LøsneFestLukk

EPI1xxx | IO-Link box, digital input

EPI1xxx | Digital input

EPI1xxx | Digital input

8-channel 16-channel
Signal
24 V DC
Filter 3.0 ms
EPI1008-0001
8 x M8
EPI1008-0002
4 x M12
EPI1809-0021
16 x M8
EPI1809-0022
8 x M12