Tách raSửaĐóng

Representative office Vietnam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

EPP23xx | EtherCAT P Box, digital combi

EPP23xx | Digital combi

EPP23xx | Digital combi

4-channel 8-channel 16-channel
Signal
24 V DC
inputs + outputs
EPP2308-0001
8 x M8, 4 inputs + 4 outputs, Imax = 0.5 A, 3.0 ms
EPP2308-0002
4 x M12, 4 inputs + 4 outputs, Imax = 0.5 A, 3.0 ms
EPP2318-0001
8 x M8, 4 inputs + 4 outputs, Imax = 0.5 A, 10 µs
EPP2318-0002
4 x M12, 4 inputs + 4 outputs, Imax = 0.5 A, 10 µs
EPP2328-0001
8 x M8, 4 inputs + 4 outputs, Imax = 2 A, 3.0 ms
EPP2328-0002
4 x M12, 4 inputs + 4 outputs, Imax = 2 A, 3.0 ms
EPP2316-0003
8 inputs + 8 outputs, Imax = 0.5 A, connector with spring-loaded system, 10 µs
EPP2316-0008
8 inputs + 8 outputs, Imax = 0.5 A, D-sub, 25-pin, 10 µs
24 V DC
in-/outputs
EPP2338-0001
8 x M8, 8 in-/outputs, Imax = 0.5 A, 10 µs
EPP2338-0002
4 x M12, 8 in-/outputs, Imax = 0.5 A, 10 µs
EPP2338-2002
4 x M12, 8 in-/outputs, Imax = 0.5 A, 10 µs
EPP2339-0021
16 x M8, 16 in-/outputs, Imax = 0.5 A, 3.0 ms
EPP2339-0022
8 x M12, 16 inputs/outputs, Imax = 0.5 A, 3.0 ms
EPP2334-0061
4 x M8, 4 inputs/outputs, Imax = 0.5 A, 10 µs
EPP2338-1001
8 x M8, 8 in-/outputs, Imax = 0.5 A, 3.0 ms
EPP2338-1002
4 x M12, 8 in-/outputs, Imax = 0.5 A, 3.0 ms
EPP2349-0021
16 x M8, 16 in-/outputs, Imax = 0.5 A, 10 µs
EPP2349-0022
8 x M12, 16 inputs/outputs, Imax = 0.5 A, 10 µs
EPP2339-0003
16 inputs/outputs, Imax = 0.5 A, connector with spring-loaded system, 3.0 ms