OdepnoutPřipnoutZavřít

Sídlo Česká republika
Beckhoff Automation s.r.o.

Sochorova 23
61600 Brno, Česká republika

+420 511 189-250
info.cz@beckhoff.com
www.beckhoff.com/cs-cz/

Podmienky Ochrany Osobných Údajov

Úvod

My, spoločnosť Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Nemecko a Beckhoff Automation sro Česká republika, sme zodpovední za spracovanie osobných údajov používateľov webových stránok spoločnosti. Naše kontaktné údaje nájdete v právnom upozornení (legal notice) uvedenom na webovej stránke našej spoločnosti. Kontakty na účely otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sú uvedené priamo v týchto Podmienkach Ochrany Osobných Údajov.

Ochranu Vášho súkromia a osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, ukladáme a používame striktne v súlade s obsahom týchto Podmienok Ochrany Osobných Údajov a s príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov, najmä s európskym Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a národnými predpismi o ochrane údajov (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Cieľom týchto Podmienok Ochrany Osobných Údajov je informovať Vás o rozsahu a účele, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú v súvislosti s používaním webových stránok spoločnosti.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria sem všetky informácie o Vašej osobe, ako sú napríklad meno, e-mailová adresa alebo poštová adresa. Informácie, ktoré nemôžu byť priamo spojené s Vašou osobou (ako štatistické údaje, napríklad o počte používateľov webovej stránky), sa na druhej strane nepovažujú za osobné údaje.

Hlavné funkcie našej webovej stránky môžete používať bez zverejnenia Vašej totožnosti a bez poskytnutia Vašich osobných údajov. V tomto prípade zbierame iba všeobecné informácie o Vašej návšteve našej webovej stránky. Avšak, pri niektorých ponúkaných službách budú Vaše osobné údaje získavané. Tieto údaje budeme spracúvať iba na účely používania tejto webovej stránky, najmä na poskytovanie požadovaných informácií. Pri získavaní osobných údajov bude od Vás požadované iba poskytnutie tých údajov, ktoré sú nevyhnutné. Poskytnutie ďalších informácií je možné, ale ich poskytovanie je založené na dobrovoľnom základe. Vždy označíme, či sú jednotlivé polia povinné alebo voliteľné. O konkrétnych podrobnostiach Vás ďalej informujeme v príslušnej časti týchto Podmienok Ochrany Osobných Údajov.

Pri používaní webovej stránky našej spoločnosti nebude na základe Vašich osobných údajov vykonané žiadne automatizované rozhodnutie.

Spracúvanie osobných údajov

Vaše údaje sú nami uchovávané na špeciálne chránených serveroch v rámci Európskej únie. Na ochranu týchto serverov sú použité technické a organizačné opatrenia chrániace pred stratou alebo zničením, prístupom alebo zmenami, alebo šírením Vašich údajov neoprávnenými osobami. K Vašim údajom bude mať prístup iba obmedzený počet osôb. Tieto osoby sú zodpovedné za technickú, komerčnú alebo redakčnú podporu serverov. Napriek pravidelným kontrolám však nie je možná úplná ochrana pred všetkými rizikami.

Vaše osobné údaje sa prenášajú v šifrovanej podobe cez internet. Na prenos dát používame šifrovanie TLS / SSL (Transport Layer Security / Secure Socket Layer).

Prenos osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje používame iba na poskytovanie služieb, ktoré požadujete. Ak pri poskytovaní služieb zamestnávame či používame externých poskytovateľov služieb, títo budú mať takisto prístup k údajom iba na účely poskytovania služieb. Používame technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie súladu s nariadeniami o ochrane údajov a tiež v tomto ohľade zaväzujeme našich externých poskytovateľov služieb na dodržiavanie predpisov aj z ich strany.

Okrem toho, neprenášame údaje tretím stranám bez Vášho výslovného súhlasu, najmä nie na reklamné účely. Vaše osobné údaje zdieľame iba v prípade, ak ste na to udelili svoj súhlas, alebo ak sme na to oprávnení alebo povinní na základe právnych predpisov a / alebo úradných alebo súdnych príkazov či rozhodnutí. Uvedené môže zahŕňať najmä poskytovanie informácií na účely trestnoprávneho vyšetrovania, na odvrátenie bezpečnostných rizík alebo na presadzovanie práv duševného vlastníctva.

AK prenášame Vaše osobné údaje sami alebo prostredníctvom poskytovateľov služieb do krajín mimo Európskej únie, postupujeme v tomto ohľade podľa osobitných ustanovení článku 44 a nasl. GDPR a podobne zaväzujeme našich poskytovateľov služieb, aby dodržiavali tieto nariadenia. Vaše údaje budú preto prenesené iba do krajín mimo Európskej únie podliehajúcich úrovni ochrany zaručenej GDPR. Túto úroveň ochrany zaisťuje najmä rozhodnutie o primeranosti zo strany Komisie EÚ alebo použitie štandardných zmluvných doložiek o ochrane údajov v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. c) GDPR.

Právny základ pre spracúvanie údajov

Pokiaľ získame súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, bude ako právny základ pre spracúvanie údajov slúžiť článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje tam, kde je to nevyhnutné na splnenie zmluvných podmienok alebo v rámci zmluvného vzťahu s Vami, slúži ako právny základ pre spracúvanie údajov článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na splnenie zákonnej povinnosti, bude ako právny základ pre spracúvanie údajov slúžiť článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Okrem toho, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR sa uplatňuje ako právny základ pre spracúvanie údajov, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a to tam, kde Vaše záujmy, základné práva a slobody neprevažujú nad našimi oprávnenými záujmami.

Na účely týchto Podmienok Ochrany Osobných Údajov vždy uvádzame právny základ, ktorý je podkladom pre spracúvanie Vašich osobných údajov.

Vymazanie údajov a doba uchovávania

Vaše osobné údaje budú vždy vymazané alebo zneprístupnené hneď ako zanikne dôvod ich uloženia. Údaje môžu zostať uložené aj po uplynutí tejto doby, ak to ukladajú právne požiadavky, ktorým podliehame, napríklad pokiaľ ide o zákonné uchovávanie alebo povinnosti súvisiace s dokumentáciou. V takom prípade budú Vaše osobné údaje odstránené alebo zneprístupnené akonáhle uvedené požiadavky zaniknú.

Používanie našej webovej stránky

Informácie vo Vašom počítači

Zakaždým keď navštívite našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce informácie o Vašom počítači bez ohľadu na to, či ste sa u nás zaregistrovali alebo nie: IP adresa Vášho počítača, požiadavka z Vášho prehľadávača, ako aj čas, kedy bola táto požiadavka urobená. Okrem toho sa tiež zaznamenáva stav a množstvo údajov prenesených v rámci tejto žiadosti. Zhromažďujeme tiež informácie o produkte a verzii použitého prehliadača a operačného systému Vášho počítača. Ďalej zaznamenávame webovú stránku, z ktorej bolo vstúpené na našu webovú stránku. IP adresa Vášho počítača sa ukladá iba po dobu, počas ktorej bola online stránka používaná, a počas nasledujúcich troch mesiacov, potom je vymazaná alebo anonymizovaná skrátením. Zvyšné údaje sa ukladajú na obmedzenú dobu.

Tieto údaje používame na prevádzkovanie webovej stránky, najmä na identifikáciu a riešenie chýb, na určovanie využitia webovej stránky a na vykonávanie úprav alebo vylepšení. Toto sú tiež účely, na ktoré máme oprávnený záujem na spracúvaní údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Používanie súborov cookies

Rovnako ako v prípade mnohých iných webových stránok, aj my používame súbory cookies pre webové stránky našej spoločnosti. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré ukladajú konkrétne nastavenia a údaje, a vymieňajú sa s našimi webovými stránkami prostredníctvom Vášho prehliadača. Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej bol súbor cookie odoslaný, ako aj informácie o veku súboru cookie a alfanumerický identifikátor.

Súbory cookies nám umožňujú identifikovať Váš počítač a okamžite sprístupniť akékoľvek predvolené nastavenia. Pokiaľ je to možné, používame súbory cookies relácie (session cookies), ktoré sa po skončení relácie prehliadača automaticky vymažú. V obmedzených prípadoch môžeme používať aj súbory cookies s dlhšou dobou uloženia, aby sa Vaše predvolené nastavenia a preferencie mohli zohľadniť pri ďalšej návšteve našej webovej stránky.

Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Ukladanie súborov cookies však môžete deaktivovať alebo upraviť nastavenia prehliadača tak, aby Vás informoval hneď po odoslaní súborov cookie. Prostredníctvom nastavení prehliadača je tiež možné manuálne vymazať predtým uložené súbory cookie. Upozorňujeme, že Vaše používanie našej webovej stránky môže byť zablokované alebo obmedzené, ak nesúhlasíte s ukladaním niektorých súborov cookies alebo ak vymažete požadované súbory cookies.

Ak sú na našej webovej stránke súbory cookies, ktoré nie sú nevyhnutné, žiadame Vás pri prvom vstupe na webovú stránku o súhlas s používaním týchto súborov cookies. V tomto prípade je právnym základom pre súvisiace spracovanie údajov vrátane zdieľania údajov s tretími stranami Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Po udelení súhlasu ho môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať, najmä zmenou zvolených nastavení.

Právnym základom pre používanie nevyhnutných súborov cookies je náš oprávnený záujem na riadnom poskytovaní našej webovej stránky v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR a - ak sa prostredníctvom našej webovej stránky uzatvárajú alebo plnia zmluvy - plnenie zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Registrácia

Na používanie našej webovej stránky sa môžete zaregistrovať v časti "myBeckhoff". Na tento účel musíte poskytnúť údaje, ktoré sa vyžadujú počas registrácie, ako je Vaše meno, adresa a e-mailová adresa. Zaznamenávame aj dátum a čas registrácie a IP adresu. Počas procesu registrácie získavame Váš súhlas s použitím údajov. To Vám dáva výhodu, že tieto údaje nemusíte zadávať pri každom použití webovej lokality alebo pri zadávaní objednávky. Právnym základom spracovania údajov pri udelení súhlasu na účely registrácie je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Ak sa u nás zaregistrujete na účely plnenia alebo uzavretia zmluvy, ďalším právnym základom na spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Údaje požadované ako povinné údaje počas procesu registrácie sú potrebné na plnenie alebo uzavretie zmluvy s nami na konkrétne služby. Nemáte však žiadnu povinnosť zaregistrovať sa. Zmluvu je možné uzavrieť aj bez registrácie. Pri registrácii sa Vám vytvorí zákaznícky účet. Údaje v zákazníckom účte uchovávame po dobu existencie aktívneho zákazníckeho vzťahu. Ak nie je možné identifikovať žiadnu aktivitu po dobu troch rokov, stav zákazníckeho vzťahu sa nastaví na neaktívny. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie svojho zákazníckeho účtu.

Matomo

Na štatistickú analýzu používania našich webových stránok používame open source softvér Matomo (predtým Piwik). Ide o webovú analytickú službu. Údaje zhromaždené spoločnosťou Matomo sú ukladané v databáze na účely analýzy využívania, ktorá slúži na optimalizáciu našich webových stránok. Zhromažďované údaje zahŕňajú skrátenú IP adresu, čas, navštívenú webovú stránku, webovú stránku, z ktorej ste navštívili našu webovú stránku (referrer), použitý prehliadač, trvanie Vašej návštevy našej webovej stránky a frekvenciu Vašich návštev.

Analýzy generované pomocou Matomo sú úplne anonymizované a nemožno ich použiť na identifikáciu jednotlivých osôb. Údaje uložené spoločnosťou Matomo nie sú prepojené s inými zdrojmi údajov ani sa neposielajú tretím stranám.

Našim právnym základom pre používanie Matomo je Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas môžete kedykoľvek slobodne odvolať. Tým nie sú dotknuté akékoľvek operácie spracúvania údajov, ktoré sa uskutočnia pred odvolaním Vášho súhlasu. Kliknutím na tento odkaz sa môžete odhlásiť z analýzy Vašich údajov spoločnosťou Matomo.

Nastavenia ochrany osobných údajov

Tu môžete upraviť svoje nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookies.

Integrácia služieb tretích strán

Pre niektoré funkcie našej webovej stránky využívame služby tretích strán. Tieto služby sú predovšetkým voliteľné funkcie, ktoré si musíte výslovne vybrať alebo používať. S príslušnými poskytovateľmi sme uzavreli zmluvné dohody o poskytovaní alebo integrácii ich služieb a robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili to, aby títo poskytovatelia poskytovali transparentné informácie o rozsahu spracúvania osobných údajov a dodržiavali ustanovenia o ochrane údajov.

Google Mapy

Pomocou služby Mapy Google vytvárame prístupové cesty a ukazujeme polohy pobočiek na mapách. Táto služba je poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len "Google").

Ak niekto vstúpi na našu webovú stránku, vytvorí sa spojenie so serverom Google v Spojených štátoch, na zobrazenie máp a súvisiaceho textu.

Ak spustíte Mapy Google pri návšteve našich webových stránok, Google uloží pomocou Vášho prehliadača súbory cookies do Vášho zariadenia. Vaše používateľské údaje spracúva spoločnosť Google s cieľom zobraziť polohu a navrhnúť cesty. Je možné, že Google na tento účel použije servery v USA.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať.

Google môže pomocou prenesených údajov identifikovať webové stránky, z ktorých bola odoslaná Vaša požiadavka, a IP adresu, na ktorú sa majú návrhy ciest odoslať.

Ak nesúhlasíte s týmto ukladaním a spracúvaním, je potrebné zabrániť inštalácii súborov cookies vykonaním vhodných nastavení vo Vašom prehliadači. V tejto súvislosti Vás odkazujeme na informácie poskytované v oblasti súborov cookies.

Používanie služby Mapy Google podlieha podmienkam používania spoločnosti Google, ako aj jej všeobecným podmienkam. Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na https://policies.google.com/privacy.

Vimeo

Službu „Vimeo“ používame na zobrazovanie videí na našom webe (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (ďalej len „Vimeo“).

Niektoré údaje používateľov sa spracúvajú na serveroch Vimeo v USA.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas udeľujete umožnením vloženia externého obsahu.

Ak poskytnete Váš súhlas s vložením videí Vimeo, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo v USA, aby sa video mohlo zobraziť. Vaša IP adresa je preto z technických dôvodov prenášaná a spracúvaná spoločnosťou Vimeo. Okrem toho je zaznamenávaný aj dátum a čas Vašej návštevy príslušnej stránky.

Ak ste prihlásení do služby Vimeo počas toho keď navštívite niektorú z našich webových stránok na ktorej je video Vimeo vložené, Vimeo priradí zhromaždené používateľské údaje k Vášmu osobnému používateľskému účtu. Aby ste uvedenému zabránili, je potrebné sa pred návštevou našich webových stránok z Vimeo odhlásiť alebo podľa toho nakonfigurovať nastavenia účtu vo Vimeo.

Spoločnosť Vimeo používa na analytické účely službu webovej analýzy Google Analytics. Google Analytics ukladá súbory cookies do Vášho zariadenia prostredníctvom Vášho internetového prehliadača a odosiela spoločnosti Google informácie o používaní našich webových stránok, na ktorých je vložené video Vimeo. Je možné, že spoločnosť Google bude ukladať a spracúvať informácie na serveroch v USA.

Ak nesúhlasíte s týmto ukladaním a spracúvaním, je potrebné zabrániť inštalácii súborov cookies vykonaním vhodných nastavení vo Vašom prehliadači. V tejto súvislosti Vás odkazujeme na informácie poskytované v oblasti súborov cookies.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní, používaní a spracúvaní údajov spoločnosťou Vimeo, ako aj o Vašich právach a možnostiach ochrany súkromia nájdete na stránke http://vimeo.com/privacy.

Retargeting a remarketing

Retargeting alebo remarketing sa týka technológií umožňujúcich zacielenie používateľov, ktorí predtým navštívili konkrétnu webovú stránku s vhodnou reklamou aj po ich opustení. Na vykonávanie týchto činností musí byť možné rozpoznanie používateľov Internetu aj po opustení webových stránok, čo je možné uskutočniť pomocou súborov cookies príslušného poskytovateľa; zohľadňuje sa aj predošlé správanie počas prehliadania webových stránok. Keď si napríklad používateľ pozrie konkrétny produkt, tento alebo podobné produkty sa mu môžu neskôr zobraziť ako reklama na iných webových stránkach. Ide o personalizovanú reklamu, ktorá je prispôsobená potrebám jednotlivých používateľov. Okrem základného rozpoznávania používateľov, títo nemusia byť na účely personalizovanej reklamy identifikovaní inak. Údaje použité na retargeting alebo remarketing teda tiež nekombinujeme s inými údajmi.

Takéto technológie používame na umiestňovanie reklám na Internet, a robíme to za pomoci poskytovateľov tretích strán. Služby Google používame okrem iného na automatické zobrazovanie produktov, ktoré sú pre používateľov Internetu zaujímavé. Táto funkcia je implementovaná pomocou súborov cookies. Nemožno vylúčiť, že údaje sa v rámci tohto procesu prenesú do spoločnosti Google v USA a že k nim získajú prístup americké bezpečnostné agentúry. Ďalšie informácie o tejto technológii nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Inštalácii súborov cookies pre remarketing Google a sledovanie konverzií Google AdWords môžete zabrániť zmenou nastavenia v príslušnom softvéri prehliadača; ak tak chcete urobiť, prejdite na stránku http://www.google.com/policies/privacy/ads/ a zmeňte príslušné nastavenie.

Našim právnym základom pre použitie vyššie opísaných súborov cookies je Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas môžete kedykoľvek slobodne odvolať. Tým nie sú dotknuté žiadne operácie spracúvania údajov, ktoré sa uskutočnia pred odvolaním Vášho súhlasu.

Webináre

Na našej webovej stránke môžete použiť rôzne odkazy na účasť na webinároch, ktoré organizujeme online. Ak sa chcete zúčastniť webinára, spracúvame osobné údaje, ktoré zadáte do registračného formulára, najmä meno, e-mailová adresa, a spoločnosť alebo organizácia. Údaje prenesené prostredníctvom registračného formulára spracúvame výlučne na účely vykonania webinára, nadviazania kontaktu s Vami v súvislosti s udalosťou a poskytnutia ďalších informácií týkajúcich sa webináru.

Webinár sa bude konať na platforme GoToWebinar. Správcom tejto platformy je spoločnosť GoTo Technologies Ireland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hannover Quay, Dublin 2, D02R573, Írsko. Na spracovanie údajov na platforme GoToWebinar nemáme žiadny vplyv. Ďalšie informácie o spracúvaní údajov na GoToWebinar nájdete na https://www.goto.com/company/legal a https://www.goto.com/company/legal/privacy.

Našim právnym základom pre spracúvanie údajov v súvislosti s organizovaním webinárov a s ohľadom na informácie, ktoré nám v tejto súvislosti odovzdáte, je Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Webové služby Amazon

Na ukladanie nami zhromaždených údajov používame webové služby Amazon. Ide o webhostingovú službu spoločnosti Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA.

Túto službu používame na ukladanie našich údajov na serveroch spoločnosti Amazon. Ak nám odovzdáte údaje alebo ak sú údaje od Vás získané zákonným spôsobom, tieto údaje sa ukladajú v cloude. Keďže údaje sú uložené na serveroch v USA, nemožno vylúčiť, že k nim budú mať prístup bezpečnostné agentúry v USA. Spoločnosť Amazon je aktívnym účastníkom rámca EÚ a USA na ochranu osobných údajov, ktorý upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov občanov EÚ do USA.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je poskytovanie rýchlej a bezpečnej webovej stránky.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov nájdete v oznámení o ochrane údajov spoločnosti Amazon na adrese https://aws.amazon.com/privacy/.

Portál uchádzačov o prácu

O pracovné pozície sa môžete uchádzať prostredníctvom portálu uchádzačov o prácu. To Vám dáva možnosť vyplniť dotazník pre žiadateľov a predložiť nám informácie a dokumenty potrebné k žiadosti prostredníctvom nahratia dokumentov. Používanie portálu pre žiadateľov je dobrovoľné; svoju žiadosť nám môžete poslať aj inak, napríklad e-mailom alebo poštou.

Pri podávaní žiadosti prostredníctvom portálu pre uchádzačov o prácu sa Vaše dokumenty elektronicky preposielajú zodpovednému zamestnancovi našej spoločnosti. Ak ste sa uchádzali o inzerovanú pozíciu, dokumenty budú automaticky odstránené tri mesiace po ukončení procesu prijímania do zamestnania, pokiaľ odstránenie nie je v rozpore s inými oprávnenými záujmami. Medzi takéto oprávnené záujmy v tomto zmysle patria napríklad dôkazy o rovnakom zaobchádzaní so žiadateľmi o zamestnanie podľa nemeckého všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG). Ak sa prihláška týka neinzerovanej pozície (špekulatívna prihláška), uchová sa tak dlho, dokým existuje potencionálny záujem. O vymazanie svojej žiadosti môžete požiadať v ktorejkoľvek fáze, aj predtým, ako vyprší plánované obdobie uchovávania. Ak je Vaša žiadosť úspešná, prenesené údaje sa ukladajú na účely spracovania pracovnoprávneho vzťahu s náležitým ohľadom na všetky zákonné požiadavky. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je v tomto ohľade § 26 ods. 1 strana 1 nemeckého spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG), prípadne plnenie zákonnej povinnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR podľa pracovnoprávneho predpisu inej krajiny v ktorej pôsobíme, ak túto možnosť takýto predpis povoľuje. Okrem toho právnym základom pre spracúvanie údajov v rámci portálu žiadateľa môže byť aj udelenie Vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR .

Komunikácia s nami

Môžete nás kontaktovať rôznymi spôsobmi, a to aj prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke. Pravidelné informácie Vám radi zašleme aj e-mailom v našom informačnom newsletteri.

Kontaktný formulár

Ak chcete kontaktovať priamo náš Tím predaja, Technickej podpory alebo Servisné tímy, môžete použiť online kontaktný formulár. Ak chcete použiť kontaktný formulár, zaznamenávame osobné údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, najmä Vaše meno a e-mailovú adresu. Ukladáme aj IP adresu a dátum a čas požiadavky. Údaje odoslané prostredníctvom kontaktného formulára spracúvame výlučne na účely odpovede na Vašu žiadosť alebo obavu.

Môžete si vybrať, ktoré informácie chcete prostredníctvom kontaktného formulára odoslať. Právnym základom spracovania Vašich údajov je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Po spracovaní záležitosti budú údaje spočiatku uložené pre prípad, že by sa vyskytli nejaké následné otázky. O vymazanie údajov môžete kedykoľvek požiadať, inak údaje vymažeme po úplnom vyriešení záležitosti; zákonné povinnosti uchovávania údajov zostávajú v každom prípade nedotknuté.

Newsletter

Keď sa zaregistrujete do nášho newsletteru, Vaša e-mailová adresa bude použitá pre naše vlastné propagačné účely, kým odber nezrušíte. V tejto súvislosti budete pravidelne dostávať e-mailom informácie o aktuálnych témach, ako aj e-maily o konkrétnych udalostiach a špeciálnych ponukách.
E-maily môžu byť prispôsobené a individualizované na základe informácií uložených o Vás.

Za predpokladu, že ste nám pri registrácii na odoberanie newsletteru neudelili písomný súhlas, používame proces dvojitého prihlásenia. To znamená, že newsletter Vám pošleme e-mailom, iba ak nám vopred výslovne potvrdíte, že by sme mali aktivovať zasielanie noviniek. Potom Vám pošleme e-mail s oznámením a požiadame Vás, aby ste kliknutím na odkaz v tomto e-maile potvrdili, že si želáte dostávať náš newsletter. Zaznamenávame otvorenie newsletteru a všetky odkazy, ktoré môže obsahovať. Okrem toho spracúvame v súvislosti s používaním newsletteru nasledujúce údaje: e-mailový program, ktorý používate, Váš operačný systém, čas prístupu a Vašu skrátenú IP adresu.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich údajov je Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ak ste sa výslovne zaregistrovali na odber newsletteru. V rámci zákonných požiadaviek je tiež možné, že od nás dostanete náš newsletter bez Vášho výslovného súhlasu, pretože ste si u nás objednali tovar alebo služby, v tejto súvislosti sme dostali Váš e-mail a neodhlásili ste sa z prijímania informácií e-mailom. Náš oprávnený záujem na sprostredkovaní priamej reklamy podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR možno v tomto prípade považovať za právny základ.

Ak si už viac neželáte dostávať od nás newslettery, môžete svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať a namietať proti ďalšiemu prijímaniu newslettera bez akýchkoľvek nákladov, ktoré by presahovali základné náklady na prenos. Jednoducho použite odkaz na odhlásenie z odberu obsiahnutý v každom newsletteri alebo nám alebo našej zodpovednej osobe pošlite oznámenie.

Sociálne siete

Okrem našej webovej stránky používame na prenos informácií a komunikáciu rôzne kanály sociálnych sietí. Odkazy na tieto kanály nájdete na našej webovej stránke a odkazy na našu webovú stránku na týchto kanáloch. Konkrétne používame sociálne siete Facebook a Instagram, kariérnu sieť LinkedIn, ako aj platformy YouTube a Vimeo. Odkazy je možné identifikovať podľa loga príslušného poskytovateľa.

Kliknutím na odkazy sa otvoria príslušné webové stránky sociálnych médií, ktoré spravidla podliehajú podmienkam a zásadám ochrany osobných údajov príslušných poskytovateľov. Nižšie uvádzame prehľad zásad jednotlivých poskytovateľov.

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Pred otvorením príslušných odkazov sa príslušným poskytovateľom neposielajú žiadne osobné údaje. Keď otvoríte prepojenú stránku, je to tiež základ pre spracovanie údajov príslušnými poskytovateľmi.

Upozorňujeme tiež, že Spolkový Úrad pre Informačnú Bezpečnosť (BSI) poskytuje všeobecné informácie o bezpečnom používaní sociálnych sietí na svojej webovej stránke https://www.bsi.bund.de/EN/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Onlinekommunikation/Soziale-Netzwerke/soziale-netzwerke_node.html.

Na naše používanie kanálov sociálnych sietí sa vzťahujú aj nasledujúce upozornenia týkajúce sa súvisiaceho spracúvania Vašich osobných údajov.

Fanúšikovská stránka na Facebooku

Okrem našej webovej stránky prevádzkujeme aj fanúšikovskú stránku na sociálnej sieti Facebook. Táto fanúšikovská stránka poskytuje informácie o našich aktivitách, ako aj komunikačný kanál. Prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook je spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko (ďalej len "Meta"). Pristupujeme preto k technickej platforme a službám spoločnosti Meta.

Vymedzenie zodpovednosti

Upozorňujeme, že fanúšikovskú stránku a jej funkcie používate na vlastnú zodpovednosť, najmä pokiaľ ide o interaktívne funkcie, ako sú komentáre, zdieľania alebo hodnotenia. Alternatívne môžete získať prístup k informáciám uvedeným na fanúšikovskej stránke prostredníctvom našej domovskej stránky.

V rámci možností sa na Facebooku snažíme chrániť Vaše súkromie a Vaše osobné údaje. Ak spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s Vašou návštevou fanúšikovskej stránky, vysvetlenia v týchto Podmienkach Ochrany Osobných Údajov platia bez obmedzenia. Upozorňujeme tiež, že osobné údaje zároveň spracúva spoločnosť Meta z dôvodu integrácie fanúšikovskej stránky do webovej stránky spoločnosti Facebook. Keď navštívite fanúšikovskú stránku, spoločnosť Meta zaznamenáva údaje, ako je Vaša IP adresa, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa môžu uložiť v koncovom zariadení, ktoré používate, alebo v príslušnom prehliadači vo forme súborov cookie. Na spracovanie údajov spoločnosťou Meta nemáme žiadny vplyv; najmä spoločnosť Facebook ako spracovateľ nespadá pod našu zodpovednosť . Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou Meta sa na spracovanie údajov spoločnosťou Facebook vzťahujú Podmienky ochrany osobných údajov platformy Facebook, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0. Upozorňujeme, že údaje o Vás, ktoré spoločnosť Meta v tejto súvislosti zhromaždila, sa môžu prenášať aj mimo Európskej únie.

Z hľadiska predpisov o ochrane údajov možno predpokladať spoločnú zodpovednosť medzi spoločnosťou Meta a nami, pokiaľ ide o prevádzku fanúšikovskej stránky alebo vyhodnocovanie údajov používateľov pri vstupe na fanúšikovskú stránku. V súlade s požiadavkami predpisov o ochrane údajov sme so spoločnosťou Meta uzavreli internú dohodu o vymedzení zodpovednosti.

Facebook Insights

Meta poskytuje prevádzkovateľom fanúšikovských stránok možnosť získať prehľad o používaní fanúšikovskej stránky a jej používateľov prostredníctvom funkcie Page Insights. Funkciu Page Insights možno použiť najmä na prístup k štatistickým údajom a ich vyhodnocovanie. Údaje zo služby Page Insights používame na to, aby bola fanúšikovská stránka čo najatraktívnejšia a najefektívnejšia. Na tento účel nám spoločnosť Meta poskytuje údaje, ktoré sama vygenerovala. Facebook poskytuje ďalšie informácie o funkcionalitách funkcie Page In-sights a príslušných povinnostiach na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Messenger

Používatelia, ktorí sú zaregistrovaní na Facebooku, majú možnosť komunikovať aj priamo cez Facebook Messenger. Ak nás kontaktujete prostredníctvom služby Messenger, odoslané údaje sa uložia a použijeme ich výlučne na to, aby sme mohli odpovedať na Vašu požiadavku. Právnym základom spracovania Vašich údajov je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ako aj náš oprávnený záujem v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je evidencia a spracovanie dopytov zákazníkov, vyhodnocovanie dopytov zákazníkov, ako aj monitorovanie nekalých praktík.

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade Vašich osobných údajov je to po ukončení príslušnej konverzácie. Konverzácia sa pre nás končí vtedy, keď z okolností možno usúdiť, že príslušná záležitosť bola úplne vyriešená. Máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov; v takom prípade údaje okamžite vymažeme za predpokladu, že neexistuje dôvod na ich ďalšie uchovávanie.

Ďalšie informácie na Facebooku

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho používania osobných údajov v súvislosti s používaním fanúšikovskej stránky na Facebooku, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nás a na nášho zodpovedného pracovníka pre ochranu údajov. Kontaktné údaje a komunikačné kanály sú uvedené v našich Podmienkach Ochrany Osobných Údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov na Facebooku, obráťte sa priamo na spoločnosť Meta.

Účet na Instagrame

Máme tiež účet na sociálnej sieti Instagram. Účet na Instagrame poskytuje informácie vo forme publikácií o našich aktivitách a ponúka ďalší komunikačný kanál s nami. Sociálnu sieť Instagram prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko.

Upozorňujeme, že Instagram a jeho funkcie používate na vlastnú zodpovednosť, najmä pokiaľ ide o interaktívne funkcie, ako sú komentáre, zdieľania alebo hodnotenia.

Zodpovednosť podľa predpisov o ochrane údajov

Na Instagrame sa snažíme chrániť Vaše súkromie a Vaše osobné údaje, ako je to len možné. Ak spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s Vašou návštevou účtu na Instagrame, vysvetlenia v týchto Podmienkach Ochrany Osobných Údajov platia bez obmedzenia. Upozorňujeme tiež, že osobné údaje zároveň spracúva spoločnosť Meta z dôvodu integrácie účtu do služieb spoločnosti Meta. Keď pristupujete k nášmu obsahu na Instagrame, Meta zaznamenáva údaje, ako je Vaša IP adresa, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa môžu uložiť v koncovom zariadení, ktoré používate, alebo v príslušnom prehliadači vo forme súborov cookies. Nemáme žiadny vplyv na spracovanie údajov platformou Instagram; najmä Meta nespadá pod našu zodpovednosť ako náš sprostredkovateľ. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou Meta sa na spracovanie údajov spoločnosťou Meta vzťahujú Podmienky ochrany osobných údajov platformy Facebook, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388. Upozorňujeme, že údaje o Vás, ktoré spoločnosť Meta zhromažďuje v tejto súvislosti, sa môžu prenášať aj mimo Európskej únie.

Z hľadiska predpisov o ochrane údajov možno predpokladať dve samostatné zodpovednosti spoločnosti Meta a nás, pokiaľ ide o prevádzku účtu Instagram a súvisiace možnosti komunikácie a hodnotenia. Ak spracúvame Vaše údaje v súvislosti s Vašou návštevou našej stránky Instagram a o účeloch a prostriedkoch tohto spracúvania údajov rozhodujeme len my, sme za toto spracúvanie údajov zodpovední my. Vo všeobecnosti ide o prípad, keď s nami komunikujete priamo prostredníctvom funkcie "Priame správy Instagram" a odovzdávate nám pri tom svoje údaje. Ak spoločnosť Meta spracúva Vaše údaje a o účeloch a prostriedkoch tohto spracúvania údajov rozhoduje len spoločnosť Meta, za toto spracúvanie údajov je zodpovedná len spoločnosť Meta. To sa týka najmä vyhodnocovania správania používateľov spoločnosťou Meta na jej vlastné účely.

Instagram Insights

Meta poskytuje prevádzkovateľom účtov Instagram možnosť získať prehľad o používaní účtu a jeho používateľov prostredníctvom funkcie "Instagram Insights". Službu Instagram Insights možno použiť najmä na prístup k štatistickým údajom a ich vyhodnocovanie. Údaje z aplikácie Instagram Insights používame na to, aby sme účet Instagram urobili čo najatraktívnejším a najefektívnejším. Na tento účel nám spoločnosť Meta poskytuje údaje, ktoré Meta sama vygenerovala na vlastnú zodpovednosť. Údaje, ktoré dostávame od spoločnosti Meta, sú väčšinou anonymizované údaje a štatistiky. Ak v tejto súvislosti dostaneme osobné údaje, sme zodpovední za ich ďalšie spracovanie na účely vyhodnotenia používania nášho účtu Instagram.

Spoločnosť Meta poskytuje ďalšie informácie o službe Instagram Insights na adrese https://help.instagram.com/1533933820244654.

Priame správy Instagram

Na Instagrame máte možnosť s nami komunikovať priamo prostredníctvom funkcie " Priame správy Instagram" . Ak nás kontaktujete prostredníctvom funkcie "Instagram Direct Messaging", odoslané údaje sa uložia a použijeme ich výlučne na to, aby sme odpovedali na Vašu požiadavku. Právnym základom spracovania Vašich údajov je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ako aj náš oprávnený záujem v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je evidencia a spracovanie zákazníckych dopytov, vyhodnocovanie zákazníckych dopytov, ako aj monitorovanie nekalých praktík.

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade Vašich osobných údajov je to po ukončení príslušnej konverzácie. Konverzácia sa pre nás končí vtedy, keď je možné z okolností usúdiť, že príslušná záležitosť bola úplne vyriešená. Máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov; v takom prípade údaje okamžite vymažeme za predpokladu, že neexistuje dôvod na ich ďalšie uchovávanie.

Ďalšie informácie o službe Instagram

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania osobných údajov v súvislosti s používaním nášho účtu na Instagrame, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nás a na nášho zodpovedného pracovníka pre ochranu údajov. Kontaktné údaje a komunikačné kanály sú uvedené v našich Podmienkach Ochrany Osobných Údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov na sociálnej sieti Instagram poskytovanej spoločnosťou Meta, obráťte sa priamo na spoločnosť Meta.

Konto LinkedIn

Okrem našej webovej stránky máme aj účet na kariérnej sieti LinkedIn. Účet poskytuje informácie o našej spoločnosti a aktivitách a ponúka komunikačný kanál. Kariérnu sieť LinkedIn prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko ("LinkedIn").

Upozorňujeme, že kariérnu sieť a jej funkcie používate na vlastnú zodpovednosť. To platí najmä pre používanie interaktívnych funkcií (napr. lajky, zdieľania, komentáre).

Spracovanie osobných údajov

Údaje o Vás zhromaždené počas používania služby spracúva spoločnosť LinkedIn. Je možné, že údaje sa prenášajú aj do krajín mimo Európskej únie. Spracúvané údaje zahŕňajú okrem iného údaje, ktoré ste dobrovoľne zadali, ako napríklad Vaše meno, používateľské meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, informácie o kariére, údaje o profile, obsah, ktorý ste vytvorili, nahrali alebo prijali, ako aj komentáre, Vašu IP adresu, informácie o konečnom zariadení, ktoré používate, informácie o webových stránkach a obsahu, ku ktorému ste pristupovali, a Vašu polohu. Nemáme žiadny vplyv na typ a rozsah údajov spracúvaných spoločnosťou LinkedIn, typ spracovania alebo zdieľanie týchto údajov s tretími stranami. Informácie o tom, aké typy údajov spoločnosť LinkedIn spracúva a na aké účely ich používa, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Údaje, ktoré zadáte na LinkedIn, spracúvame v rozsahu, v akom lajkujeme, komentujeme alebo zdieľame Vaše príspevky, prípadne Vás kontaktujeme a komunikujeme s Vami. Týmto spôsobom sú informácie, ktoré ste voľne zverejnili a šírili na sieti LinkedIn, nami integrované do našej ponuky.

Všeobecné nastavenia Vášho konta LinkedIn ponúkajú spôsoby, ako obmedziť spracovanie Vašich údajov. Okrem toho možnosti nastavenia na mobilných zariadeniach umožňujú obmedziť prístup pre LinkedIn k informáciám o kontaktoch a kalendári, fotografiám, informáciám o polohe atď. To však závisí od použitého operačného systému. Ďalšie informácie o nastaveniach ochrany údajov v sieti LinkedIn nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Analýza

LinkedIn poskytuje prevádzkovateľom účtov LinkedIn možnosť získať prehľad o používaní účtu a jeho používateľoch. Na prístup k štatistickým údajom a ich vyhodnocovanie možno použiť najmä funkciu analytiky. Tieto údaje používame na to, aby bolo naše konto čo najatraktívnejšie a najefektívnejšie. Na tento účel nám LinkedIn poskytuje údaje, ktoré LinkedIn sám vygeneroval na vlastnú zodpovednosť. Údaje, ktoré dostávame od spoločnosti LinkedIn, sú väčšinou anonymizované údaje a štatistiky. Ak v tejto súvislosti dostaneme osobné údaje, sme zodpovední za ich ďalšie spracovanie na účely vyhodnotenia používania nášho účtu LinkedIn. Ďalšie informácie nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Komunikácia

Na sieti LinkedIn máte možnosť s nami komunikovať priamo. Ak nás kontaktujete prostredníctvom siete LinkedIn, odoslané údaje sa ukladajú a používame ich výlučne na to, aby sme mohli reagovať na Vašu požiadavku. Právnym základom spracovania Vašich údajov je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ako aj náš oprávnený záujem v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je evidencia a spracovanie dopytov, vyhodnocovanie dopytov, ako aj monitorovanie nekalých praktík.

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade Vašich osobných údajov je to po ukončení príslušnej konverzácie. Konverzácia sa pre nás končí vtedy, keď je možné z okolností usúdiť, že príslušná záležitosť bola úplne vyriešená. Máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov; v takom prípade údaje okamžite vymažeme za predpokladu, že neexistuje dôvod na ich ďalšie uchovávanie.

Ďalšie informácie o sieti LinkedIn

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania osobných údajov v súvislosti s používaním nášho účtu na sieti LinkedIn, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nás a na zodpovedného pracovníka pre ochranu údajov. Kontaktné údaje a komunikačné kanály sú uvedené v našich Podmienkach Ochrany Osobných Údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov v spoločnosti LinkedIn, obráťte sa priamo na spoločnosť LinkedIn.

Kanál YouTube

Prevádzkujeme aj kanál na videoplatforme YouTube. Kanál poskytuje informácie o našich aktivitách, ako aj komunikačný kanál. Video platformu YouTube prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Upozorňujeme, že platformu videí a jej funkcie používate na vlastnú zodpovednosť. To sa týka najmä používania interaktívnych funkcií (napr. diskusií, komentárov).

Spracovanie osobných údajov

Údaje o Vás zozbierané počas používania služby spracúva spoločnosť Google a môžu sa prenášať aj do krajín mimo Európskej únie. Spracúvané údaje zahŕňajú okrem iného údaje, ktoré ste dobrovoľne zadali, ako je Vaše meno, používateľské meno, e-mailová adresa a telefónne číslo, ako aj obsah, ktorý ste odoslali alebo prijali, napríklad fotografie a videá, dokumenty a tabuľky, ako aj komentáre, Vašu IP adresu, informácie o konečnom zariadení, ktoré používate, informácie o webových stránkach a obsahu, ku ktorému ste pristupovali, a Vašu polohu a poskytovateľa mobilných služieb. Nemáme žiadny vplyv na typ a rozsah údajov spracúvaných spoločnosťou Google, typ spracovania ani na zdieľanie týchto údajov s tretími stranami. Informácie o tom, aké typy údajov spoločnosť Google spracúva a na aké účely ich používa, nájdete v Podmienkach Ochrany Osobných Údajov spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Spracúvame údaje, ktoré ste zadali na YouTube, najmä Vaše používateľské meno a obsah zverejnený na Vašom účte, a to v rozsahu, v akom môžeme prepojiť Vaše príspevky alebo odpovedať na tieto príspevky alebo vytvárať vlastné príspevky, ktoré odkazujú na Váš účet. Týmto spôsobom sú informácie, ktoré ste voľne zverejnili a šírili na YouTube, nami integrované do našej ponuky a sprístupnené našim sledovateľom.

Všeobecné nastavenia Vášho účtu Google ponúkajú spôsoby, ako obmedziť spracovanie Vašich údajov. Okrem toho možnosti nastavenia v mobilných zariadeniach umožňujú obmedziť prístup spoločnosti Google k informáciám o kontaktoch a kalendári, fotografiám, informáciám o polohe atď. To však závisí od použitého operačného systému. Okrem týchto nástrojov ponúka spoločnosť Google špecifické ovládacie prvky ochrany osobných údajov pre službu YouTube. Viac informácií nájdete tu: https://policies.google.com/privacy#infochoices.

YouTube Analytics

Spoločnosť Google poskytuje prevádzkovateľom kanálov YouTube možnosť získať prehľad o používaní účtu a jeho používateľov prostredníctvom služby "YouTube Analytics". Službu YouTube Analytics možno použiť najmä na prístup k štatistickým údajom a ich vyhodnocovanie. Údaje zo služby YouTube Analytics používame na to, aby bol kanál YouTube čo najatraktívnejší a najefektívnejší. Na tento účel nám spoločnosť Google poskytuje údaje, ktoré sama vygenerovala na vlastnú zodpovednosť. Údaje, ktoré dostávame od spoločnosti Google, sú väčšinou anonymizované údaje a štatistiky. Ak v tejto súvislosti dostaneme osobné údaje, sme zodpovední za ich ďalšie spracovanie na účely vyhodnotenia používania nášho kanála YouTube. Spoločnosť Google poskytuje ďalšie informácie o službe YouTube Analytics na adrese https://support.google.com/youtube/answer/9002587?hl=en.

Ďalšie informácie o službe YouTube

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho používania osobných údajov v súvislosti s používaním kanála YouTube, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nás a na nášho zodpovedného pracovníka pre ochranu údajov. Kontaktné údaje a komunikačné kanály sú uvedené v našich Podmienkach Ochrany Osobných Údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov v spoločnosti Google, obráťte sa priamo na spoločnosť Google.

Kanál Vimeo

Okrem našej webovej stránky prevádzkujeme aj kanál na video platforme Vimeo. Kanál poskytuje informácie o našich aktivitách, ako je aj komunikačným kanálom. Kanál Vimeo prevádzkuje spoločnosť Vimeo, Inc. so sídlom 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Upozorňujeme, že platformu Vimeo a jej funkcie používate na vlastnú zodpovednosť. To sa týka najmä používania interaktívnych funkcií (napr. komentárov).

Spracovanie osobných údajov

Údaje o Vás zozbierané počas používania služby spracúva spoločnosť Vimeo a môžu sa prenášať aj do krajín mimo Európskej únie. Spracúvané údaje zahŕňajú okrem iného údaje, ktoré ste dobrovoľne zadali, ako je Vaše meno, používateľské meno, e-mailová adresa a telefónne číslo, ako aj obsah, ktorý ste nahrali alebo prijali, napríklad fotografie a videá, dokumenty a tabuľky, ako aj komentáre, Vašu IP adresu, informácie o konečnom zariadení, ktoré používate, informácie o webových stránkach a obsahu, ku ktorému ste pristupovali, a Vašu polohu a poskytovateľa mobilných služieb. Nemáme žiadny vplyv na typ a rozsah údajov spracúvaných spoločnosťou Vimeo, typ spracovania alebo zdieľanie týchto údajov s tretími stranami.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov v spoločnosti Vimeo nájdete na adrese https://vimeo.com/privacy.

Spracúvame údaje, ktoré ste zadali na Vimeo, najmä Vaše používateľské meno a obsah zverejnený na Vašom účte, v rozsahu, v akom môžeme prepojiť Vaše príspevky alebo odpovedať na tieto príspevky, prípadne vytvárať vlastné príspevky, ktoré odkazujú na Vaše konto. Týmto spôsobom sú informácie, ktoré ste voľne zverejnili a šírili na službe Vimeo, nami začlenené do našej ponuky a sprístupnené našim sledovateľom.

Všeobecné nastavenia Vášho účtu Vimeo ponúkajú spôsoby, ako obmedziť spracovanie Vašich údajov. Okrem toho možnosti nastavenia v mobilných zariadeniach umožňujú obmedziť prístup pre službu Vimeo k informáciám o kontaktoch a kalendári, fotografiám, informáciám o polohe atď. To však závisí od použitého operačného systému.

Priame správy

V službe Vimeo máte možnosť komunikovať s nami priamo pomocou funkcie "Správa". Ak nás kontaktujete prostredníctvom tejto funkcie, odoslané údaje sa uložia a použijeme ich výlučne na odpoveď na Vašu požiadavku. Právnym základom spracovania Vašich údajov je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ako aj náš oprávnený záujem v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je evidencia a spracovanie zákazníckych dopytov, vyhodnocovanie zákazníckych dopytov, ako aj monitorovanie nekalých praktík.

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade Vašich osobných údajov je to po ukončení príslušnej konverzácie. Konverzácia sa pre nás končí vtedy, keď z okolností možno usúdiť, že príslušná záležitosť bola úplne vyriešená. Máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov; v takom prípade údaje okamžite vymažeme za predpokladu, že neexistuje dôvod na ich ďalšie uchovávanie.

Vimeo Analytics

Spoločnosť Vimeo poskytuje prevádzkovateľom kanálov Vimeo možnosť získať prehľad o používaní účtu a jeho používateľov prostredníctvom služby Analytics. Službu Vimeo Analytics možno použiť najmä na prístup k štatistickým údajom a ich vyhodnocovanie. Údaje zo služby Vimeo Analytics používame na to, aby bol kanál Vimeo čo najatraktívnejší a najefektívnejší. Na tento účel nám spoločnosť Vimeo poskytuje údaje, ktoré spoločnosť Vimeo sama vytvorila na vlastnú zodpovednosť. Údaje, ktoré dostávame od spoločnosti Vimeo, sú väčšinou anonymizované údaje a štatistiky. Ak v tejto súvislosti dostaneme osobné údaje, sme zodpovední za ich ďalšie spracovanie na účely vyhodnotenia používania nášho kanála Vimeo. Spoločnosť Vimeo poskytuje ďalšie informácie o službe Vimeo Analytics na adrese https://vimeo.com/features/video-analytics.

Vaše práva a kontakt

Dbáme na to, aby sme zabezpečili, že spracúvanie Vašich osobných údajov je vysvetlené čo najtransparentnejšie a že ste informovaný aj o svojich právach. Ak požadujete podrobnejšie informácie alebo chcete uplatniť práva, na ktoré máte nárok, môžete nás kedykoľvek kontaktovať, aby sme mohli vybaviť Vašu žiadosť.

Práva dotknutých osôb

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte k dispozícii rozsiahle práva. V prvom rade máte rozsiahle právo na prístup a v prípade potreby môžete požiadať o opravu a / alebo vymazanie, prípadne zablokovanie svojich osobných údajov. Máte tiež právo na obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietky. Ďalej máte právo na prenosnosť údajov, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré nám prenášate.

Ak si chcete uplatniť jedno zo svojich práv alebo získať v tejto súvislosti podrobnejšie informácie, kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom. Prípadne sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu.

Odvolanie súhlasu a námietky

Svoj súhlas môžete kedykoľvek, aj opakovane odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odvolaním Vášho súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu až do doby odvolania. Vašou kontaktnou osobou v tomto smere je opäť naše oddelenie služieb zákazníkom a naša zodpovedná osoba.

Ak nie sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, ale na inom právnom základe, môžete proti tomuto spracúvaniu údajov vzniesť námietky. Výsledkom vznesenia Vašej námietky je vyhodnotenie a v prípade potreby ukončenie spracúvania údajov. O výsledku hodnotenia budete informovaný a - ak napriek tomu bude spracúvanie údajov pokračovať - ​ dostanete od nás podrobnejšie informácie o dôvodoch, prečo je spracúvanie údajov povolené.

Zodpovedná osoba a kontakt

Vymenovali sme Zodpovednú osobu, ktorá nás bude podporovať v súvislosti s otázkami ochrany osobných údajov, a s ktorou môžete tiež priamo nadviazať kontakt. Naša zodpovedná osoba je Vám k dispozícii pri riešení otázok týkajúcich sa zaobchádzania s osobnými údajmi alebo poskytovania ďalších informácií o otázkach ochrany osobných údajov:

Pán Hans-Peter Jakobfeuerborn
Telefón: + 49 (0) 52 46 / 9 63 - 0
E-mail: datenschutz@beckhoff.de

Sťažnosti

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov z našej strany nie je v súlade s týmito Podmienkami Ochrany Osobných Údajov alebo platnými predpismi o ochrane údajov, máte možnosť podať sťažnosť našej Zodpovednej osobe pre ochranu údajov. Zodpovedná osoba pre ochranu údajov potom záležitosť posúdi a bude Vás informovať o výsledkoch kontroly.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Na Slovensku je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

Dodatočné informácie a zmeny

Odkazy na iné webové stránky

Naša online stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú všeobecne označené ako odkazy na inú webovú stránku. Nemáme žiadny vplyv na to, do akej miery sa na prepojených webových stránkach dodržiavajú príslušné predpisy o ochrane údajov. Preto Vám odporúčame, aby ste sa oboznámili aj s príslušnými podmienkami ochrany osobných údajov na iných webových stránkach.

Zmeny týchto podmienok ochrany osobných údajov

Účinnosť týchto Podmienok Ochrany Osobných Údajov je určená dátumom (nižšie). Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky Ochrany Osobných Údajov s účinnosťou do budúcnosti. Zmeny môžu nastať najmä v prípade technických úprav webových stránok alebo revízií predpisov o ochrane údajov. K aktuálnej verzii Podmienok Ochrany Osobných Údajov je možný prístup kedykoľvek priamo cez webovú stránku. Odporúčame Vám, aby ste sa pravidelne oboznamovali so zmenami týchto Podmienok Ochrany Osobných Údajov.

Verzia Podmienok Ochrany Osobných Údajov: Február 2024