ปลดการซ่อมแซมปิด

Legal Notice

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany

Phone: +49 5246 963-0

info@beckhoff.com
www.beckhoff.com

Representative office Thailand
SJ Infinite One Business Complex, 14th Floor
349 Vibhavadi Rangsit Road
Bangkok 10900
Thailand

Phone: +66 0 2117-4900

sales@beckhoff.co.th
www.beckhoff.co.th