to wszystkie informacje dotyczące tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy. Informacje, których nie można powiązać z tożsamością (jak na przykład dane statystyczne dotyczące liczby użytkowników oferty internetowej), nie stanowią danych osobowych.

Zasadniczo z naszej strony internetowej można korzystać bez ujawniania swojej tożsamości i bez podawania danych osobowych. Gromadzimy wówczas jedynie ogólne informacje dotyczące wizyty na naszej stronie internetowej. Jednak w przypadku niektórych oferowanych usług zbieramy dane osobowe. Dane te są następnie przetwarzane jedynie w celach korzystania z naszej strony internetowej, w szczególności w celu udostępniania żądanych informacji. Podczas zbierania danych osobowych wymagane jest obowiązkowe podanie jedynie tych danych, które są absolutnie niezbędne. Możliwe jest ponadto udzielenie dodatkowych informacji, przy czym podanie tych informacji jest dobrowolne. Zawsze sygnalizujemy, czy są to pola obowiązkowe, czy dobrowolne informacje. Szczegółowe informacje są podane w odpowiedniej części niniejszej polityki prywatności.

W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przez nas przechowywane na specjalnie chronionych serwerach na terenie Unii Europejskiej. Za pomocą środków technicznych i organizacyjnych są one chronione przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub przetwarzaniem przez osoby nieuprawnione. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie ograniczona liczba osób, mających stosowne upoważnienie. Osoby te odpowiadają za techniczną, handlową i redakcyjną obsługę serwera. Pomimo regularnych kontroli nie jest jednak możliwa pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami.

Dane osobowe są przesyłane drogą internetową w postaci zaszyfrowanej. Do transmisji danych stosujemy szyfrowanie TLS/SSL (Transport Layer Security / Secure Socket Layer).

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Zasadniczo dane osobowe wykorzystujemy jedynie w celu realizacji żądanych usług. O ile w ramach realizacji usług korzystamy ze wsparcia usługodawców zewnętrznych, dostęp tych usługodawców do danych możliwy jest również jedynie w celu realizacji usług. Dzięki stosowanym środkom technicznym i organizacyjnym gwarantujemy przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych, a także zobowiązujemy do tego również naszych zewnętrznych usługodawców.

Ponadto, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, nie przekazujemy danych podmiotom trzecim, a w szczególności nie w celach marketingowych. Przekazanie danych osobowych następuje jedynie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w sytuacji, gdy na mocy przepisów ustawowych i/lub zarządzeń urzędowych lub sądowych będziemy do tego uprawnieni bądź zobowiązani. Udzielenie informacji może być wymagane w szczególności do celów przeprowadzenia postępowania karnego, obrony przed niebezpieczeństwami bądź egzekwowania praw własności intelektualnej.

W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej przez nas lub naszych usługodawców przestrzegamy szczególnych wytycznych art. 44 i nast. RODO, a także zobowiązujemy do tego naszych usługodawców. Dlatego dane osobowe są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej jedynie z zastrzeżeniem poziomu ochrony gwarantowanej przez RODO. Taki poziom ochrony jest gwarantowany w szczególności poprzez decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie stosowania dostępnych tutaj standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

Podstawy prawne przetwarzania danych

W przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, którego celem jest wykonanie umowy bądź w ramach nawiązania relacji podobnych do umowy, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, którego celem jest wypełnienie zobowiązania prawnego, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku, gdy konieczne jest przetwarzanie danych celem ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy bądź podmiotu trzeciego, a przy tym interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie wymagają ochrony danych osobowych.

W ramach niniejszej polityki prywatności danych zawsze wskazujemy podstawę prawną, na której opieramy przetwarzanie danych osobowych.

Usuwanie danych i okres przechowywania

Zasadniczo usuwamy bądź blokujemy dane osobowe, gdy cel ich przechowywania przestał obowiązywać. Jednakże przechowywanie danych może mieć miejsce również wtedy, gdy jest to przewidziane wymogami prawnymi, którym podlegamy, na przykład w odniesieniu do ustawowych obowiązków przechowywania i dokumentacji. W takim przypadku usuwamy bądź blokujemy dane osobowe po ustaniu odpowiednich wymogów.

Korzystanie z naszej oferty internetowej

Informacje o Państwa komputerze

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, niezależnie od rejestracji, zbieramy następujące informacje o Państwa komputerze: adres IP komputera, zapytanie przeglądarki oraz czas zapytania. Ponadto rejestrujemy również status, a także ilość danych przesłanych w ramach tego zapytania. Gromadzimy również informacje na temat przeglądarki internetowej i jej wersji oraz systemu operacyjnego komputera. Rejestrujemy również adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie do naszej oferty internetowej. Adres IP komputera jest przechowywany jedynie na czas korzystania ze strony internetowej oraz przez kolejne trzy miesiące, a następnie jest usuwany bądź anonimizowany poprzez skrócenie.

Dane te są używane do obsługi strony internetowej, w szczególności w celu identyfikacji i usuwania błędów, określenia wykorzystania oferty internetowej, a także do dokonywania modyfikacji i ulepszeń. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie danych wynika w tym przypadku z naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Stosowanie plików cookies

Na potrzeby naszej strony internetowej, podobnie jak w wielu witrynach internetowych, stosujemy pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i za pomocą przeglądarki zapisują określone ustawienia oraz dane w celu ich wymiany między komputerem, a naszą ofertą internetową. Plik cookies zawiera z reguły nazwę domeny, z której został wysłany, informacje o wieku pliku cookies oraz swój identyfikator alfanumeryczny.

Pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa komputera i ewentualne natychmiastowe udostępnienie ustawień wstępnych. Aby osiągnąć ten cel, używamy różnych plików cookies.

Używane przez nas pliki cookies to tak zwane sesyjne pliki cookies, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. W pojedynczych przypadkach mogą być stosowane także pliki cookies o dłuższym okresie przechowywania, aby wstępne ustawienia i preferencje dostępne były również podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej.

Większość przeglądarek jest ustawiona w taki sposób, aby automatycznie akceptować pliki cookies. Możliwe jest również wyłączenie zapisywania plików cookies lub takie ustawienie przeglądarki, aby w chwili wysłania tych plików wyświetlane były powiadomienia. Ponadto za pomocą ustawień przeglądarki możliwe jest ręczne usunięcie już zapisanych plików cookies. Należy jednak pamiętać, że po odrzuceniu zapisywania plików cookies lub usunięciu niezbędnych plików cookies korzystanie z naszej oferty internetowej może mieć ograniczony zakres lub być całkowicie niemożliwe.

W przypadku plików cookies niewymaganych dla naszej strony internetowej, prosimy o wyrażenie zgody na korzystanie z nich przy pierwszym wejściu na stronę internetową. W każdym przypadku podstawą prawną związanego z tym przetwarzania danych, w tym udostępniania danych stronom trzecim, jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Po udzieleniu zgody można ją wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, w szczególności poprzez zmianę wybranych ustawień.

Podstawą prawną dla korzystania z wymaganych plików cookies jest nasz uzasadniony interes w prawidłowym udostępnianiu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO oraz – w przypadku zawierania lub wykonywania umów za pośrednictwem naszej strony internetowej – dla wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Rejestracja

W celu korzystania z naszej strony internetowej, można zarejestrować się w zakładce „myBeckhoff”. Przy tym należy udostępnić dane wymagane podczas procesu rejestracji, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Rejestrujemy również datę i godzinę rejestracji oraz adres IP. Podczas procesu rejestracji uzyskujemy zgodę użytkownika na wykorzystanie danych. Dzięki temu użytkownik nie musi wprowadzać tych danych za każdym razem, gdy korzysta ze strony internetowej lub składa zamówienie.

Podstawą prawną przetwarzania danych do celów rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku udzielenia zgody. Jeśli użytkownik rejestruje się u nas w celu wykonania lub zawarcia umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Informacje wymagane jako pola obowiązkowe podczas procesu rejestracji są wymagane do wykonania lub rozpoczęcia umowy z nami na określone usługi. Użytkownik nie ma jednak obowiązku rejestracji. Możliwe jest zawarcie umowy bez rejestracji.

Podczas rejestracji tworzone jest konto Klienta. Dane na koncie Klienta są przechowywane tak długo, jak długo istnieje aktywna relacja z Klientem. Jeśli nie jest możliwe zidentyfikowanie żadnej aktywności przez okres trzech lat, status relacji z Klientem jest ustawiany jako nieaktywny. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swojego konta Klienta.

Matomo

Na naszej stronie internetowej używamy oprogramowania open – source Matomo (dawniej Piwik) do statystycznej oceny użytkowania. Matomo to usługa analityki internetowej. Dane zebrane za pośrednictwem Matomo są przechowywane w bazie danych dla celów analizy użytkowania w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Gromadzone dane obejmują skrócony adres IP, godzinę, odwiedzone strony internetowe, stronę internetową, z której użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony internetowej („odsyłacz”), używaną przeglądarkę, czas pobytu użytkownika na stronie internetowej, czas trwania wizyty na stronie internetowej i częstotliwość dostępu.

Oceny generowane przez Matomo są w pełni anonimowe i nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych osób. Dane zapisane przez Matomo nie są łączone z żadnymi innymi źródłami danych ani udostępniane osobom trzecim.

Podstawą prawną korzystania z Matomo jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na operacje przetwarzania danych zakończone przed wycofaniem zgody. Użytkownik może zrezygnować z analizy danych Matomo, klikając ten link.

Ustawienia prywatności

Edycja ustawień prywatności oraz plików cookies możliwa jest tutaj.

Integracja usług podmiotów trzecich

W przypadku niektórych funkcji naszej strony internetowej, uzyskujemy dostęp do usług podmiotów trzecich. Usługi te są przede wszystkim funkcjami opcjonalnymi, które użytkownik musi wyraźnie wybrać lub z nich korzystać. Zawarliśmy umowy z odpowiednimi dostawcami na świadczenie lub integrację ich usług i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że dostawcy zewnętrzni przekazują przejrzyste informacje o zakresie przetwarzania danych osobowych i przestrzegają przepisów o ochronie danych.

Mapy Google

W celu tworzenia tras podróży i wyświetlania lokalizacji oddziałów na mapach korzystamy z usługi Mapy Google. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwane dalej jako “Google”).

Aby wyświetlić mapy i czcionki, podczas otwierania naszych stron internetowych nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.

Gdy podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej korzystają Państwo z usługi Mapy Google, firma Google za pośrednictwem przeglądarki zapisuje na Państwa urządzeniu końcowym plik cookies. Google przetwarza dane użytkownika w celu wyświetlenia lokalizacji i wygenerowania wskazówek dojazdu. Istnieje możliwość, że Google korzysta w tym celu z serwerów w USA.

Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może wycofać zgodę w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość.

Dzięki pozyskanym danym firma Google jest w stanie określić, z jakiej strony internetowej wysłane zostało zapytanie i na jaki adres IP należy przesłać wskazówki dojazdu.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie i przetwarzanie, należy unikać instalacji plików cookie. Można tego dokonać za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. W tej kwestii odsyłamy do naszych wyjaśnień na temat plików cookies.

W przypadku korzystania z usługi Mapy Google obowiązują Warunki użytkowania ustanowione przez firmę Google oraz Ogólne warunki handlowe. Politykę prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Vimeo

Do wyświetlania filmów na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu „Vimeo” (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (zwane dalej „Vimeo”).

Niektóre dane użytkownika są przetwarzane na serwerach Vimeo w USA.

Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody następuje w momencie zezwolenia na włączenie treści zewnętrznych.

Jeżeli wyrażono zgodę na włączenie filmów z Vimeo, nastąpi nawiązanie połączenia z serwerami firmy Vimeo w USA w celu wyświetlenia filmu. Tym samym z przyczyn technicznych adres IP komputera zostanie przesłany do firmy Vimeo i tam przetwarzany. Dodatkowo zarejestrowane zostaną również data i godzina wizyty na danej stronie.

W przypadku gdy użytkownik jest zalogowany do serwisu Vimeo i odwiedza naszą stronę internetową, na której jest dostępny film Vimeo, Vimeo przypisze zebrane dane użytkownika do jego osobistego konta. Aby temu zapobiec, należy przed wizytą na naszej stronie internetowej wylogować się z serwisu Vimeo lub odpowiednio skonfigurować ustawienia konta Vimeo.

Do celów analitycznych Vimeo korzysta z usług analizy sieciowej Google Analytics. Google Analytics zapisuje za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies i przesyła do firmy Google informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej, na której udostępniono film Vimeo. Istnieje możliwość, że Google przechowuje i przetwarza informacje na serwerach w USA.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie i przetwarzanie, należy unikać instalacji plików cookies. Można tego dokonać za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. W tej kwestii odsyłamy do naszych wyjaśnień na temat plików cookies.

Więcej informacji na temat gromadzenia, wykorzystania i przetwarzania danych przez firmę Vimeo, a także dotyczących Państwa praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć na stronie http://vimeo.com/privacy.

Retargeting i remarketing

Pod pojęciem retargetingu lub remarketingu rozumiane są technologie, w przypadku których użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili daną stronę internetową, wyświetlane są odpowiednie reklamy, nawet po opuszczeniu tej strony. W tym celu konieczne jest ponowne rozpoznanie użytkowników Internetu przez własną stronę internetową, do czego służą pliki cookies stosownych usługodawców; ponadto brane są pod uwagę poprzednie zachowania użytkowników. Jeżeli na przykład użytkownik ogląda określone produkty, wówczas te lub inne podobne produkty mogą być późnej wyświetlane na innych stronach internetowych jako reklama. Jest to reklama spersonalizowana, dostosowana do potrzeb poszczególnych użytkowników. Identyfikacja użytkownika w przypadku reklamy spersonalizowanej nie wymaga jego ponownego rozpoznania. Dane wykorzystywane do retargetingu lub remarketingu nie będą zatem przez nas łączone z innymi danymi.

Te technologie wykorzystujemy do umieszczania reklam w Internecie. W celu umieszczenia reklam korzystamy z usług podmiotów trzecich. Korzystamy między innymi z usług Google, które umożliwiają automatyczne wyświetlanie produktów, którymi są zainteresowani internauci. Ta funkcja jest realizowana przez pliki cookies. Nie można wykluczyć, że w ramach tego procesu dane mogą być przesyłane do Google w USA i że amerykańskie agencje bezpieczeństwa mogą uzyskać dostęp do tych danych. Więcej informacji na temat tych technologii można znaleźć w polityce prywatności firmy Google pod adresem https://policies.google.com/privacy. Poprzez ustawienie oprogramowania danej przeglądarki na skutek wywołania strony internetowej http://www.google.com/policies/privacy/ads/ lub zmianę odpowiednich ustawień można zapobiec instalacji plików cookies do celów usług remarketingu Google i Google AdWords Conversion Tracking.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO podstawę prawną stosowania wyżej wymienionych plików cookies stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana. Procesy przetwarzania danych dokonane przed odwołaniem pozostają nienaruszone.

Webinaria

Użytkownik ma możliwość wzięcia udziału w organizowanych przez nas webinariach online, korzystając z różnych linków na naszych stronach internetowych. Jeśli użytkownik chce wziąć udział w webinarium, przetwarzamy jego dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, firma lub organizacja użytkownika. Przetwarzamy dane pozyskane poprzez formularz rejestracyjny wyłącznie w celach: przeprowadzenia webinarium, kontaktu z użytkownikiem w związku z wydarzeniem, przesyłania użytkownikowi informacji związanych z webinarium.

Webinaria są prowadzone za pośrednictwem platformy GoToWebinar. Administratorem tej platformy GoToWebinar jest GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Irlandia. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez GoToWebinar. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę GoToWebinar można znaleźć na stronie https://www.goto.com/company/legal. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę GoToWebinar można znaleźć na stronie https://www.goto.com/company/legal i https://www.goto.com/company/legal/privacy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO podstawę prawną przetwarzania danych w związku z prowadzeniem webinarów oraz w odniesieniu do podanych w związku z tym przez uczestników informacji stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą.

Amazon Web Services

Używamy Amazon Web Services do zapisywania gromadzonych przez nas danych. Jest to usługa hostingowa firmy Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA.

Korzystamy z tej usługi, aby zapisywać nasze dane na serwerach Amazon. Jeśli użytkownik przekazuje nam dane lub jeśli dane są gromadzone zgodnie z prawem, dane te są przechowywane w chmurze. W związku z tym, że dane te są przechowywane na serwerach w USA, nie można wykluczyć, że agencje bezpieczeństwa USA mogą uzyskać do nich dostęp. Amazon jest aktywnym uczestnikiem Ram Ochrony Danych UE – USA, które regulują prawidłowe i bezpieczne przekazywanie danych osobowych obywateli Unii Europejskiej do USA.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie szybkiej i bezpiecznej strony internetowej.

Portal dla kandydatów

Za pośrednictwem portalu dla kandydatów można ubiegać się o pracę w naszej firmie. W związku z powyższym istnieje możliwość wypełnienia kwestionariusza kandydata oraz przesłania nam wymaganych do aplikacji informacji i dokumentów poprzez ich załadowanie na stronie. Korzystanie z portalu dla kandydatów jest dobrowolne; istnieje możliwość przesłania do nas swojej aplikacji również w inny sposób, na przykład pocztą mailową lub tradycyjną.

W przypadku otrzymania aplikacji za pośrednictwem portalu dla kandydatów dokumenty są przekazywane drogą elektroniczną do odpowiednich pracowników. Jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko, na które ogłoszono rekrutację, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacyjnego, o ile ich usunięciu nie stoją na przeszkodzie żadne inne prawnie uzasadnione interesy. Takim prawnie uzasadnionym interesem jest w tym znaczeniu na przykład obowiązek przekazania dowodów w postępowaniu prowadzonym na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (niem. AGG). W przypadku ubiegania się o stanowisko, na które nie ogłoszono rekrutacji (aplikacja z własnej inicjatywy), aplikacja będzie przechowywana tak długo, jak długo istnieje prawdopodobieństwo, że może być ona interesująca. W każdej chwili możliwe jest usunięcie zgłoszenia aplikacyjnego na żądanie kandydata, także przed upływem przewidzianego okresu przechowywania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury przekazane dane będą przechowywane na potrzeby realizacji stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi w tym przypadku § 26 ust. 1 zd. 1 federalnej ustawy o ochronie danych (niem. BDSG). Ponadto przetwarzanie danych w ramach portalu dla kandydatów odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kontakt z nami

Kontakt z nami jest możliwy na wiele sposobów, w tym poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej. Z przyjemnością będziemy wysyłać regularne informacje za pośrednictwem e-maila oraz newslettera.

Formularz kontaktowy

Istnieje możliwość kontaktu bezpośrednio z naszymi zespołami ds. sprzedaży, wsparcia technicznego lub serwisu, za pośrednictwem formularza kontaktowego online. Zapisujemy dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym, w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail. Zapisujemy również adres IP oraz datę i godzinę zgłoszenia. Przetwarzamy dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub wątpliwości użytkownika.

Użytkownik może wybrać, które informacje przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Po przetworzeniu sprawy dane zostaną początkowo zapisane na wypadek dalszych zapytań. Użytkownik może zażądać usunięcia danych w dowolnym momencie, w przeciwnym razie dane zostaną usunięte po całkowitym rozwiązaniu sprawy; w każdym przypadku nie ma to wpływu na prawne obowiązki w zakresie przechowywania danych.

Newsletter

W przypadku subskrypcji naszego newslettera używamy Państwa adresu e-mail do własnych celów reklamowych, do momentu rezygnacji z subskrypcji. Będą Państwo regularnie otrzymywać wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi aktualnych tematów, a także w związku ze specjalnymi wydarzeniami, na przykład akcjami promocyjnymi. Bazując na naszych informacjach na Państwa temat, możemy przy tym personalizować lub indywidualizować te wiadomości e-mail.

O ile nie została udzielona pisemna zgoda, na potrzeby zgłoszenia do naszego newslettera używamy tak zwanej procedury podwójnego wyrażenia zgody (Double-Opt-In). Oznacza to, że wiadomość e-mail z newsletterem otrzymają Państwo dopiero po uprzednim, jednoznacznym potwierdzeniu, że mamy aktywować jego wysyłkę. W tym celu wysyłamy do Państwa wiadomość e-mail z powiadomieniem, w którym prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego newslettera poprzez kliknięcie łącza zawartego w treści wiadomości. Rejestrujemy otwarcie newslettera oraz wszelkich łączy zawartych w jego treści. W związku z korzystaniem z newslettera przetwarzamy ponadto następujące dane: program stosowany do otwierania poczty elektronicznej, system operacyjny, czas otwarcia oraz skrócony adres IP.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku jednoznacznego zgłoszenia do newslettera, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą. W ramach wymogów prawnych możliwe jest również, że mimo braku wyraźnej zgody otrzymają Państwo nasz newsletter z uwagi na zamówione u nas produkty bądź usługi, w związku z którymi jesteśmy w posiadaniu Państwa adresu e-mail, a Państwo nie wyrazili sprzeciwu na otrzymywanie informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail. W takim przypadku podstawę prawną stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przesyłaniu reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas dłużej newslettera, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość lub wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania newslettera, bez ponoszenia innych kosztów niż koszty przekazania tej informacji według taryfy podstawowej. W tym celu można łatwo skorzystać z zamieszczonego w każdym newsletterze łącza do anulowania subskrypcji lub przesłać do nas bądź naszego inspektora ochrony danych stosowną wiadomość.

Media społecznościowe

Oprócz naszej strony internetowej korzystamy z różnych kanałów mediów społecznościowych do przekazywania informacji i komunikacji. Linki do tych kanałów znajdują się na naszej stronie internetowej, a linki do naszej strony internetowej na tych kanałach. W szczególności korzystamy z sieci społecznościowych Facebook i Instagram, sieci kariery LinkedIn, a także platform YouTube i Vimeo. Linki można rozpoznać po odpowiednim logo dostawcy.

Kliknięcie łączy powoduje otwarcie odpowiednich stron internetowych mediów społecznościowych, które zasadniczo podlegają warunkom i politykom prywatności odpowiednich dostawców. Poniżej przedstawiamy przegląd polityk poszczególnych dostawców.

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Żadne dane osobowe nie są przekazywane odpowiednim dostawcom przed otwarciem odpowiednich linków. Po otwarciu połączonej strony jest to również podstawa do przetwarzania danych przez odpowiednich dostawców.

Należy również pamiętać, że Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) zapewnia ogólne informacje na temat bezpiecznego korzystania z sieci społecznościowych na swojej stronie internetowej pod adresem https://www.bsi.bund.de/EN/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Onlinekommunikation/Soziale-Netzwerke/soziale-netzwerke_node.html.

Korzystanie przez nas z kanałów mediów społecznościowych podlega również następującym informacjom dotyczącym powiązanego przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Fanpage na platformie Facebook

Oprócz naszej strony internetowej prowadzimy również fanpage na portalu społecznościowym Facebook. Fanpage zapewnia informacje o naszej działalności, a także jest kanałem komunikacji. Operatorem sieci społecznościowej jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (zwane dalej: „Meta”). W związku z tym korzystamy z platformy technicznej i usług Meta.

Ograniczenie odpowiedzialności

Należy pamiętać, że użytkownik korzysta z fanpage'a i jego funkcji na własną odpowiedzialność, w szczególności w odniesieniu do funkcji interaktywnych, takich jak komentarze, udostępnienia lub oceny. Alternatywnie można uzyskać dostęp do informacji podanych na fanpage'u za pośrednictwem naszej strony głównej.

W miarę możliwości na Facebooku staramy się chronić prywatność i dane osobowe użytkowników. Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika w związku z jego wizytą na fanpage'u, wyjaśnienia zawarte w niniejszej Polityce prywatności mają zastosowanie bez ograniczeń. Należy również pamiętać, że dane osobowe są przetwarzane przez Meta w tym samym czasie ze względu na integrację fanpage'a z witryną Facebooka. Gdy użytkownik odwiedza fanpage, Meta rejestruje dane, takie jak adres IP użytkownika, a także inne informacje, które mogą być zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego użytkownik korzysta, lub w odpowiedniej przeglądarce w postaci plików cookies. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Meta; w szczególności Facebook nie podlega naszej odpowiedzialności jako podmiot przetwarzający dla nas dane. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Meta, przetwarzanie danych przez Facebook podlega polityce Facebooka, która jest dostępna pod adresem:

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.

Należy pamiętać, że dane o użytkowniku zebrane przez Meta w tym kontekście mogą być również przekazywane poza Unię Europejską.

Z punktu widzenia prawa o ochronie danych można przyjąć wspólną odpowiedzialność między Meta i nami w odniesieniu do działania fanpage'a lub oceny danych użytkownika podczas odwiedzania fanpage'a. Zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych osobowych zawarliśmy wewnętrzną umowę z firmą Meta dotyczącą rozgraniczenia odpowiedzialności.

Facebook Insights

Meta daje operatorom fanpage’y możliwość uzyskania przeglądu korzystania z fanpage’a i jego użytkowników za pomocą funkcji Page Insights. W szczególności Page Insights może być używany do uzyskiwania dostępu i oceny danych statystycznych. Wykorzystujemy dane z Page Insights, aby uczynić fanpage jak najbardziej atrakcyjnym i wydajnym. W tym celu Meta udostępnia nam dane, które sama wygenerowała. Facebook udostępnia dalsze informacje na temat funkcjonalności narzędzi Page Insights i odpowiednich obowiązków na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Messenger

Użytkownicy zarejestrowani na Facebooku mają również możliwość bezpośredniej komunikacji za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem komunikatora Messenger, przesłane dane zostaną zapisane i wykorzystane przez nas wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) jak również nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na rejestrowaniu i przetwarzaniu zapytań klientów, ocenie zapytań klientów, a także monitorowaniu nieuczciwych praktyk.

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej konwersacji. Rozmowa kończy się dla nas, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została w pełni rozwiązana. Użytkownik ma możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; w takim przypadku niezwłocznie usuniemy dane, pod warunkiem, że nie ma podstaw do ich dalszego przechowywania.

Więcej informacji na temat serwisu Facebook

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych w związku z korzystaniem z fanpage'a na Facebooku, użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami i naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe i kanały komunikacji znajdują się w naszej Polityce prywatności. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych w serwisie Facebook prosimy o bezpośredni kontakt z Meta.

Konto na Instagramie

Posiadamy również konto w serwisie społecznościowym Instagram. Konto na Instagramie dostarcza informacji w formie publikacji na temat naszej działalności i oferuje inny kanał komunikacji z nami. Sieć społecznościowa Instagram jest obsługiwana przez Meta

Należy pamiętać, że użytkownik korzysta z Instagrama i jego funkcji na własną odpowiedzialność, w szczególności w odniesieniu do funkcji interaktywnych, takich jak komentarze, udostępnienia lub oceny.

Odpowiedzialność wynikająca z przepisów o ochronie danych osobowych

W miarę możliwości na Instagramie staramy się chronić prywatność i dane osobowe użytkowników. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z Twoją wizytą na koncie Instagram, wyjaśnienia zawarte w niniejszej Polityce prywatności mają zastosowanie bez ograniczeń. Należy również pamiętać, że dane osobowe są przetwarzane przez Meta w tym samym czasie ze względu na integrację konta z usługami Meta. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych treści na Instagramie, Meta rejestruje dane, takie jak adres IP użytkownika, a także inne informacje, które mogą być zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego użytkownik korzysta, lub w odpowiedniej przeglądarce w postaci plików cookies. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Instagram; w szczególności Meta nie podlega naszej odpowiedzialności jako podmiot przetwarzający dla nas dane. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Meta, przetwarzanie danych przez Meta podlega polityce Facebooka, która jest dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

Należy pamiętać, że dane użytkownika gromadzone przez Meta w tym kontekście mogą być również przekazywane poza Unię Europejską.

Z punktu widzenia prawa o ochronie danych można przyjąć dwie odrębne odpowiedzialności dla Mety i dla nas w odniesieniu do obsługi konta na Instagramie oraz związanych z nim opcji komunikacji i oceny. Jeśli przetwarzamy dane użytkownika w związku z jego wizytą na naszej stronie na Instagramie i sami decydujemy o celach i środkach tego przetwarzania danych, jesteśmy odpowiedzialni za to przetwarzanie danych. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku, gdy użytkownik komunikuje się z nami bezpośrednio za pośrednictwem funkcji "Instagram Direct Messaging" i przekazuje nam swoje dane w ramach tego procesu. Jeśli Meta przetwarza dane użytkownika i Meta samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, Meta samodzielnie ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych. Dotyczy to w szczególności oceny zachowania użytkownika przez Meta do własnych celów.

Instagram Insights

Meta daje operatorom kont na Instagramie możliwość uzyskania przeglądu korzystania z konta i jego użytkowników za pośrednictwem funkcji "Instagram Insights". W szczególności Instagram Insights może być wykorzystywany do uzyskiwania dostępu do danych statystycznych i ich oceny. Wykorzystujemy dane z Instagram Insights, aby uczynić konto na Instagramie tak atrakcyjnym i wydajnym, jak to tylko możliwe. W tym celu Meta udostępnia nam dane, które sama wygenerowała na własną odpowiedzialność. Dane, które otrzymujemy od firmy Meta, to głównie zanonimizowane dane i statystyki. Jeśli otrzymujemy dane osobowe w tym kontekście, jesteśmy odpowiedzialni za dalsze przetwarzanie tych danych w celu oceny korzystania z naszego konta na Instagramie.

Meta dostarcza dalszych informacji na temat Instagram Insights na stronie https://help.instagram.com/1533933820244654.

Bezpośrednie wiadomości na Instagramie (Direct Messaging)

Na Instagramie użytkownik ma możliwość komunikowania się z nami bezpośrednio za pośrednictwem funkcji "Instagram Direct Messaging". Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem funkcji Instagram Direct Messaging, przekazane dane zostaną zapisane i wykorzystane przez nas wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na jego żądanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO., a także nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na rejestrowaniu i przetwarzaniu zapytań klientów, ocenie zapytań klientów, a także monitorowaniu nieuczciwych praktyk.

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy. Rozmowa kończy się dla nas, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została w pełni rozwiązana. Użytkownik ma możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; w takim przypadku niezwłocznie usuniemy dane, pod warunkiem, że nie ma podstaw do ich dalszego przechowywania.

Więcej informacji na temat serwisu Instagram

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych w związku z korzystaniem z naszego konta na Instagramie, użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami i naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe i kanały komunikacji znajdują się w naszej Polityce prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych w sieci społecznościowej Instagram udostępnianej przez Meta, prosimy o bezpośredni kontakt z Meta.

Konto w serwisie LinkedIn

Oprócz naszej strony internetowej prowadzimy również konto w sieci LinkedIn. Konto zapewnia informacje o naszej firmie i działalności oraz oferuje kanał komunikacji. Sieć kariery LinkedIn jest obsługiwana przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn").

Należy pamiętać, że użytkownik korzysta z sieci kariery i jej funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. polubień, udostępnień, komentarzy).

Przetwarzanie danych osobowych

Dane o użytkowniku zebrane podczas korzystania z usługi są przetwarzane przez LinkedIn. Możliwe, że dane mogą być również przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej. Przetwarzane dane obejmują między innymi dane wprowadzone dobrowolnie przez użytkownika, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, informacje o karierze, dane profilowe, treści tworzone, przesyłane lub otrzymywane przez użytkownika, a także komentarze, adres IP użytkownika, informacje o używanym urządzeniu końcowym, informacje o odwiedzanych stronach internetowych i treściach oraz lokalizacja użytkownika. Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych przetwarzanych przez LinkedIn, rodzaj przetwarzania ani udostępnianie tych danych stronom trzecim. Informacje o tym, jakie rodzaje danych są przetwarzane przez LinkedIn i do jakich celów są wykorzystywane, można znaleźć w Polityce prywatności LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Przetwarzamy dane wprowadzone przez użytkownika na LinkedIn w zakresie, w jakim lubimy, komentujemy lub udostępniamy jego posty lub kontaktujemy się z nim i wchodzimy z nim w interakcje. W ten sposób informacje swobodnie publikowane i rozpowszechniane przez użytkownika na LinkedIn są przez nas włączane do naszej oferty.

Ogólne ustawienia konta LinkedIn umożliwiają ograniczenie przetwarzania danych użytkownika. Ponadto opcje ustawień na urządzeniach mobilnych umożliwiają ograniczenie dostępu LinkedIn do informacji kontaktowych i kalendarza, zdjęć, informacji o lokalizacji itp. Zależy to jednak od używanego systemu operacyjnego. Więcej informacji na temat ustawień ochrony danych w serwisie LinkedIn można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Analityka

LinkedIn daje operatorom kont LinkedIn możliwość uzyskania przeglądu korzystania z konta i jego użytkowników. W szczególności funkcja analityczna może być wykorzystywana do uzyskiwania dostępu do danych statystycznych i ich oceny. Korzystamy z tych danych, aby uczynić nasze konto jak najbardziej atrakcyjnym i wydajnym. W tym celu LinkedIn udostępnia nam dane, które sam wygenerował na własną odpowiedzialność. Dane, które otrzymujemy od LinkedIn, to głównie zanonimizowane dane i statystyki. Jeśli otrzymujemy dane osobowe w tym kontekście, jesteśmy odpowiedzialni za dalsze przetwarzanie tych danych w celu oceny korzystania z naszego konta LinkedIn. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Komunikacja

W serwisie LinkedIn użytkownik ma możliwość bezpośredniego komunikowania się z nami. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem LinkedIn, przesłane dane zostaną zapisane i wykorzystane przez nas wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO., jak również nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na rejestrowaniu i przetwarzaniu zapytań, ocenie zapytań, a także monitorowaniu nieuczciwych praktyk.

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy. Rozmowa kończy się dla nas, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została w pełni rozwiązana. Użytkownik ma możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; w takim przypadku niezwłocznie usuniemy dane, pod warunkiem, że nie ma podstaw do ich dalszego przechowywania.

Więcej informacji na temat serwisu LinkedIn

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych w związku z korzystaniem z naszego konta LinkedIn, użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami i naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe i kanały komunikacji znajdują się w naszej Polityce prywatności. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych w LinkedIn prosimy o bezpośredni kontakt z LinkedIn.

Kanał w serwisie YouTube

Prowadzimy również kanał na platformie wideo YouTube. Kanał ten dostarcza informacji o naszej działalności, a także stanowi kanał komunikacji. Platforma wideo YouTube jest obsługiwana przez Google

Należy pamiętać, że użytkownik korzysta z platformy wideo i jej funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. dyskusji, komentarzy).

Przetwarzanie danych osobowych

Dane o użytkowniku zebrane podczas korzystania z usługi są przetwarzane przez Google i mogą być również przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Przetwarzane dane obejmują między innymi dane wprowadzone dobrowolnie przez użytkownika, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail i numer telefonu, a także treści przesyłane lub otrzymywane przez użytkownika, takie jak zdjęcia i filmy, dokumenty i tabele, a także komentarze, adres IP użytkownika, informacje o urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik, informacje o stronach internetowych i treściach, do których uzyskuje dostęp, a także o lokalizacji użytkownika i dostawcy usług mobilnych. Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych przetwarzanych przez Google, rodzaj przetwarzania ani udostępnianie tych danych stronom trzecim. Informacje o tym, jakie rodzaje danych są przetwarzane przez Google i do jakich celów są wykorzystywane, można znaleźć w Polityce prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Przetwarzamy dane wprowadzone przez użytkownika w serwisie YouTube, w szczególności jego nazwę użytkownika i treści opublikowane na jego koncie, w zakresie, w jakim możemy łączyć jego posty lub odpowiadać na te posty lub tworzyć własne posty, które odnoszą się do jego konta. W ten sposób informacje swobodnie publikowane i rozpowszechniane przez użytkownika w serwisie YouTube są przez nas włączane do naszej oferty i udostępniane naszym obserwatorom.

Ogólne ustawienia konta Google umożliwiają ograniczenie przetwarzania danych użytkownika. Ponadto opcje ustawień na urządzeniach mobilnych umożliwiają ograniczenie dostępu Google do informacji o kontaktach i kalendarzu, zdjęć, informacji o lokalizacji itp. Zależy to jednak od używanego systemu operacyjnego. Oprócz tych narzędzi, Google oferuje specjalne narzędzia kontroli prywatności dla YouTube. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy#infochoices.

YouTube Analytics

Google daje operatorom kanałów YouTube możliwość uzyskania przeglądu korzystania z konta i jego użytkowników za pomocą funkcji "YouTube Analytics". W szczególności funkcja YouTube Analytics może być wykorzystywana do uzyskiwania dostępu do danych statystycznych i ich oceny. Wykorzystujemy dane z YouTube Analytics, aby uczynić kanał YouTube jak najbardziej atrakcyjnym i wydajnym. W tym celu Google udostępnia nam dane, które sam wygenerował na własną odpowiedzialność. Dane, które otrzymujemy od Google, to głównie anonimowe dane i statystyki. Jeśli otrzymujemy dane osobowe w tym kontekście, jesteśmy odpowiedzialni za dalsze przetwarzanie tych danych w celu oceny korzystania z naszego kanału YouTube. Google udostępnia dalsze informacje na temat YouTube Analytics pod adresem https://support.google.com/youtube/answer/9002587?hl=en.

Więcej informacji o serwisie YouTube

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystywania przez nas danych osobowych w związku z korzystaniem z kanału YouTube, użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami i naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe i kanały komunikacji znajdują się w naszej Polityce prywatności. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych w Google prosimy o bezpośredni kontakt z Google.

Kanał w serwisie Vimeo

Oprócz naszej strony internetowej prowadzimy również kanał na platformie wideo Vimeo. Kanał zapewnia informacje o naszej działalności, a także kanał komunikacji. Kanał jest obsługiwany przez Vimeo.

Należy pamiętać, że użytkownik korzysta z platformy Vimeo i jej funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentarzy).

Przetwarzanie danych osobowych

Dane o użytkowniku zebrane podczas korzystania z usługi są przetwarzane przez Vimeo i mogą być również przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Przetwarzane dane obejmują między innymi dane wprowadzone dobrowolnie przez użytkownika, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail i numer telefonu, a także treści przesyłane lub otrzymywane przez użytkownika, takie jak zdjęcia i filmy, dokumenty i tabele, a także komentarze, adres IP użytkownika, informacje o używanym urządzeniu końcowym, informacje o odwiedzanych stronach internetowych i treściach, a także o lokalizacji użytkownika i dostawcy usług mobilnych. Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych przetwarzanych przez Vimeo, rodzaj przetwarzania ani udostępnianie tych danych stronom trzecim.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Vimeo można znaleźć na stronie https://vimeo.com/privacy.

Przetwarzamy dane wprowadzone przez użytkownika w serwisie Vimeo, w szczególności jego nazwę użytkownika i treści opublikowane na jego koncie, w zakresie, w jakim możemy łączyć jego posty lub odpowiadać na te posty lub tworzyć własne posty, które odnoszą się do jego konta. W ten sposób informacje swobodnie publikowane i rozpowszechniane przez użytkownika na Vimeo są integrowane przez nas z naszą ofertą i udostępniane naszym obserwatorom.

Ogólne ustawienia konta Vimeo oferują sposoby ograniczenia przetwarzania danych użytkownika. Ponadto opcje ustawień na urządzeniach mobilnych umożliwiają ograniczenie dostępu Vimeo do informacji kontaktowych i kalendarza, zdjęć, informacji o lokalizacji itp. Zależy to jednak od używanego systemu operacyjnego.

Bezpośrednie wiadomości

W serwisie Vimeo użytkownik ma możliwość komunikowania się z nami bezpośrednio za pomocą funkcji "Wiadomość". Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem tej funkcji, przesłane dane zostaną zapisane i wykorzystane przez nas wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na jego żądanie. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jak również nasz uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na rejestrowaniu i przetwarzaniu zapytań klientów, ocenie zapytań klientów, a także monitorowaniu nieuczciwych praktyk.

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej konwersacji. Rozmowa kończy się dla nas, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została w pełni rozwiązana. Użytkownik ma możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; w takim przypadku niezwłocznie usuniemy dane, pod warunkiem, że nie ma podstaw do ich dalszego przechowywania.

Analityka Vimeo

Vimeo daje operatorom kanałów Vimeo możliwość uzyskania przeglądu korzystania z konta i jego użytkowników za pomocą funkcji Analytics. W szczególności Vimeo Analytics może być używany do uzyskiwania dostępu i oceny danych statystycznych. Używamy danych z Vimeo Analytics, aby uczynić kanał Vimeo tak atrakcyjnym i wydajnym, jak to tylko możliwe. W tym celu Vimeo dostarcza nam dane, które Vimeo wygenerowało na własną odpowiedzialność. Dane, które otrzymujemy od Vimeo, to głównie zanonimizowane dane i statystyki. Jeśli otrzymujemy dane osobowe w tym kontekście, jesteśmy odpowiedzialni za dalsze przetwarzanie tych danych w celu oceny korzystania z naszego kanału Vimeo. Vimeo udostępnia dalsze informacje na temat Vimeo Analytics na stronie https://vimeo.com/features/video-analytics.

Prawa osób, których dane dotyczą, oraz kontakt

Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby w jak najbardziej przejrzysty sposób wyjaśniać przebieg przetwarzania danych osobowych i informować o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skorzystania z przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie, abyśmy mogli zająć się Państwa sprawą.

Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują liczne prawa. Przede wszystkim osobom tym przysługuje szerokie prawo do informacji, a w razie potrzeby prawo do sprostowania i/lub usunięcia bądź zablokowania swoich danych osobowych. Można zażądać również ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do sprzeciwu. Ponadto w odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.

Celem skorzystania jednego ze swoich praw lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie, skontaktuj się z naszym działem obsługi Klienta. Istnieje również możliwość kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Wycofanie zgody i sprzeciw

Po udzieleniu zgody można ją wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Nasz zespół obsługi Klienta i inspektor ochrony danych osobowych są osobami, z którymi można się skontaktować w tej sprawie.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika nie opiera się na zgodzie, ale na innej podstawie prawnej, użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Twój sprzeciw doprowadzi do przeglądu i ewentualnie do zakończenia przetwarzania danych. Użytkownik zostanie poinformowany o wynikach przeglądu i - jeśli przetwarzanie danych będzie kontynuowane pomimo sprzeciwu - otrzyma od nas więcej informacji na temat tego, dlaczego przetwarzanie danych jest dopuszczalne.

Inspektor ochrony danych osobowych i kontakt

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który zapewnia nam wsparcie w kwestiach związanych z prawem o ochronie danych i z którym można się kontaktować bezpośrednio. Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe lub jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat kwestii związanych z prawem o ochronie danych osobowych:

Mr. Hans-Peter Jakobfeuerborn
Phone: +49 5246 963-0
E-mail: datenschutz@beckhoff.de

Skargi

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie przez nas jego danych osobowych nie jest zgodne z niniejszą Polityką prywatności lub obowiązującymi przepisami o ochronie danych, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Skargę można złożyć do naszego inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych rozpatrzy sprawę i poinformuje użytkownika o konkluzjach.

Istnieje również możliwość złożenia skargi do organu nadzoru. Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
kancelaria@uodo.gov.pl

Dodatkowe informacje i zmiany

Odnośniki do innych stron internetowych

Nasza witryna internetowa może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Linki te są zazwyczaj oznaczone. Nie mamy wpływu na to, w jakim stopniu powiązane strony internetowe przestrzegają obowiązujących przepisów o ochronie danych. Dlatego zalecamy uzyskanie dalszych informacji na temat odpowiednich polityk prywatności na innych stronach internetowych.

Zmiany w Polityce Prywatności

Status Polityki prywatności jest identyfikowany za pomocą informacji o dacie (poniżej). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W szczególności zmiana jest dokonywana w przypadku modyfikacji technicznych strony internetowej lub w przypadku zmian wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Aktualna wersja Polityki prywatności jest zawsze dostępna bezpośrednio na stronie internetowej. Zalecamy regularne zapoznawanie się z wszelkimi zmianami niniejszej Polityki prywatności.

Wersja Polityki Prywatności: luty 2024