Tách raSửaĐóng

Văn Phòng Đại Diện tại Việt Nam

#29.05, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Đường Điện Biên Phủ, Phường 25
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84 28 7300-2439
info@beckhoff.com.vn
www.beckhoff.com/vi-vn/

KLx9xx | Bus Terminals, TwinSAFE

KLx9xx | TwinSAFE

KLx9xx | TwinSAFE

Dedicated control Integrated control
EtherCAT Terminals KL6904
TwinSAFE Logic, 4 safe outputs
KL1904
TwinSAFE, 4 safe inputs
KL2904
TwinSAFE, 4 safe outputs