ปลดการซ่อมแซมปิด

เครื่องหมายการค้า

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® และ XPlanar® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและได้รับอนุญาตจาก Beckhoff Automation GmbH การใช้งานอื่นๆ ด้วยสิ่งพิมพ์ที่ระบุเครื่องหมายการค้านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองอาจถือเป็นการละเมิดสิทธิ์

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG