OdepnijPrzypnijZamknij

Polityka prywatności danych

Wprowadzenie

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Niemcy oraz jej spółka zależna Beckhoff Automation Sp. z o.o., Polska (zwane dalej zamiennie : "My", "Nasze" i "Nas") są odpowiedzialne jako operator strony internetowej za przetwarzanie danych osobowych użytkowników internetowej strony firmowej Nasze dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej strony internetowej; w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych — osoby do kontaktu wskazano bezpośrednio w niniejszej polityce prywatności.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę prywatności oraz ochronę danych osobowych. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności danych oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz krajowymi regulacjami w sprawie ochrony danych.

Niniejsza polityka prywatności danych zawiera informacje o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Obejmuje to wszystkie informacje dotyczące tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy. Informacje, których nie można powiązać z tożsamością (jak na przykład dane statystyczne dotyczące liczby użytkowników oferty internetowej), nie stanowią danych osobowych.

Zasadniczo z naszej strony internetowej można korzystać bez ujawniania swojej tożsamości i bez podawania danych osobowych. Gromadzimy wówczas jedynie ogólne informacje dotyczące wizyty na naszej stronie internetowej. Jednak w przypadku niektórych oferowanych usług zbieramy dane osobowe. Dane te są następnie przetwarzane zasadniczo jedynie w celach korzystania z naszej strony internetowej, w szczególności w celu udostępniania żądanych informacji. Podczas zbierania danych osobowych wymagane jest obowiązkowe podanie jedynie tych danych, które są absolutnie niezbędne. Możliwe jest ponadto udzielenie dodatkowych informacji, przy czym podanie tych informacji jest dobrowolne. Zawsze sygnalizujemy, czy są to pola obowiązkowe, czy dobrowolne informacje. Szczegółowe informacje są podane w odpowiedniej części niniejszej polityki prywatności danych.

W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przez nas przechowywane na specjalnie chronionych serwerach na terenie Unii Europejskiej. Za pomocą środków technicznych i organizacyjnych są one chronione przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub przetwarzaniem przez osoby nieuprawnione. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie ograniczona liczba osób, mających stosowne upoważnienie. Osoby te odpowiadają za techniczną, handlową i redakcyjną obsługę serwera. Pomimo regularnych kontroli nie jest jednak możliwa pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami.

Dane osobowe są przesyłane drogą internetową w postaci zaszyfrowanej. Do transmisji danych stosujemy szyfrowanie TLS/SSL (Transport Layer Security / Secure Socket Layer).

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Zasadniczo dane osobowe wykorzystujemy jedynie w celu realizacji żądanych usług. O ile w ramach realizacji usług korzystamy ze wsparcia usługodawców zewnętrznych, dostęp tych usługodawców do danych możliwy jest również jedynie w celu realizacji usług. Dzięki stosowanym środkom technicznym i organizacyjnym gwarantujemy przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych, a także zobowiązujemy do tego również naszych zewnętrznych usługodawców.

Ponadto, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, nie przekazujemy danych podmiotom trzecim, a w szczególności nie w celach marketingowych. Przekazanie danych osobowych następuje jedynie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w sytuacji, gdy na mocy przepisów ustawowych i/lub zarządzeń urzędowych lub sądowych będziemy do tego uprawnieni bądź zobowiązani. Udzielenie informacji może być wymagane w szczególności do celów przeprowadzenia postępowania karnego, obrony przed niebezpieczeństwami bądź egzekwowania praw własności intelektualnej.

W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej przez nas lub naszych usługodawców przestrzegamy szczególnych wytycznych art. 44 i nast. RODO, a także zobowiązujemy do tego naszych usługodawców. Dlatego dane osobowe są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej jedynie z zastrzeżeniem poziomu ochrony gwarantowanej przez RODO. Taki poziom ochrony jest gwarantowany w szczególności poprzez decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie stosowania dostępnych tutaj standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

Podstawy prawne przetwarzania danych

W przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, którego celem jest wykonanie umowy bądź w ramach nawiązania relacji podobnych do umowy, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, którego celem jest wypełnienie zobowiązania prawnego, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku, gdy konieczne jest przetwarzanie danych celem ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy bądź podmiotu trzeciego, a przy tym interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie wymagają ochrony danych osobowych.

W ramach niniejszej polityki prywatności danych zawsze wskazujemy podstawę prawną, na której opieramy przetwarzanie danych osobowych.

Usuwanie danych i okres przechowywania

Zasadniczo usuwamy bądź blokujemy dane osobowe, gdy cel ich przechowywania przestał obowiązywać. Jednakże przechowywanie danych może mieć miejsce również wtedy, gdy jest to przewidziane wymogami prawnymi, którym podlegamy, na przykład w odniesieniu do ustawowych obowiązków przechowywania i dokumentacji. W takim przypadku usuwamy bądź blokujemy dane osobowe po ustaniu odpowiednich wymogów.

Korzystanie z naszej oferty internetowej

Informacje o Państwa komputerze

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, niezależnie od rejestracji, zbieramy następujące informacje o Państwa komputerze: adres IP komputera, zapytanie przeglądarki oraz czas zapytania. Ponadto rejestrujemy również status, a także ilość danych przesłanych w ramach tego zapytania. Gromadzimy również informacje na temat przeglądarki internetowej i jej wersji oraz systemu operacyjnego komputera. Rejestrujemy również adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie do naszej oferty internetowej. Adres IP komputera jest przechowywany jedynie na czas korzystania ze strony internetowej oraz przez kolejne trzy miesiące, a następnie jest usuwany bądź anonimizowany poprzez skrócenie.

Dane te są używane do obsługi strony internetowej, w szczególności w celu identyfikacji i usuwania błędów, określenia wykorzystania oferty internetowej, a także do dokonywania korekt i ulepszeń. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie danych wynika w tym przypadku z naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Stosowanie plików cookie

Na potrzeby naszej strony internetowej, podobnie jak w wielu witrynach internetowych, stosujemy pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i za pomocą przeglądarki zapisują określone ustawienia oraz dane w celu ich wymiany między komputerem, a naszą ofertą internetową. Plik cookie zawiera z reguły nazwę domeny, z której został wysłany, informacje o wieku pliku cookie oraz swój identyfikator alfanumeryczny.

Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa komputera i ewentualne natychmiastowe udostępnienie ustawień wstępnych. Aby osiągnąć ten cel, używamy różnych plików cookie.

Zasadnicze pliki cookie odpowiadają za podstawowe funkcje i są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. W tym przypadku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzanie danych również wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Ponadto używamy także marketingowych plików cookie, którymi posługują się podmioty trzecie, w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, a także pochodzących od podmiotów trzecich plików cookie, które umożliwiają dostęp do treści zaimplementowanych na naszej stronie. Współpracujemy z tymi usługodawcami, aby ulepszać naszą stronę internetową, a także by móc oferować lepsze i jeszcze bardziej dostosowane do potrzeb klientów usługi. Takie pliki cookie są stosowane jedynie wtedy, gdy jednoznacznie wyrażono na nie zgodę. W tym przypadku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podstawę prawną stosowania takich usług stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą.

Używane przez nas pliki cookie to tak zwane sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. W pojedynczych przypadkach mogą być stosowane także pliki cookie o dłuższym okresie przechowywania, aby wstępne ustawienia i preferencje dostępne były również podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej.

Większość przeglądarek jest ustawiona w taki sposób, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Możliwe jest również wyłączenie zapisywania plików cookie lub takie ustawienie przeglądarki, aby w chwili wysłania tych plików wyświetlane były powiadomienia. Ponadto za pomocą ustawień przeglądarki możliwe jest ręczne usunięcie już zapisanych plików cookie. Należy jednak pamiętać, że po odrzuceniu zapisywania plików cookie lub usunięciu niezbędnych plików cookie korzystanie z naszej oferty internetowej może mieć ograniczony zakres lub być całkowicie niemożliwe.

Ustawienia prywatności

Edycja ustawień prywatności oraz plików cookie możliwa jest tutaj.

Mapy Google

W celu tworzenia tras podróży i wyświetlania lokalizacji oddziałów na mapach korzystamy z usługi Mapy Google. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby wyświetlić mapy i czcionki, podczas otwierania naszych stron internetowych nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.

Gdy podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej korzystają Państwo z usługi Mapy Google, firma Google za pośrednictwem przeglądarki zapisuje na Państwa urządzeniu końcowym plik cookie. Google przetwarza dane użytkownika w celu wyświetlenia lokalizacji i wygenerowania wskazówek dojazdu. Istnieje możliwość, że Google korzysta w tym celu z serwerów w USA.

Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na optymalizacji funkcjonalności naszej strony internetowej.

Dzięki pozyskanym danym firma Google jest w stanie określić, z jakiej strony internetowej wysłane zostało zapytanie i na jaki adres IP należy przesłać wskazówki dojazdu.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie i przetwarzanie, należy unikać instalacji plików cookie. Można tego dokonać za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. W tej kwestii odsyłamy do naszych wyjaśnień na temat plików cookie.

W przypadku korzystania z usługi Mapy Google obowiązują Warunki użytkowania ustanowione przez firmę Google oraz Ogólne warunki handlowe. Politykę prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Vimeo

Do wyświetlania filmów na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu „Vimeo” (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, zwane dalej „Vimeo”).

Niektóre dane użytkownika są przetwarzane na serwerach Vimeo w USA.

Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody następuje w momencie zezwolenia na włączenie treści zewnętrznych.

Jeżeli wyrażono zgodę na włączenie filmów z Vimeo, nastąpi nawiązanie połączenia z serwerami firmy Vimeo w USA w celu wyświetlenia filmu. Tym samym z przyczyn technicznych adres IP komputera zostanie przesłany do firmy Vimeo i tam przetwarzany. Dodatkowo zarejestrowane zostaną również data i godzina wizyty na danej stronie.

W przypadku gdy użytkownik jest zalogowany do serwisu Vimeo i odwiedza naszą stronę internetową, na której jest dostępny film Vimeo, Vimeo przypisze zebrane dane użytkownika do jego osobistego konta. Aby temu zapobiec, należy przed wizytą na naszej stronie internetowej wylogować się z serwisu Vimeo lub odpowiednio skonfigurować ustawienia konta Vimeo.

Do celów analitycznych Vimeo korzysta z usług analizy sieciowej Google Analytics. Google Analytics zapisuje za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookie i przesyła do firmy Google informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej, na której udostępniono film Vimeo. Istnieje możliwość, że Google przechowuje i przetwarza informacje na serwerach w USA.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie i przetwarzanie, należy unikać instalacji plików cookie. Można tego dokonać za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. W tej kwestii odsyłamy do naszych wyjaśnień na temat plików cookie.

Więcej informacji na temat gromadzenia, wykorzystania i przetwarzania danych przez firmę Vimeo, a także dotyczących Państwa praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć na stronie http://vimeo.com/privacy.

Matomo

Do statystycznej analizy korzystania na naszej stronie internetowej stosujemy oprogramowanie open source Matomo (dawniej Piwik). Jest to usługa analizy internetowej. Dane zebrane przez Matomo są zapisywane w bazie danych do celów analizy wykorzystania, co służy optymalizacji naszej strony internetowej. Zbierane dane to w tym przypadku skrócony adres IP, godzina, otwierana strona internetowa, strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie na naszą stronę („odsyłacz”), stosowana przeglądarka internetowa, czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej i częstotliwość wizyt.

Analizy generowane za pomocą oprogramowania Matomo są w pełni anonimowe i nie ma możliwości wykorzystywania ich do identyfikacji poszczególnych osób. Nie jest również możliwe powiązanie przechowywanych przez Matomo danych z innymi źródłami danych. Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO podstawę prawną stosowania oprogramowania Matomo stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana. Procesy przetwarzania danych dokonane przed odwołaniem pozostają nienaruszone. Klikając to łącze, można wyrazić sprzeciw wobec analizy danych przez Matomo. Za pomocą przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym zapisany zostanie plik cookie, który uniemożliwi dokonywanie dalszej analizy. Należy pamiętać o ponownym kliknięciu powyższego łącza, gdy usunięte zostaną pliki cookie zapisane na urządzeniu końcowym.

Retargeting i remarketing

Pod pojęciem retargetingu lub remarketingu rozumiane są technologie, w przypadku których użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili daną stronę internetową, wyświetlane są odpowiednie reklamy, nawet po opuszczeniu tej strony. W tym celu konieczne jest ponowne rozpoznanie użytkowników Internetu przez własną stronę internetową, do czego służą pliki cookie stosownych usługodawców; ponadto brane są pod uwagę poprzednie zachowania użytkowników. Jeżeli na przykład użytkownik ogląda określone produkty, wówczas te lub inne podobne produkty mogą być późnej wyświetlane na innych stronach internetowych jako reklama. Jest to reklama spersonalizowana, dostosowana do potrzeb poszczególnych użytkowników. Identyfikacja użytkownika w przypadku reklamy spersonalizowanej nie wymaga jego ponownego rozpoznania. Dane wykorzystywane do retargetingu lub remarketingu nie będą zatem przez nas łączone z innymi danymi.

Te technologie wykorzystujemy do umieszczania reklam w Internecie. W celu umieszczenia reklam korzystamy z usług podmiotów trzecich. Korzystamy między innymi z ofert Google, które umożliwiają automatyczne wyświetlanie produktów, którymi są zainteresowani internauci. Ta funkcja jest realizowana przez pliki cookie. Więcej informacji na temat tych technologii można znaleźć w polityce prywatności firmy Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de. Poprzez ustawienie oprogramowania danej przeglądarki na skutek wywołania strony internetowej http://www.google.com/policies/privacy/ads/ lub zmianę odpowiednich ustawień można zapobiec instalacji plików cookie do celów usług remarketingu Google i Google AdWords Conversion Tracking.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO podstawę prawną stosowania wyżej wymienionych plików cookie stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana. Procesy przetwarzania danych dokonane przed odwołaniem pozostają nienaruszone.

Webinaria

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy różne łącza, przy użyciu których można wziąć udział w organizowanych przez nas webinarach. W przypadku wyrażenia chęci wzięcia udziału w webinarze przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, a także firmę bądź organizację. Dane wpisane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia webinaru, skontaktowania się z osobą zainteresowaną w sprawie organizowanego wydarzenia oraz przekazania dodatkowych informacji w związku z webinarem.

Nasze webinary prowadzone są na platformie GoToWebinar. Platforma GoToWebinar jest zarządzana przez GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Irlandia. Nie mamy wpływu na dane przetwarzane przez GoToWebinar. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez GoToWebinar znajdziesz w https://www.goto.com/company/legal i https://www.goto.com/company/legal/privacy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO podstawę prawną przetwarzania danych w związku z prowadzeniem webinarów oraz w odniesieniu do podanych w związku z tym przez uczestników informacji stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą.

Rejestracja

Aby skorzystać z naszej strony internetowej, można dokonać rejestracji. W ramach rejestracji wymagane jest podanie żądanych informacji takich jak na przykład imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail. Ponadto zapisujemy datę i godzinę rejestracji oraz adres IP. W ramach procesu rejestracji uzyskujemy zgodę na wykorzystanie danych osoby, której dane dotyczą. Nie ma wówczas potrzeby ponownego wprowadzania tych danych podczas każdego korzystania z oferty bądź składania zamówienia.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO podstawę prawną przetwarzania danych w związku z rejestracją stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą. Jeżeli rejestracja nastąpi w związku z wykonaniem lub zainicjowaniem umowy, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Podawane podczas procesu rejestracji informacje, które oznaczono jako pola obowiązkowe, są niezbędne do wypełnienia lub zainicjowania zawartej z nami umowy na określone usługi.

Podczas rejestracji zostaje utworzone konto klienta. Dane na koncie klienta przechowujemy tak długo, jak długo istnieje aktywna relacja z klientem. Jeżeli w ciągu trzech lat nie zostanie stwierdzona żadna aktywność, relacja z klientem jest ustawiana na status nieaktywny. Konto klienta może zostać w każdej chwili usunięte na żądanie.

Portal dla kandydatów

Za pośrednictwem portalu dla kandydatów można ubiegać się o pracę w naszej firmie. W związku z powyższym istnieje możliwość wypełnienia kwestionariusza kandydata oraz przesłania nam wymaganych do aplikacji informacji i dokumentów poprzez ich załadowanie na stronie. Korzystanie z portalu dla kandydatów jest dobrowolne; istnieje możliwość przesłania do nas swojej aplikacji również w inny sposób, na przykład pocztą mailową lub tradycyjną.

W przypadku otrzymania aplikacji za pośrednictwem portalu dla kandydatów dokumenty są przekazywane drogą elektroniczną do odpowiednich pracowników. Jeżeli kandydat ubiega się o stanowisko, na które ogłoszono rekrutację, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacyjnego, o ile ich usunięciu nie stoją na przeszkodzie żadne inne prawnie uzasadnione interesy. Takim prawnie uzasadnionym interesem jest w tym znaczeniu na przykład obowiązek przekazania dowodów w postępowaniu prowadzonym na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (niem. AGG). W przypadku ubiegania się o stanowisko, na które nie ogłoszono rekrutacji (aplikacja z własnej inicjatywy), aplikacja będzie przechowywana tak długo, jak długo istnieje prawdopodobieństwo, że może być ona interesująca. W każdej chwili możliwe jest usunięcie zgłoszenia aplikacyjnego na żądanie kandydata, także przed upływem przewidzianego okresu przechowywania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia kandydatury przekazane dane będą przechowywane na potrzeby realizacji stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi w tym przypadku § 26 ust. 1 zd. 1 federalnej ustawy o ochronie danych (niem. BDSG). Ponadto przetwarzanie danych w ramach portalu dla kandydatów odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Komunikacja

Kontakt z nami jest możliwy na wiele sposobów.

Newsletter

W przypadku zgłoszenia do naszego newslettera używamy Państwa adresu e-mail do własnych celów reklamowych, do momentu rezygnacji z subskrypcji. Będą Państwo regularnie otrzymywać wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi aktualnych tematów, a także w związku ze specjalnymi wydarzeniami, na przykład akcjami promocyjnymi. Bazując na naszych informacjach na Państwa temat, możemy przy tym personalizować lub indywidualizować te wiadomości e-mail.

O ile nie została udzielona pisemna zgoda, na potrzeby zgłoszenia do naszego newslettera używamy tak zwanej procedury podwójnego wyrażenia zgody (Double-Opt-In). Oznacza to, że wiadomość e-mail z newsletterem otrzymają Państwo dopiero po uprzednim, jednoznacznym potwierdzeniu, że mamy aktywować jego wysyłkę. W tym celu wysyłamy do Państwa wiadomość e-mail z powiadomieniem, w którym prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego newslettera poprzez kliknięcie łącza zawartego w treści wiadomości. Rejestrujemy otwarcie newslettera oraz wszelkich łączy zawartych w jego treści. W związku z korzystaniem z newslettera przetwarzamy ponadto następujące dane: program stosowany do otwierania poczty elektronicznej, system operacyjny, czas otwarcia oraz skrócony adres IP.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku jednoznacznego zgłoszenia do newslettera, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą. W ramach wymogów prawnych możliwe jest również, że mimo braku wyraźnej zgody otrzymają Państwo nasz newsletter z uwagi na zamówione u nas produkty bądź usługi, w związku z którymi jesteśmy w posiadaniu Państwa adresu e-mail, a Państwo nie wyrazili sprzeciwu na otrzymywanie informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail. W takim przypadku podstawę prawną stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przesyłaniu reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas dłużej newslettera, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość lub wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania newslettera, bez ponoszenia innych kosztów niż koszty przekazania tej informacji według taryfy podstawowej. W tym celu można łatwo skorzystać z zamieszczonego w każdym newsletterze łącza do anulowania subskrypcji lub przesłać do nas bądź naszego inspektora ochrony danych stosowną wiadomość.

Prawa osób, których dane dotyczą, oraz kontakt

Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby w jak najbardziej przejrzysty sposób wyjaśnić przebieg przetwarzania danych i poinformować o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie. Zajmiemy się Państwa sprawą.

Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują liczne prawa. Przede wszystkim osobom tym przysługuje szerokie prawo do informacji, a w razie potrzeby prawo do sprostowania i/lub usunięcia bądź zablokowania swoich danych osobowych. Można zażądać również ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do sprzeciwu. Ponadto w odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli chcą Państwo dochodzić jednego ze swoich praw i/lub uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Poza tym można także zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych. Prawa podmiotu danych.

Wycofanie zgody i wyrażenie sprzeciwu

Raz udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania, jakie na jej podstawie miało miejsce do momentu wycofania. Zarówno nasz dział obsługi klienta, jak i inspektor ochrony danych są w tej kwestii właściwymi osobami do kontaktu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, lecz na innej podstawie prawnej, można wyrazić wobec niego sprzeciw. Sprzeciw ten prowadzi do sprawdzenia i, jeśli okaże się zasadny, zakończenia przetwarzania danych. Osoba wyrażająca sprzeciw zostanie poinformowana o wyniku tej kontroli i, o ile przetwarzanie danych będzie należało nadal kontynuować, otrzyma szczegółowe informacje o tym, dlaczego jest ono dozwolone.

Inspektor ochrony danych i kontakt

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który wspomaga nas w kwestiach związanych z ochroną danych. W razie potrzeby można kontaktować się z nim bezpośrednio. W przypadku pytań dotyczących naszego postępowania z danymi osobowymi lub dalszych informacji w kwestiach ochrony danych prosimy zwracać się do naszego inspektora ochrony danych:

Contact data privacy
Telefon: +495246 963-0
e-mail: datenschutz@beckhoff.de

Zautomatyzowane decydowanie i podejmowanie decyzji

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG nie korzysta ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji ani z profilowania.

Skargi

Jeżeli są Państwo zdania, że dokonywane przez nas przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z niniejszą polityką prywatności danych bądź obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę można złożyć do naszego inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych zbada wówczas sprawę i poinformuje Państwa o wyniku przeprowadzonej kontroli.

Jeśli mają Państwo powód do złożenia zażalenia, mogą się Państwo zwracać do organu nadzoru. Właściwy dla nas, pierwotny organ nadzorczy to:

Urząd Krajowy ds. Nadzoru Ochrony Danych
Adres: Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf
Telefon: +49 211 38424-0
Adres email poststelle@ldi.nrw.de

Informacje dodatkowe i zmiany

Łącza do innych stron internetowych

Nasz strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych. Łącza te są z reguły oznaczone jako takie. Nie mamy żadnego wpływu na to, w jakim stopniu na powiązanych stronach internetowych przestrzegane są przepisy o ochronie danych osobowych. Dlatego zalecamy, aby zapoznać się z odpowiednimi politykami prywatności także na tych stronach internetowych.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności danych

Stan niniejszej polityki prywatności danych wskazuje data (podana poniżej). Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zmiana może mieć miejsce w szczególności z uwagi na techniczne dostosowania naszej strony internetowej lub na skutek zmiany przepisów o ochronie danych. Aktualna wersja polityki prywatności danych jest zawsze dostępna bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Zalecamy, aby regularnie zasięgać informacji na temat zmian w niniejszej polityce prywatności danych.

Stan niniejszej polityki prywatności danych: październik 2020 r.