Tách raSửaĐóng

Nhãn hiệu thương mại

Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® and XPlanar® là những nhãn hiệu đã được đăng ký và được cấp phép bởi Beckhoff Automation GmbH.
Các ký hiệu khác được sử dụng trong ấn phẩm này có thể là nhãn hiệu mà việc các bên thứ ba sử dụng cho mục đích riêng của họ có thể vi phạm các quyền chủ sở hữu

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG