OdepnoutPřipnoutZavřít

Sídlo Česká republika
Beckhoff Automation s.r.o.

Sochorova 23
61600 Brno, Česká republika

+420 511 189-250
info@beckhoff.cz
www.beckhoff.com/cs-cz/

Podmienky Ochrany Osobných Údajov

Úvod

Spoločnosť Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (ďalej len: „My“, „Naše“ a „Nás“) zodpovedá ako prevádzkovateľ stránok za spracúvanie osobných údajov používateľov webových stránok spoločnosti. Naše kontaktné údaje nájdete v právnom upozornení (legal notice) uvedenom na webovej stránke našej spoločnosti, zatiaľ čo kontakty na účely otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sú uvedené priamo v týchto Podmienkach Ochrany Osobných Údajov.

Ochranu Vášho súkromia a osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, ukladáme a používame striktne v súlade s obsahom týchto Podmienok Ochrany Osobných Údajov a s príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov, najmä s európskym Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a národnými predpismi o ochrane údajov (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Cieľom týchto Podmienok Ochrany Osobných Údajov je informovať Vás o rozsahu a účele, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú v súvislosti s používaním webových stránok spoločnosti.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria sem všetky informácie o Vašej osobe, ako sú napríklad meno, e-mailová adresa alebo poštová adresa. Informácie, ktoré nemôžu byť priamo spojené s Vašou osobou (ako štatistické údaje, napríklad o počte používateľov online stránky), sa na druhej strane nepovažujú za osobné údaje.

Hlavné funkcie našej webovej stránky môžete používať bez zverejnenia Vašej totožnosti a bez poskytnutia Vašich osobných údajov. Zhromažďujeme preto iba všeobecné informácie o Vašej návšteve našej webovej stránky. Avšak, niektoré Vaše osobné údaje budú získavané pri niektorých ponúkaných službách. Tieto údaje budeme spracúvať iba na účely používania tejto webovej stránky, najmä na poskytovanie požadovaných informácií. Pri zhromažďovaní osobných údajov bud od Vás požadované iba poskytnutie tých údajov, ktoré sú absolútne nevyhnutné. Poskytnutie ďalších informácií je možné, ale ich poskytovanie je založené na dobrovoľnom základe. Vždy označíme, či sú jednotlivé polia povinné alebo voliteľné. O konkrétnych podrobnostiach Vás ďalej informujeme v príslušnej časti týchto Podmienok Ochrany Osobných Údajov.

Pri používaní webovej stránky našej spoločnosti nebude na základe Vašich osobných údajov vykonané žiadne automatizované rozhodnutie.

Spracúvanie osobných údajov

Vaše údaje sú nami uchovávané na špeciálne chránených serveroch v rámci Európskej únie. Zároveň sú použité technické a organizačné opatrenia na ochranu týchto serverov pred stratou alebo zničením, prístupom alebo zmenami, alebo šírením Vašich údajov neoprávnenými osobami. K Vašim údajom bude mať prístup iba obmedzený počet osôb. Tieto osoby sú zodpovedné za technickú, komerčnú alebo redakčnú podporu serverov. Napriek pravidelným kontrolám však nie je možná úplná ochrana pred všetkými rizikami.

Vaše osobné údaje sa prenášajú v šifrovanej podobe cez internet. Na prenos dát používame šifrovanie TLS / SSL (Transport Layer Security / Secure Socket Layer).

Prenos osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje používame iba na poskytovanie služieb, ktoré požadujete. Ak pri poskytovaní služieb zamestnávame či používame externých poskytovateľov služieb, títo budú mať takisto prístup k údajom iba na účely poskytovania služieb. Používame technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie súladu s nariadeniami o ochrane údajov a tiež v tomto ohľade zaväzujeme našich externých poskytovateľov služieb na dodržiavanie predpisov aj z ich strany.

Rovnako nebudeme prenášať údaje tretím stranám bez Vášho výslovného súhlasu, najmä nie na reklamné účely. Vaše osobné údaje budú prenesené iba v prípade, ak ste na to udelili svoj súhlas, alebo ak sme na to oprávnení alebo povinní na základe právnych predpisov a / alebo úradných alebo súdnych príkazov či rozhodnutí. Uvedené môže zahŕňať najmä poskytovanie informácií na účely presadzovania práva, na odvrátenie nebezpečenstva alebo na presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Pokiaľ prenášame Vaše osobné údaje sami alebo prostredníctvom poskytovateľov služieb do krajín mimo Európskej únie, budeme v tomto ohľade postupovať podľa osobitných ustanovení článku 44 a nasl. GDPR a podobne zaviažeme našich poskytovateľov služieb, aby dodržiavali tieto nariadenia. Vaše údaje budú preto prenesené iba do krajín mimo Európskej únie podliehajúcich úrovni ochrany zaručenej GDPR. Túto úroveň ochrany zaisťuje najmä rozhodnutie o primeranosti zo strany Komisie EÚ alebo použitie štandardných zmluvných doložiek o ochrane údajov v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. c) GDPR, ktoré sú uvedené tu.

Právny základ pre spracúvanie údajov

Pokiaľ získame súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, bude ako právny základ pre spracúvanie údajov slúžiť článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje tam, kde je to nevyhnutné na splnenie zmluvných podmienok alebo v rámci zmluvného vzťahu s Vami, slúži ako právny základ pre spracúvanie údajov článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na splnenie zákonnej povinnosti, bude ako právny základ pre spracúvanie údajov slúžiť článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR sa dodatočne uplatňuje ako právny základ pre spracúvanie údajov, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a kde Vaše záujmy, základné práva a slobody nevyžadujú ochranu osobných údajov.

Na účely týchto Podmienok ochrany osobných údajov vždy uvádzame právny základ, ktorý je podkladom pre spracúvanie Vašich osobných údajov.

Vymazanie údajov a doba uchovávania

Vaše osobné údaje budú vždy vymazané alebo zneprístupnené hneď ako zanikne dôvod ich uloženia. Údaje môžu zostať uložené aj po uplynutí tejto doby, ak to ukladajú právne požiadavky, ktorým podliehame, napríklad pokiaľ ide o zákonné uchovávanie alebo povinnosti súvisiace s dokumentáciou. V takom prípade budú Vaše osobné údaje odstránené alebo zneprístupnené akonáhle uvedené požiadavky zaniknú.

Používanie našej webovej stránky

Informácie vo Vašom počítači

Zakaždým keď navštívite našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce informácie o Vašom počítači bez ohľadu na to, či ste sa u nás zaregistrovali alebo nie: IP adresa Vášho počítača, požiadavka z Vášho prehľadávača, ako aj čas, kedy bola táto požiadavka urobená. Okrem toho sa tiež zaznamenáva stav a množstvo údajov prenesených v rámci tejto žiadosti. Zhromažďujeme tiež informácie o produkte a verzii použitého prehliadača a operačného systému Vášho počítača. Ďalej zaznamenávame webovú stránku, z ktorej bolo vstúpené na online stránku. IP adresa Vášho počítača sa ukladá iba po dobu, počas ktorej bola online stránka používaná, a počas nasledujúcich troch mesiacov, potom je vymazaná alebo anonymizovaná skrátením.

Tieto údaje používame na prevádzkovanie on-line stránky, najmä na identifikáciu a riešenie chýb, na určovanie využitia on-line stránky a na vykonávanie úprav alebo vylepšení. Toto sú tiež účely, na ktoré máme oprávnený záujem na spracúvaní údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Používanie súborov cookies

Rovnako ako v prípade mnohých iných webových stránok, aj my používame súbory cookies pre webové stránky našej spoločnosti. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré ukladajú konkrétne nastavenia a údaje, a vymieňajú sa s našimi webovými stránkami prostredníctvom Vášho prehliadača. Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej bol súbor cookie odoslaný, ako aj informácie o veku súboru cookie a alfanumerický identifikátor.

Súbory cookies nám umožňujú identifikovať Váš počítač a okamžite sprístupniť akékoľvek predvolené nastavenia. Na dosiahnutie tohto účelu používame rôzne súbory cookies.

Nevyhnutné súbory cookies umožňujú vykonávanie základných funkcií a sú potrebné pre správne fungovanie webových stránok. To je tiež účel, na ktorý máme oprávnený záujem na spracúvaní údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ďalej tiež používame marketingové cookies, ktoré používajú poskytovatelia tretích strán na zobrazovanie personalizovanej reklamy, ako aj cookies tretích strán, ktoré umožňujú prístup z obsahu implementovaného na našej stránke. Týchto poskytovateľov používame na vylepšenie našej online stránky a na ponúkanie lepšej služby, ktorá je viac prispôsobená Vašim potrebám. Tieto cookies používame iba v prípade, že ste na to udelili výslovný súhlas. Našim právnym základom pre použitie týchto služieb je v tomto prípade Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Súbory cookies, ktoré používame, sú známe ako súbory cookies relácie (session cookies), ktoré sú na konci relácie prehliadača automaticky znova odstránené. Súbory cookies, ktoré sú uložené po dlhšiu dobu, je možné použiť aj príležitostne, aby bolo možné pri nasledujúcej návšteve našej webovej stránky zohľadniť Vaše predvolené nastavenia a predvoľby.

Väčšina prehľadávačov je nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Môžete však zakázať ukladanie súborov cookies alebo nastaviť prehľadávač tak, aby Vás upozornil, akonáhle budú súbory cookies odoslané. Je tiež možné manuálne vymazať predtým uložené súbory cookies prostredníctvom nastavení prehliadača. Upozorňujeme, že ak odmietnete povoliť ukladanie súborov cookies alebo odstránite základné súbory cookies, niektoré zo služieb dostupných na našom webe nemusia fungovať správne alebo vôbec.

Nastavenia ochrany osobných údajov

Tu môžete upraviť svoje nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookies.

Google Mapy

Pomocou služby Mapy Google vytvárame prístupové cesty a ukazujeme polohy pobočiek na mapách. Táto služba je poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Kedykoľvek niekto vstúpi na našu webovú stránku, vytvorí sa spojenie so serverom Google v Spojených štátoch, na zobrazenie máp a súvisiaceho textu.

Ak spustíte Mapy Google pri návšteve našich webových stránok, Google uloží pomocou Vášho prehliadača súbory cookies do Vášho zariadenia. Vaše používateľské údaje spracúva spoločnosť Google s cieľom zobraziť polohu a vytvoriť pokyny. Je možné, že Google na tento účel použije servery v USA.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem je založený na optimalizácii funkčnosti našej webovej stránky.

Google môže pomocou prenesených údajov identifikovať webové stránky, z ktorých bola odoslaná Vaša požiadavka, a IP adresu, na ktorú sa majú pokyny odoslať.

Ak nesúhlasíte s týmto ukladaním a spracúvaním, je potrebné zabrániť inštalácii súborov cookies vykonaním vhodných nastavení vo Vašom prehliadači. V tejto súvislosti Vás odkazujeme na informácie poskytované v oblasti súborov cookies.

Používanie služby Mapy Google podlieha podmienkam používania spoločnosti Google, ako aj jej všeobecným podmienkam. Podmienky Ochrany Osobných Údajov spoločnosti Google nájdete na https://policies.google.com/privacy.

Vimeo

Službu „Vimeo“ používame na zobrazovanie videí na našom webe (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, ďalej len „Vimeo“).

Niektoré údaje používateľov sa spracúvajú na serveroch Vimeo v USA.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas udeľujete umožnením vloženia externého obsahu.

Ak poskytnete Váš súhlas s vložením videí Vimeo, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo v USA, aby sa video mohlo zobraziť. Vaša IP adresa je preto z technických dôvodov prenášaná a spracúvaná spoločnosťou Vimeo. Okrem toho je zaznamenávaný aj dátum a čas Vašej návštevy príslušnej stránky.

Ak ste prihlásení do služby Vimeo počas toho keď navštívite niektorú z našich webových stránok na ktorej je video Vimeo vložené, Vimeo priradí zhromaždené používateľské údaje k Vášmu osobnému používateľskému účtu. Aby ste uvedenému zabránili, je potrebné sa pred návštevou našich webových stránok z Vimeo odhlásiť alebo podľa toho nakonfigurovať nastavenia účtu vo Vimeo.

Spoločnosť Vimeo používa na analytické účely službu webovej analýzy Google Analytics. Google Analytics ukladá súbory cookies do Vášho zariadenia prostredníctvom Vášho internetového prehliadača a odosiela spoločnosti Google informácie o používaní našich webových stránok, na ktorých je vložené video Vimeo. Je možné, že spoločnosť Google bude ukladať a spracúvať informácie na serveroch v USA.

Ak nesúhlasíte s týmto ukladaním a spracúvaním, je potrebné zabrániť inštalácii súborov cookies vykonaním vhodných nastavení vo Vašom prehliadači. V tejto súvislosti Vás odkazujeme na informácie poskytované v oblasti súborov cookies.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní, používaní a spracúvaní údajov spoločnosťou Vimeo, ako aj o Vašich právach a možnostiach ochrany súkromia nájdete na stránke http://vimeo.com/privacy.

Matomo

Na štatistickú analýzu používania našich webových stránok používame open source softvér Matomo (predtým Piwik). Ide o webovú analytickú službu. Údaje zhromaždené spoločnosťou Matomo sú ukladané v databáze na účely analýzy využívania, ktorá slúži na optimalizáciu našich webových stránok. Zhromažďované údaje zahŕňajú skrátenú IP adresu, čas, navštívenú webovú stránku, webovú stránku, z ktorej ste navštívili našu (URL sprostredkovateľa), použitý prehliadač, trvanie Vašej návštevy našej webovej stránky a frekvenciu Vašich návštev.

Analýzy generované pomocou Matomo sú úplne anonymizované a nemožno ich použiť na identifikáciu jednotlivých osôb. Údaje uložené spoločnosťou Matomo nie sú prepojené s inými zdrojmi údajov ani sa neposielajú tretím stranám. Našim právnym základom pre používanie Matomo je Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas môžete kedykoľvek slobodne odvolať. Tým nie sú dotknuté akékoľvek operácie spracúvania údajov, ktoré sa uskutočnia pred odvolaním Vášho súhlasu. Kliknutím na tento odkaz sa môžete odhlásiť z analýzy Vašich údajov spoločnosťou Matomo. Súbor Cookie je uložený vo Vašom zariadení prostredníctvom Vášho internetového prehliadača, čo znemožňuje ďalšiu analýzu. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vyššie uvedený odkaz je potrebné potvrdiť znova, ak odstránite súbory cookies uložené vo Vašom zariadení.

Retargeting and remarketing

Retargeting alebo remarketing sa týka technológií umožňujúcich zacielenie používateľov, ktorí predtým navštívili konkrétnu webovú stránku s vhodnou reklamou aj po ich opustení. Na vykonávanie týchto činností musí byť možné rozpoznanie používateľov Internetu aj mimo Vašich webových stránok, čo je možné uskutočniť pomocou súborov cookies príslušného poskytovateľa; zohľadňuje sa aj predošlé správanie počas prehliadania webových stránok. Keď si napríklad používateľ pozrie konkrétny produkt, tento alebo podobné produkty sa mu môžu neskôr zobraziť ako reklama na iných webových stránkach. Ide o personalizovanú reklamu, ktorá je prispôsobená potrebám jednotlivých používateľov. Okrem rozpoznávania používateľov, títo nemusia byť na účely personalizovanej reklamy identifikovaní inak. Údaje použité na retargeting alebo remarketing teda tiež nekombinujeme s inými údajmi.

Takéto technológie používame na umiestňovanie reklám na Internet, a robíme to za pomoci poskytovateľov tretích strán. Služby Google používame okrem iného na automatické zobrazovanie produktov, ktoré sú pre používateľov Internetu zaujímavé. Táto funkcia je implementovaná pomocou súborov cookies. Ďalšie informácie o tejto technológii nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Inštalácii súborov cookies pre remarketing Google a sledovanie konverzií Google AdWords môžete zabrániť zmenou nastavenia v príslušnom softvéri prehliadača; ak tak chcete urobiť, prejdite na stránku http://www.google.com/policies/privacy/ads/ a zmeňte príslušné nastavenie.

Našim právnym základom pre použitie skôr opísaných súborov cookies je Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas môžete kedykoľvek slobodne odvolať. Tým nie sú dotknuté žiadne operácie spracúvania údajov, ktoré sa uskutočnia pred odvolaním Vášho súhlasu.

Webináre

Na našej webovej stránke môžete použiť rôzne odkazy na účasť na webinároch, ktoré organizujeme online. Ak sa chcete zúčastniť webinára, spracúvame osobné údaje, ktoré zadáte do registračného formulára, najmä meno, e-mailová adresa, a spoločnosť alebo organizácia. Údaje prenesené prostredníctvom registračného formulára spracúvame výlučne na účely vykonania webinára, nadviazania kontaktu s Vami v súvislosti s udalosťou a poskytnutia ďalších informácií týkajúcich sa webináru.

Naše webináře probíhají na platformě GoToWebinar. Platformu GoToWebinar spravuje společnost GoTo Technologies Irland Unlimited Company, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Irsko. Nemáme žádný vliv na data zpracovávaná platformou GoToWebinar. Další informace o zpracování dat z platformy GoToWebinar naleznete na https://www.goto.com/company/legal a https://www.goto.com/company/legal/privacy.

Našim právnym základom pre spracúvanie údajov v súvislosti s organizovaním webinárov a s ohľadom na informácie, ktoré nám v tejto súvislosti odovzdáte, je Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Registrácia

Na používanie určitých funkcií na našej webovej stránke sa môžete zaregistrovať. Počas procesu registrácie musíte poskytnúť požadované údaje, napríklad meno, adresu a e-mailovú adresu. Okrem toho zhromažďujeme dátum a čas registrácie a IP adresu. V rámci procesu registrácie požadujeme Váš súhlas s použitím údajov. Výhodou pre Vás je, že nemusíte zadávať tieto údaje znova pri každom použití webových stránok alebo pri objednávkach.

Právnym základom pre spracúvanie registračných údajov je Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Ak sa zaregistrujete s úmyslom naplniť alebo nadviazať s nami zmluvný vzťah, dodatočný právny základ pre spracovanie údajov predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Povinné informácie požadované v rámci procesu registrácie sú potrebné na splnenie alebo uzavretie zmluvy s nami o konkrétnych službách.

Zákaznícky účet Vám bude vytvorený pri registrácii. Údaje v zákazníckom účte budeme uchovávať po dobu, kým bude existovať aktívny zákaznícky vzťah. Ak počas troch rokov nebude možné určiť ďalšiu aktivitu, stav zákazníckeho vzťahu sa nastaví na neaktívny. Môžete nás kedykoľvek požiadať o odstránenie Vášho zákazníckeho účtu.

Portál uchádzačov o prácu

O pracovné pozície sa môžete uchádzať prostredníctvom portálu uchádzačov o prácu. V tejto súvislosti Vám ponúkame možnosť vyplniť formulár žiadosti a predložiť nám informácie a dokumenty potrebné k žiadosti prostredníctvom nahratia súboru. Používanie portálu pre žiadateľov je dobrovoľné; svoju žiadosť nám môžete poslať aj inak, napríklad e-mailom alebo poštou.

Pri podávaní žiadosti prostredníctvom portálu pre uchádzačov o prácu sa Vaše dokumenty elektronicky preposielajú zodpovednému zamestnancovi našej spoločnosti. Ak ste sa uchádzali o inzerovanú pozíciu, dokumenty budú automaticky odstránené tri mesiace po ukončení procesu prijímania do zamestnania, pokiaľ odstránenie nie je v rozpore s inými oprávnenými obchodnými záujmami. Medzi takéto oprávnené záujmy v tomto zmysle patria napríklad dôkazy o rovnakom zaobchádzaní so žiadateľmi o zamestnanie podľa nemeckého všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG). Ak sa prihláška týka neinzerovanej pozície (špekulatívna prihláška), uchová sa tak dlho, dokým existuje potencionálny záujem. O vymazanie svojej žiadosti môžete požiadať v ktorejkoľvek fáze, dokonca ešte predtým, ako vyprší plánované obdobie uchovávania. Ak je Vaša žiadosť úspešná, prenesené údaje sa ukladajú na účely spracovania pracovnoprávneho vzťahu s náležitým ohľadom na všetky zákonné požiadavky. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je v tomto ohľade § 26 ods. 1 strana 1 nemeckého spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG), prípadne plnenie zákonnej povinnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR podľa pracovnoprávneho predpisu inej krajiny v ktorej pôsobíme, ak túto možnosť takýto predpis povoľuje. Okrem toho právnym základom pre spracúvanie údajov v rámci portálu žiadateľa môže byť aj udelenie Vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR .

Komunikácia s nami

Môžete nás kontaktovať rôznymi spôsobmi.

Newsletter

Keď sa zaregistrujete do nášho e-newsletteru, Vaša e-mailová adresa bude použitá pre naše vlastné propagačné účely, kým odber nezrušíte. V tejto súvislosti budete pravidelne dostávať e-mailom informácie o aktuálnych témach, ako aj e-maily o konkrétnych udalostiach a špeciálnych ponukách.
E-maily môžu byť prispôsobené a individualizované na základe informácií uložených o Vás.

Za predpokladu, že ste nám pri registrácii na odoberanie newsletteru neudelili písomný súhlas, používame proces dvojitého prihlásenia. To znamená, že newsletter Vám pošleme e-mailom, iba ak nám vopred výslovne potvrdíte, že by sme mali aktivovať zasielanie noviniek. Potom Vám pošleme e-mail s oznámením a požiadame Vás, aby ste kliknutím na odkaz v tomto e-maile potvrdili, že si želáte dostávať náš newsletter. Zaznamenávame otvorenie newsletteru a všetky odkazy, ktoré môže obsahovať. Okrem toho spracúvame v súvislosti s používaním newsletteru nasledujúce údaje: e-mailový program, ktorý používate, Váš operačný systém, čas prístupu a vašu skrátenú IP adresu.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich údajov je Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ak ste sa výslovne zaregistrovali na odber newsletteru. V rámci zákonných požiadaviek je tiež možné, že od nás dostanete náš newsletter bez Vášho výslovného súhlasu, pretože ste si u nás objednali tovar alebo služby, v tejto súvislosti sme dostali váš e-mail a neodhlásili ste sa z prijímania informácií e-mailom. Náš oprávnený záujem na sprostredkovaní priamej reklamy podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR možno v tomto prípade považovať za právny základ.

Ak si už viac neželáte dostávať od nás newslettery, môžete svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať a namietať proti ďalšiemu prijímaniu newslettera bez akýchkoľvek nákladov, ktoré by presahovali základné náklady na prenos. Jednoducho použite odkaz na odhlásenie z odberu obsiahnutý v každom newsletteri alebo nám alebo našej zodpovednej osobe pošlite oznámenie.

Vaše práva a kontakt

Dbáme na to, aby sme zabezpečili, že spracúvanie Vašich osobných údajov je vysvetlené čo najtransparentnejšie a že ste informovaný aj o svojich právach. Ak požadujete podrobnejšie informácie alebo chcete uplatniť práva, na ktoré máte nárok, môžete nás kedykoľvek kontaktovať, aby sme mohli vybaviť Vašu žiadosť.

Práva dotknutých osôb

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte k dispozícii rozsiahle práva. V prvom rade máte rozsiahle právo na prístup a v prípade potreby môžete požiadať o opravu a / alebo vymazanie, prípadne zablokovanie svojich osobných údajov. Máte tiež právo na obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietky. Ďalej máte právo na prenosnosť údajov, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré nám prenášate.

Ak si chcete uplatniť jedno zo svojich práv alebo získať v tejto súvislosti podrobnejšie informácie, kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom. Prípadne sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu.

Odvolanie súhlasu a námietky

Svoj súhlas môžete kedykoľvek, aj opakovane odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odvolaním Vášho súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu až do doby odvolania. Vašou kontaktnou osobou v tomto smere je opäť naše oddelenie služieb zákazníkom a naša zodpovedná osoba.

Ak nie sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, ale na inom právnom základe, môžete proti tomuto spracúvaniu údajov vzniesť námietky. Výsledkom vznesenia Vašej námietky je vyhodnotenie a v prípade potreby ukončenie spracúvania údajov. O výsledku hodnotenia budete informovaný a - ak napriek tomu bude spracúvanie údajov pokračovať - ​ dostanete od nás podrobnejšie informácie o dôvodoch, prečo je spracúvanie údajov povolené.

Zodpovedná osoba a kontakt

Vymenovali sme zodpovednú osobu, ktorá nás bude podporovať v súvislosti s otázkami ochrany osobných údajov, a s ktorou môžete tiež priamo nadviazať kontakt. Naša zodpovedná osoba je Vám k dispozícii pri riešení otázok týkajúcich sa zaobchádzania s osobnými údajmi alebo poskytovania ďalších informácií o otázkach ochrany osobných údajov:

Data protection contact
Telefón: +49 5246 963-0
E-mail: datenschutz@beckhoff.de

Sťažnosti

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nami nie je v súlade s týmito Podmienkami Ochrany Osobných Údajov alebo platnými predpismi o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť regulačnému orgánu, na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Môžete tiež podať sťažnosť našej zodpovednej osobe. Zodpovedná osoba potom situáciu preverí a informuje Vás o výsledku vyšetrovania.

Dodatočné informácie a zmeny

Odkazy na iné webové stránky

Naša online stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú všeobecne označené ako odkazy na inú webovú stránku. Nemáme žiadny vplyv na to, do akej miery sa na prepojených webových stránkach dodržiavajú príslušné nariadenia o ochrane údajov. Preto Vám odporúčame, aby ste sa oboznámili aj s príslušnými Podmienkami Ochrany Osobných Údajov na iných webových stránkach.

Zmeny týchto podmienok ochrany osobných údajov

Účinnosť týchto Podmienok Ochrany Osobných Údajov je určená dátumom (nižšie). Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky Ochrany Osobných Údajov s účinnosťou do budúcnosti. Zmeny môžu nastať najmä v prípade technických úprav webových stránok alebo revízií predpisov o ochrane údajov. K aktuálnej verzii Podmienok Ochrany Osobných Údajov je možný prístup kedykoľvek priamo cez webovú stránku. Odporúčame Vám, aby ste sa pravidelne oboznamovali so zmenami týchto Podmienok Ochrany Osobných Údajov.

Verzia Podmienok Ochrany Osobných Údajov: November 2020